LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Całkowita przebudowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich od wiaduktu kolejowego do Placu Szyrockiego wraz z uporządkowaniem terenu na wysokości Osiedla Polonia

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Śródmieście

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

ul. Powstańców Wlkp. od wiaduktu kolejowego do Placu Szyrockiego po stronie Osiedla Polonia.

Wnioskodawca:

Małgorzata Cygalska

OPIS ZADANIA:

Zadanie miałoby polegać na przebudowie chodnika na wskazanym obszarze a także uporządkowanie znajdującego się niewielkiego wzniesienia przy Osiedlu Polonia, wykonaniu drenażu terenu jeśli będzie konieczny i przebudowaniu wjazdów na tym odcinku chodnika a także wybudowaniu chodników łączących się z infrastrukturą osiedla.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Na wskazanym terenie chodnik po części jest zniszczony a po części chodnik jest zastąpiony wylewką asfaltową. Dojazdy do posesji np. do Osiedla Polonia są w opłakanym stanie i uniemożliwiają płynny ruch samochodowy.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy miasta, głównie mieszkańcy sąsiadujących osiedli i domów.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Budowa chodnika, chodników łaczących400 000,00
Przebudowa i uporządkowanie skarpy100 000,00
Dokumentacja projektowa i nadzory80 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 580 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4162848234 Lng: 14.5321226120

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.1050.7/57; Obręb: 1050; Numer działki: 7/57; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 55; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 605; Pole powierzchni - graficzna (m2): 604.74; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4133088759 Lng: 14.5321453013

Nazwa planu: NOWE MIASTO - DĄBROWSKIEGO, SOWIŃSKIEGO

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2013/923/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/1AE7CC67B2444684A2502E9613A2AFF5/755.pdf

Identyfikator: 326201_1.1050.7/83; Obręb: 1050; Numer działki: 7/83; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 41; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 21262; Pole powierzchni - graficzna (m2): 21284.78; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4132705071 Lng: 14.5324242510

Nazwa planu: NOWE MIASTO - DĄBROWSKIEGO, SOWIŃSKIEGO

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2013/923/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/1AE7CC67B2444684A2502E9613A2AFF5/755.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4148947563 Lng: 14.5326173700

Nazwa planu: NOWE MIASTO - DĄBROWSKIEGO, SOWIŃSKIEGO

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2013/923/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/1AE7CC67B2444684A2502E9613A2AFF5/755.pdf

Identyfikator: 326201_1.1050.7/83; Obręb: 1050; Numer działki: 7/83; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 41; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 21262; Pole powierzchni - graficzna (m2): 21284.78; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku ustalono: dz. nr 7/83 obr. 1050, dz. nr 6/6 obr. 1050, dz. nr 7/10 obr. 1050, dz. nr 7/57 obr. 1050, jako miejsce realizacji zadania. Działki nr 6/6, 7/10, 7/57 obr. 1050 – użytek „dr”.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Działka nr 7/83 - teren inwestycyjny. Pozostałe działki odpowiedź: NIE.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Działka nr 7/83 nie jest w chwili obecnej przeznaczona na sprzedaż. Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

Działka nr 7/83 teren inwestycyjny - spełnia w części przeznaczonej zgodnie z planem tj. S.B.3037KDW (droga wewnętrzna), w pozostałej części nie spełnia - brak rekomendacji do dalszego opiniowania. Pozostałe działki - spełnia Wymaga opinii ZDiTM.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Pas drogowy al. Powstańców Wielkopolskich nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Jedynie dz.nr 6/5 z o. 1050 i dz.nr 7/21 z o. 1050 ujęte są w planie „ Nowe Miasto- Dąbrowskiego, Sowińskiego", w terenie elementarnym S.N.3023.KD.Z, oraz część dz.nr 7/57 z o. 1050 ( S.N.3020.KD.GP ) , część dz.nr 7/57 nie jest objęta planem . Jeśli wskazany zakres robót stanowić będzie przebudowę lub remont drogi powiatowej ( Al. Powst. Wlkp. Jest drogą powiatową ) w obszarze pasa drogowego nie jest wymagane pozwolenie na budowę lecz dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Dz.nr 6/5 i 7/21 przeznaczone są w w/w planie na drogę publiczną – ulicę zbiorczą. Pas terenu na poszerzenie pasa drogowego al. Powst. Wlkp. Na tym terenie plan dopuszcza lokalizację jednego zjazdu dla obsługi terenu S.N.3012. UC oraz ścieżki rowerowej.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

dz.nr 6/5 z o. 1050 i dz.nr 7/21 z o. 1050 ujęte są w planie „ Nowe Miasto- Dąbrowskiego, Sowińskiego", w terenie elementarnym S.N.3023.KD.Z, oraz część dz.nr 7/57 z o. 1050 ( S.N.3020.KD.GP ) - zadanie zgodne po spełnieniu zapisów planu.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie dotyczy

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Możliwe do realizacji w kategorii zadanie dzielnicowe duże do 1260000,00 zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

bieżące utrzymanie i ewentualne remonty

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Występuje konieczność wykonania projektu technicznego do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia budowę.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE