LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

R E K U L T Y W A C J A W S C H O D N I E G O B R Z E G U J E Z I O R A G Ł Ę B O K I E

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Wnioskowane zadanie realizowane będzie na terenie działki 93/7 obręb 2001, POGODNO1 w Szczecinie. Działka należy do Gminy Miasta Szczecin i stanowi wschodni brzeg zalesionego brzegu jeziora Głębokie, na odcinku od ogrodzenia z kąpieliskiem miejskim na południu do kąpieliska niestrzeżonego na północy. Teren przylega do lasu otaczającego osiedle Głębokie.

Wnioskodawca:

iwona Trzaska

OPIS ZADANIA:

Rekultywacja wschodniego brzegu jeziora Głębokie obejmie następujące zadania: 1. Odbudowę zniszczonej skarpy nadjeziornej przy kąpielisku miejskim- odtworzenie geometrii skarpy przez nawiezienie gruntu, jego stabilizację i zagęszczenie, nawiezienie ziemi uprawnej, obsadzenie drzewami i krzewami oraz obsianie trawą; zabezpieczenie przed wypłukaniem na okres 2 sezonów przez tymczasowe odprowadzenie wody do podnóża skarpy, oznakowanie terenu . Powierzchnia skarpy ok. 120m2/200m3 2. Wyodrębnienie zejścia pieszego po skarpie wzdłuż ogrodzenia kąpieliska miejskiego przez wykonanie poręczy drewnianej oraz spocznika drewnianego. Długość poręczy ok. 35 m, spocznik/platforma 1,5mx1,5m. 3. Wykonanie nawierzchni gruntowej wzmocnionej w obrębie zniszczonego zjazdu dla samochodów obsługi technicznej wraz z powierzchniowym odwodnieniem na teren. Wykonanie naprawy zniszczonego zejścia i zjazdu rowerowego ze skarpy nadjeziornej – uzupełnienie gruntu stabilizowanym żwirem oraz powierzchniowym odwodnieniem zjazdu – jak trasy turystyczne w górach, na pobocze. Powierzchnia zjazdów ok. 300m2 4. Uzupełnienie gruntem zawężonej ścieżki pieszo-rowerowej w miejscach plażowania. Powierzchnia ok. 150m2 5. Osadzenie przy ścieżce pieszo-rowerowej w miejscach plażowania i wypoczynku, trwałych, wkopanych w grunt betonowych kręgów na śmieci- 5 sztuk. 6. Wykonanie utwardzeń z płyt chodnikowych 2,5x2,5m oraz ustawienie na nich przenośnych kabin sanitarnych w okresie od kwietnia do końca września – 3 szt. 7. Oznakowanie rozmieszczonej infrastruktury.

UZASADNIENIE ZADANIA:

1. Cel. Celem postulowanego zadania jest naprawa szkód środowiskowych w obrębie Parku leśnego Głębokie wynikłych z naturalnej erozji i intensywnego użytkowania lasu i jeziora Głębokie przez mieszkańców Szczecina – w szczególności na brzegu wschodnim jeziora oraz zapewnienie podstawowej infrastruktury dla celów rekreacji mieszkańców. 2. Uzasadnienie, opis stanu istniejącego, propozycje. Jezioro Głębokie od lat jest wyjątkową atrakcja turystyczną dla mieszkańców Szczecina lewobrzeżnego. W okresie letnim czynne jest strzeżone kąpielisko miejskie, równie dużym powodzeniem cieszy się odpoczynek nad wodą, w lesie. 2a Skarpa wschodnia, nad jeziorem, w okolicy kąpieliska miejskiego – jest wychodzona, pozbawiona roślinności. Dodatkowo grunt wypłukiwany jest wodą spływającą ze zbocza. Taki stan trwa i pogłębia się od kilkudziesięciu lat albowiem nie podjęto żadnych kroków aby wstrzymać postępującą erozję – las powoli osunie się do jeziora w opisywanym miejscu. Konieczne jest wykonanie prac ratunkowych aby uchronić urodę otoczenia jeziora. 2b. Dojścia do wody są miejscami mocno wychodzone i wymagają uzupełnienia gruntem aby utrzymać bezpieczną szerokość ścieżki. 2c. Ścieżka pieszo-rowerowa nad brzegiem jeziora jak i góra skarpy są mocno obciążone ruchem. Zniszczeniu uległy zjazdy ze skarpy, stając się niebezpiecznymi, stan nawierzchni pogarsza się w coraz większym tempie, obnażone są korzenie drzew, z wypłukanego gruntu wystaje gruz ceglany i betonowy. Ze zjazdu korzystają samochody służb porządkowych przyczyniając się do zniszczeń. Konieczne jest wykonanie wzmocnionej nawierzchni gruntowej zjazdów, szczególności tego, który służy samochodom, wraz z powierzchniowym odwodnieniem na pobocze, aby ograniczyć wymywanie. 2d. Każde dojście do wody w okresie letnim jest wykorzystane na wypoczynek, kąpiel, opalanie i grillowanie, bez względu na trudności wynikające z sąsiedztwa ruchliwej ścieżki pieszo-rowerowej, gęstych zarośli, zaśmiecenia terenu, hałasu . W soboty i niedziele przychodzą i przyjeżdżają na całodniowy wypoczynek grupy młodzieży, rodziny z dziećmi. Daje o sobie znać brak minimalnego zaplecza sanitarnego. Las i otoczenie jeziora jest nieustannie zaśmiecone, sprzątanie w bezpośrednim sąsiedztwie trasy komunikacyjnej jest niewystarczające - zbyt mało i zbyt małe są pojemniki na śmieci, zwłaszcza w okolicach dojść do wody. Wyposażenie tereny w przenośne kabiny w okresie sezonu turystycznego jest podstawowym wymogiem cywilizacyjnym, stąd wnioskowane przygotowanie trzech miejsc na brzegu wschodnim jeziora.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Szczecina bez względu na wiek, w szczególności młodzież, rodziny z dziećmi i osoby starsze bez możliwości dalszego wyjazdu weekendowego.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
1.Odbudowa skarpy o pow. ok.120m2/ 200m3130 000,00
2.Zejście piesze po skarpie/poręcz drewniana 35m/+ spocznik drewniany 1,5x1,5m6 000,00
3.Wykonanie nawierzchni gruntowej wzmocnionej wraz z powierzchniowyn odwodnieniem na pobocze - 300m240 000,00
4.Uzupełnienie gruntem/piaskiem dojść do wody - 150m235 000,00
5.Pojemniki betonowe na śmieci wkopane w grunt dn 120cm – 5 szt.8 500,00
6.Utwardzenia z płyt chodnikowych + kabina sanitarna przenośna – 3 szt28 500,00
7.Oznaczenia infrastruktury w terenie – 20 szt.2 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 250 000,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - zał 1 do wniosku SBO 2019 mapa jez_Głębokie.pdf

pobierz plik - zał 2 brzeg Głębokiego.pdf

pobierz plik - zał 3 brzeg Głębokiego.pdf

pobierz plik - zał 4 brzeg Głebokiego.pdf

LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4740830261 Lng: 14.4811736813

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2001.93/7; Obręb: 2001; Numer działki: 93/7; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 9; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 381150; Pole powierzchni - graficzna (m2): 381133.03; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Gospodarowanie zasobem: Instytucja

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie miałoby być realizowane na działce stanowiącej w całości własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

Brak uwag.

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Wydział nie ma podstaw do wydania opinii pod kątem zgodności planowanego zamierzenia z miejscowym planem.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Zadanie dotyczy mienia gminnego.

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

1.Odbudowa skarpy o pow. ok. 120m2/ 200m3 - 140 000 zł 2.Zejście piesze po skarpie/ poręcz drewniana 35m/ spocznik drewniany 1,5m x 1,5m - 8 000 zł 3. Wykonanie nawierzchni gruntowej wzmocnionej wraz z powierzchniowym odwodnieniem na pobocze - 60 000 zł 4. Uzupełnienie gruntu/piaskiem dojść do wody 150 m2 - zależy od grubości usypania warstwy. Wnioskodawca oszacował koszt na 15 000 zł 5. Pojemniki na kosze na śmieci wkopane - 4 000 zł 6. Utwardzenie z płyt chodnikowych - 18 750 zł, kabiny sanitarne przenośne 1 500 zł/m-c 7. Oznaczenie - 2 000 zł. Szacunkowy koszt zadania - 247 750 zł + 1 500 zł miesięcznie za wynajem i obsługę kabin sanitarnych.

Uwagi:

Szacowane koszty zależą od różnych czynników m.in możliwości dostarczenia materiału do danego miejsca.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Podstawowe koszty jakie będzie generowało zadanie to: wynajem i obsługa kabin sanitarnych - 1 500 zł/m-c oraz utrzymanie czystości - 50 zł/m-c.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE