LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

STACJA ROWERU MIEJSKIEGO- SKRZYŻOWANIE ULIC ŁUKASIŃSKIEGO/TACZAKA/SOSABOWSKIEGO

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

SKRZYŻOWANIE ULIC ŁUKASIŃSKIEGO/TACZAKA/SOSABOWSKIEGO W POBLIŻU PRZYSTANKU 80,74

Wnioskodawca:

Artur Marcinkiewicz

Dodatkowi autorzy:

  • Wojciech Wilski
OPIS ZADANIA:

PROJEKT ZAKŁADA BUDOWĘ NOWEJ STACJI ROWERU MIEJSKIEGO

UZASADNIENIE ZADANIA:

ROZBUDOWA ROWERU MIEJSKIEGO O NOWĄ STACJĘ W TEJ LOKALIZACJI WYNIKA Z DUŻEGO ZAINTERESOWANIA MIESZKAŃCÓW ZACHODNICH OSIEDLI SZCZECINA TYM ŚRODKIEM KOMUNIKACJI ORAZ POTRZEBAMI SPRAWNEGO PRZEMIESZCZANIA SIĘ W KIERUNKU CENTRUM.OBECNIE BUDOWANA JEST TRASA ROWEROWA NA 26 KWIETNIA. SKRZYŻOWANIE BĘDZIE POŁĄCZENIEM DWÓCH TRAS ROWEROWYCH DO CENTRUM.

BENEFICJENCI ZADANIA:

MIESZKAŃCY OSIEDLI HORESZKÓW,SOMOSIERRY, KRZEKOWA ,STER ,SOSABOWSKIEGO.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
BUDOWA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO140 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 140 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4414191629 Lng: 14.4868202799

Nazwa planu: KRZEKOWO - ŻYZNA - SZEROKA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/116/2010-116.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/B1B15D955310457FA3B81C179B40839A/1372.pdf

Identyfikator: 326201_1.2055.8/20; Obręb: 2055; Numer działki: 8/20; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 99; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 15492; Pole powierzchni - graficzna (m2): 15490.3; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku ustalono: dz. nr 8/20 obr. 2055, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Opinia WMiRSPN: Majątek jest obciążony (trwały zarząd na rzecz ZDiTM, służebność przechodu i przejazdu). Nie koliduje z wnioskiem SBO (jednakże uzgodnić z trwałym zarządcą).

Uwagi - uzasadnienie

Wymaga opinii ZDiTM. Opinie bez zmian.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

- część dz.nr 8/20 z obrębu 2055 objęta ustaleniami Planu Krzekowo- Nowoszeroka – Uchwała nr XVI/423/07 z 20.12.2007r., - część dz.nr 8/20 z obrębu 2055 objęta ustaleniami Planu " Krzekowo- Żyzna- Szeroka" ( Uchwała nr LII/1372/10 z dnia 25.10.2010r.)

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

- część dz.nr 8/20 z obrębu 2055 zlokalizowana w terenie objętym ustaleniami Planu Krzekowo- Nowoszeroka ujęta jest w decyzji nr 6/2013 z dnia 12.09.2013r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Brak możliwości lokalizacji obiektów. - część dz.nr 8/20 z obrębu 2055 objęta ustaleniami Planu " Krzekowo- Żyzna- Szeroka" - lokalizacja nie jest sprzeczna z planem

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

- część dz.nr 8/20 z obrębu 2055 zlokalizowana w terenie objętym ustaleniami Planu Krzekowo- Nowoszeroka ujęta jest w decyzji nr 6/2013 z dnia 12.09.2013r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Brak możliwości lokalizacji obiektów. - część dz.nr 8/20 z obrębu 2055 objęta ustaleniami Planu " Krzekowo- Żyzna- Szeroka" - lokalizacja nie jest sprzeczna z planem

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - NIOL

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

ok. 150 000,00 zł/netto

Uwagi:

w zależności od wielkości stacji i ilości rowerów

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

ok. 25 000,00 zł/netto

Uwagi:

w zależności od wielkości stacji i ilości rowerów

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Zaproponowana przez Wnioskodawcę lokalizacja nowej stacji mieści się poza obszarem nakreślonym w dokumencie Koncepcja docelowego kształtu systemu Szczecińskiego Roweru Miejskiego.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - NIOL

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE