LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Park "Po sąsiedzku"

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Niezagospodarowany teren u zbiegu ulic Potulickiej i Stefana Czarnieckiego

Wnioskodawca:

Małgorzata Cygalska

Dodatkowi autorzy:

  • Teresa Warelis
OPIS ZADANIA:

Utworzenie parku kieszonkowego nawiązującego do stylu angielskiego o układzie swobodnym, naturalnym, z krętymi ścieżkami. Z dominującym udziałem drzew i krzewów o naturalnym pokroju, z dodatkowymi rabatami z kwitnącymi kolorowo bylinami. W parku powinny znaleźć się romantyczne zakątki z ławeczkami. Część istniejących tam murów (jeśli stan techniczny na to będzie pozwalać) można pozostawić, odsłonić cegły i obsadzić pnączami. Wszystkie istniejące tam drzewa powinny zostać w nienaruszonym stanie i one powinny być elementem wyjściowym parku. Na terenie tym powinna również znaleźć się mała fontanna - mała rzeźba z małym strumieniem wody, która jednocześnie byłaby poidłem dla ptaków a także dwa hotele dla owadów.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Na obszarze Nowego Miasta nie ma parków ani terenów zielonych. Miejsce to jest niezbędne dla mieszkańców. Nowe miasto zostało w ostatnim czasie bardzo gęsto zabudowane i nie pomyślano o miejscach gdzie mieszkańcy mogliby odpoczywać.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy miasta - głównie osiedla Nowe Miasto.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Park kieszonkowy1 200 000,00
Dokumentacja projektowa i nadzory60 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 260 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4185963183 Lng: 14.5450347662

Nazwa planu: K.34

Dziennik Urzędowy: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/193/%2820110614.143207%29.07-2000.pdf

Uchwała: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/193/%2820110614.143207%29.07-2000.pdf

Identyfikator: 326201_1.1046.9; Obręb: 1046; Numer działki: 9; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 29; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1223; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1220.62; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4186310515 Lng: 14.5446858072

Nazwa planu: K.34

Dziennik Urzędowy: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/193/%2820110614.143207%29.07-2000.pdf

Uchwała: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/193/%2820110614.143207%29.07-2000.pdf

Identyfikator: 326201_1.1046.9; Obręb: 1046; Numer działki: 9; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 29; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1223; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1220.62; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4181770752 Lng: 14.5444980526

Nazwa planu: K.34

Dziennik Urzędowy: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/193/%2820110614.143207%29.07-2000.pdf

Uchwała: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/193/%2820110614.143207%29.07-2000.pdf

Identyfikator: 326201_1.1047.1/12; Obręb: 1047; Numer działki: 1/12; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 70; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 4431; Pole powierzchni - graficzna (m2): 4604.88; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4181227256 Lng: 14.5448789262

Nazwa planu: K.34

Dziennik Urzędowy: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/193/%2820110614.143207%29.07-2000.pdf

Uchwała: http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/193/%2820110614.143207%29.07-2000.pdf

Identyfikator: 326201_1.1047.1/12; Obręb: 1047; Numer działki: 1/12; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 70; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 4431; Pole powierzchni - graficzna (m2): 4604.88; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: nie podano
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: NIE

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Zgodnie z analizą wniosku stwierdza się, że lokalizacja zadania to część niezagospodarowana działki nr 1/12 z obr. 1047, będąca własnością Gminy Miasto Szczecin, użytek "Bi". Punkty A i B wskazane przez wnioskodawcę- zgodnie z mapą ewidencyjną stanowią działkę drogową- ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego (działka nr 9 z obr. 1046, )- natomiast w treści wniosku jest mowa o niezagospodarowanym terenie u zbiegu ulic. W związku z powyższym przedmiotem analizy jest działka 1/12 z obr. 1047.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgodnie z analizą wniosku, stwierdza się że lokalizacja zadania to działka nr 1/12 z obr. 1047.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W chwili obecnej przedmiotowa działka nie jest przygotowywana do zbycia w drodze przetargu.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Ww. procedura zbycia w drodze przetargu, wstrzymana jest do czasu uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na którym położony jest przedmiotowy teren. Jest decyzja z narady Prezydenta z dnia 20.09.2016r. -czekać na plan (będzie przeznaczenie pod budownictwo wielorodzinne i usług). Teren obciążony umowami dzierżawy. Koliduje z SBO. Realizacja wniosku wiązałaby się z koniecznością wypowiedzenia umów dotychczasowym dzierżawcom. Brak rekomendacji. Z punktu widzenia WZiON, LOKALIZACJA NIE ULEGŁA ZMIANIE. Uwagi i opinia j.w. Istotna jest decyzja Prezydenta - która dotyczy całej działki 1/12 z obrębu 1047.

Ocena akceptującego WZiON: nie spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: nie podano
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

nie podano
Ocena akceptującego Strategia: nie podano
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

nie podano

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: nie podano
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie podano
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE