LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Nasza Płonia. Zakątki i porty.

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

1. Szczecin Jezierzyce -Zakątek i port kajakowy "Jezierzyce przy moście" - ul. Mostowa 1. Dz. 46/4204 wł. gmina m.Sz-n 2. Szczecin Smerdnica - Zakątek "U Malisza" - okolica ujścia Smerdnickiego Potoku dz.nr 97/5 ob.4199 wł. skarb państwa 3. Szczecin Płonia - "Przenoska Unikon" port wyjściowy na wodzie górnej dz. 387/15 ob.4196 własność prywatna p. K.Ł. wstępna zgoda na zajęcie terenu. 4. Szczecin Slawociesze - (okolice Starego Szlaku) - Zakątek i port "Stary Szlak"dz.819/1 ob. 4317 wł.skarb państwa Zarząd Nadleśnictwo Kliniska 5. Szczecin Dąbie , ul. Tczewska/Junaków - przenoska, zakątek, port "Junaków" 6.Szczecin Dąbie - zakątek "na zakręcie" - ul. Tczewska 7. Szczecin Dąbie, ul. Narzędziowa 15 - zakątek, port końcowy krótkiego szlaku Płonią, - "Port Narzędziowa" pkt. załadunku kajaków. dz.6/2 i 7/12 ob. 4058

Wnioskodawca:

Marek Gruszczyński

OPIS ZADANIA:

Projekt proponuje wykonanie minimalnej infrastruktury ekologicznej i brzegowej wzdłuż rz. Płoni w miejscach tradycyjnie od lat uczęszczanych w celach rekreacyjnych przez mieszkańców Szczecina (głownie okolicznych) a także przez wysoko oceniających walory rzeki grupy kajakarzy z całego kraju i Niemiec (stosunkowo nieliczne bo z uwagi na brak infrastruktury spływanie rzeką jest dość uciążliwe). Brak choćby minimalnej infrastruktury (kosze na śmieci, śmietniki, toalety, ławostoły, wiaty, zasieki, pomosty, kręgi ogniskowe itp.) powoduje, że te b. często urokliwe zakątki i rzeka w ich pobliżu ulega kumulującej się latami antropopresji. Brak chociażby minimalnej infrastruktury brzegowej i nadwodnej powoduje, że rzeka jest dostępna głownie dla wysoko kwalifikowanych kajakarzy.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Celem projektu jest: - powstrzymanie antropopresji rzeki i przylegających do niej terenów leśnych, - umożliwienie uprawiania rekreacyjnego kajakarstwa na rzece Płoni szerszym grupom społecznym - w szczególności rodzinom z dziećmi i seniorom.

BENEFICJENCI ZADANIA:

1. ograniczenie zanieczyszczania lasów u podnóża Gór Bukowych- mieszkańcy Sz-na i SOM 2. ograniczenie zanieczyszczania rzeki - mieszkańcy szczecina i SOM, głownie mieszkańcy prawobrzeża, użytkownicy kąpieliska w Dąbiu, kajakarze Szczecina, SOM, Polski, Niemiec, wędkarze Szczecina i okolic. 3. Stworzenie warunków do kulturalnej rekreacji nadwodnej - mieszkańcy Szczecina, głównie mieszkańcy Jezierzyc, Smerdnicy, Płoni, Sławociesza, Wielgowa, Dąbia, Kijewa, Słonecznego , Majowego, i Bukowego, 4. Warunki do mniej uciążliwego kajakowania: mieszkańcy Szczecina i SOM, rodziny z dziećmi, ojcowie z synami, seniorzy, turyści kajakarze z Polski i zagranicy.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Zakątek i port "Jezierzyce przy moście"170 200,00
Zakątek "u Malisza"8 500,00
Przenoska "Unikon" port wyjściowy25 000,00
Zakątek i port "Stary Szlak"55 000,00
Zakątek, port, przenoska 'Junaków"85 000,00
Zakątek "Tczewska na zakręcie"7 500,00
Port "Narzędziowa"180 200,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 531 400,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.5569191623 Lng: 13.5024047349

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Część działek wskazanych w treści wniosku stanowi własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Działki stanowiące własność Gmina Miasto Szczecin: nr 46 z obrębu 4204 jest to teren inwestycyjny, majątek jest obciążony - umowa dzierżawy, brak kolizji obciążenia z wnioskiem SBO oraz ustanowiono służebność przesyłu na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. - brak kolizji wniosku SBO z obciążeniem; nr 6/2 z obrębu 4058, działka nie jest inwestycyjna, brak obciążeń; nr 7/12 z obrębu 4058, działka jest inwestycyjna, ale z uwagi na małą atrakcyjność terenu może on być rozpatrywany do realizacji zadania, działka częściowo posiada użytek dr - droga i wymaga uzgodnienia z ZDiTM, majątek jest obciążony - ustalono służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz służebność przesyłu na rzecz PKP ENERGETYKA S.A. (brak kolizji z wnioskiem SBO). nr 104/1 z obrębu 4146, działka nie stanowi terenu inwestycyjnego, wniosek należy uzgodnić z ZUK i ZDiTM, nr 103/1 z obrębu 4146,działka nie stanowi terenu inwestycyjnego, wniosek należy uzgodnić z ZUK i ZDiTM, majatek jest obciążony - ustanowiono służebność przesyłu na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. - brak kolizji z wnioskiem SBO. nr 10/13 z obrębu 4146, teren nie jest inwestycyjny, z uwagi na użytek dr - droga wymaga uzgodnianie z ZDiTM. Wymienione działki rekomendujemy do dalszego opiniowania, natomiast pozostałe działki nie stanowią własności Gminy i nie znajdują się w jej zasobie.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

lokalizacja na dz. nr: 46 z obr. 4204, dz. nr 97/5 z obr. 4199, dz. nr 387/15 z obr. 4196, dz. nr 819/1 z obr. 4317, dz. nr 6/2 i 7/12 z obr. 4058 oraz przy ul. Narzędziowej 15 - brak planu; obszar przy ul. Tczewskiej /Junaków - objęty Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - Trzebusz" w Szczecinie - Uchwała nr LII/1375/10 Rady Miasta Szczecin z dn. 25.10.2010 r. (Dz.U. nr 116 z dn. 24.11.2010 r.), teren elementarnym D.D.6002.UT,WS,E oraz D.D.6003.ZL,WS;

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

tylko w terenie elementarnym D.D.6002.UT,WS,E - planowane przedsięwzięcie jest zgodne z planem; D.D.6003 ZL, WS - przeznaczenie terenu zieleń leśna i wody powierzchniowe - niezgodne z planem ; na urządzenia turystyczne wskazany teren D.D.6006 UT, WS

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

mała architektura typu: kosze na śmieci, ławostoły, kręgi ogniskowe oraz pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości liczonej od korony pomostu do dna akwenu do 2,5 m, nie wymagają pozwolenia na budowę a jedynie zgłoszenia robót budowlanych, stąd nie wymagają również decyzji o warunkach zabudowy; natomiast toalety i śmietniki jako obiektu kubaturowe a w przypadku toalet wymagające doprowadzenia odpowiednich instalacji oraz wiaty wymagają pozwolenia na budowę, a co za tym idzie decyzji o warunkach zabudowy w lokalizacji nie objętej miejscowym planem;

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

z wyłączeniem terenu D.D.6003 ZL, WS w rejonie ulicy Tczewskiej /Junaków

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

nie podano

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

Z uwagi na brak możliwości dokonania szacunku zadania należy przewidzieć na etapie powstania kosztorysu możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego inwestycji np. poprzez wybudowanie 5 z 7 zaproponowanych w projekcie zakątków.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE