LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Szczecin przyjazny małym kierowcom - budujemy miasteczko rowerowe

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Plac im. Generała Józefa Dowbór-Muśnickiego, Szczecin-Zachód

Wnioskodawca:

Jakub Golon

Dodatkowi autorzy:

  • Marcin Żmuda
OPIS ZADANIA:

Miasteczko ruchu drogowego obejmuje teren w pełni należący do gminy na działce o numerze 40, obręb 1057. W ramach prac przewiduje się: - wykonanie ogrodzenia, - montaż stojaków na rowery, - utwardzenie planowanych ścieżek rowerowych, - zbudowanie ronda, - wykonanie przejazdów, - wykonanie elementów toru sprawnościowego, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego, - wykonanie oznakowania pionowego. W miasteczku ruchu drogowego powinny znaleźć się: - skrzyżowania równorzędne, - drogi z pierwszeństwem przejazdu z drogą podporządkowaną, - skrzyżowania o ruchu okrężnym, - skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, - skrzyżowania z tzw. łamanym pierwszeństwem (oznakowanie T-6a/T-6c), - drogi jednokierunkowe i dwukierunkowe o jednym i dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, - chodniki wraz z przejściami dla pieszych o ruchu niekierowanym, - ścieżki rowerowe wraz z przejazdami rowerowymi, - pas rowerowy ze śluzą rowerową, - oznakowania pionowe w postaci znaków, - stojaki na rowery i ławki.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Projekt ten ma na celu zwiększenie skuteczności nauczania prawidłowego zachowania w ruchu drogowym oraz poprawy bezpieczeństwa na drodze. Realizacja projektu pozwoli na zapoznanie młodzieży z zasadami i przepisami ruchu drogowego, kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze zarówno w charakterze pieszych, jak i kierujących jednośladami i zapewni optymalne przygotowanie do poruszania się w ruchu drogowym w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu. Miasteczko wyposażone będzie w zminiaturyzowane jezdnie, chodniki, przejścia dla pieszych, znaki drogowe, jak również ogrodzenie i elementy małej infrastruktury. Wybudowanie miasteczka umożliwi prowadzenie profesjonalnych zajęć praktycznych, wzmacniając system edukacji szkolnej w zakresie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Miasteczko ruchu drogowego to propozycja dla dzieci i młodzieży. Uczy najmłodszych bezpiecznego poruszania się po drogach i chodnikach, wyrabia dobre nawyki, pozostając przy tym świetną zabawą.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy miasta: głównie dzieci i młodzież

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Projekt miasteczka10 000,00
Projekt oraz wykonanie instalacji elektrycznej dla sygnalizacji17 000,00
Przygotowanie terenu pod nawierzchnię bitumiczną, roboty ziemne25 000,00
Położenie nawierzchni bitumicznej, wypełnienie terenu między uliczkami z montażem oświetlenia solarnego110 000,00
Postawienie niskiego ogrodzenia, zainstalowanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, przejść dla pieszych, małej architektury sterowania150 000,00
Oznakowanie graficzne zgodne z systemem opracowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej1 000,00
Stojaki na rowery4 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 317 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4110535263 Lng: 14.5324024406

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1057.40; Obręb: 1057; Numer działki: 40; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 95; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 54249; Pole powierzchni - graficzna (m2): 52606.15; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: nie podano
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: NIE

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Gmina Miasto Szczecin jest w całości właścicielem teren, na którym miałoby być realizowane zadanie.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Działka we władaniu Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. Konieczna konsultacja z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie spełnia
Uwagi:

Wniosek SBO dotyczy działki nr 40, obręb 1057, leżącej na obszarze dawnego cmentarza ewangelickiego chronionego na mocy Gminnej Ewidencji Zabytów. W związku z powyższym projekt będą podlegać uzgodnieniu przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w toku postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Wskazane jest również uzyskanie zaleceń konserwatorskich przed przystąpieniem do prac projektowych. Z uwagi na ochronę konserwatorską lokalizacja może powodować degradację układu przestrzennego zabytkowego terenu. Wnioskuje się zmianę lokalizacji.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Brak na wskazanym terenie planu miejscowego.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: nie spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

nie podano
Ocena akceptującego Strategia: nie podano
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

nie podano

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: nie podano
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie podano
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE