LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Część działki o nr ewid. 3/8 obręb 2157 położonej przy ul. Bolesława Śmiałego, zabudowane budynkiem oświaty - Szkoła Ogólnokształcąca Muzyczna I stopnia.

Wnioskodawca:

Dominika Jackowski

OPIS ZADANIA:

Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej (EPDM) wraz z piłkochwytami, bramkami w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni z piachu/ziemi.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna jest jedną z niewielu szkół nieposiadających własnego boiska. Ze względu na reformę oświaty w szkole przybędą dwie klasy 7 i 8. Tym samym liczba uczniów wzrasta, natomiast ilość miejsca w szkole niestety nie. Dzieci ze szkoły muzycznej są szczególnie narażone na wszelkiego rodzaju wady postawy, ze względu na długie ćwiczenia na instrumentach, które niestety wymuszają niewłaściwą postawę. Dlatego tak ważny dla naszych dzieci jest sport, którego obecnie nie mają gdzie uprawiać. Szkoła dysponuje jedną salą gimnastyczną, nie posiada bieżni, terenu do skoku w dal ani boiska. Obok budynku OSM znajduje się boisko, jednak przynależy ono do SP1, która również boryka się z problemem dużej ilości uczniów. Tym samym nasza szkoła nie może korzystać z boiska SP1. Budowa boiska dla OSM była obiecana w 2017 roku, od tego czasu nic jednak nie ruszono w tej sprawie. Dlatego ponownie składamy projekt. Dla boiska na przedmiotowym terenie istnieje dokumentacja projektowa.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Uczniowie OSM, okoliczni mieszkańcy

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej wraz z wyposażeniem900 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 900 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4315833977 Lng: 14.5372486638

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2157.3/8; Obręb: 2157; Numer działki: 3/8; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 269; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 5630; Pole powierzchni - graficzna (m2): 5629.04; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Instytucja

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr działki 3/8 i nr obrębu 2157 (część), jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Brak kolizji z wnioskiem SBO. Trwały zarządca akceptuje obecnie ten projekt z zastrzeżeniem i tak potrzeby jego skonsultowania z nim.

Uwagi - uzasadnienie

Trwały zarządca akceptuje obecnie ten projekt z zastrzeżeniem i tak potrzeby jego skonsultowania z nim.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Na terenie działki nr 3/8 z obr. 2157 brak obowiązującego planu miejscowego.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - BIIRO

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Dyrekcja OSM.

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

1.200.000 zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

1) Dwukrotne czyszczenie obiektu w ciągu roku - 5 - 8 tys. zł. 2) Dodatkowo do kosztów utrzymania dochodzi cząstka etatu konserwatora, między 0,25 a 0,5 etatu, co wyniesie ok. 10 - 15 tys. zł rocznie, które można też ująć w kosztach eksploatacji kompleksu sportowego.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Brak informacji.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE