LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

B E Z P I E C Z N E P R Z E J Ś C I E D L A P I E S Z Y C H ul. Z E G A D Ł O W I C Z A

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Wnioskowane zadanie realizowane będzie na terenie działki drogowej nr121/1 obręb 2006, POGODNO6 w Szczecinie. Działka należy do Gminy Miasta Szczecin, jest droga krajową i zarazem ulicą Zegadłowicza. Przejście piesze usytuowane jest na wysokości sklepu i kościoła.

Wnioskodawca:

iwona Trzaska

OPIS ZADANIA:

Wykonanie zadania „Bezpieczne przejście dla pieszych” na ul. Zegadłowicza obejmie między innymi elementy: 1. Aktywne punktowe elementy odblaskowe 2. Czujniki ruchu 3. Szafę sterowniczą 4. Lampy ostrzegawcze nad znakami przejścia pieszego 5. Pasy biało-czerwone wykonane w technologii chemoutwardzalnej strukturalnej 6. Drogowa nawierzchnia antypoślizgowa  + punktowe elementy odblaskowe

UZASADNIENIE ZADANIA:

1. Cel. Celem postulowanego zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa pieszych na ul. Zegadłowicza. 2. Opis stanu istniejącego i uzasadnienie zadania. Zegadłowicza jest droga krajową łączącą Szczecin z osiedlami mieszkaniowymi i miejscowościami na północy miasta. Pętla komunikacyjna Głębokie jest bardzo obciążona ruchem, szczególne w godzinach porannych i popołudniowych, tworzą się korki po kilkadziesiąt samochodów, przejazd ul. Zegadłowicza na długości osiedla odbywa się z przekraczaniem prędkości, drogą odbywa się również ruch TIRów z Zakładów Chemicznych Police. Dodatkowo do utrudnień komunikacyjnych przyczynia się przebudowa skrzyżowania na Woj. Polskiego z Arkońską. Utrudniona komunikacja, tworzące się korki zawsze powodują zniecierpliwienie i zachowania niepożądane kierowców i pieszych. Ten stan pogłębia traktowanie przez kierowców przejazdu ul.Zegadłowicza na wysokości osiedla, jak mijanie rogatek miejskich ze zmniejszeniem uważności. Przejście piesze na Zegadłowicza na wysokości sklepu i kościoła jest jedynym przejściem na długości osiedla poza pętlą komunikacyjną Głębokie. Prowadzi do dwóch przystanków autobusowych w bezpośrednim sąsiedztwie, komunikuje parking z trasami turystycznymi w lesie, jest jedyną drogą dla pieszych i rowerzystów przedostających się z osiedla na popularne: Drogę Siedmiu Młynów, na Polany Sportową i Harcerską i na trasy rowerowe w kierunku Nowego Warpna. Przejście jest niebezpieczne, słabo oznakowane, w szare dni i wieczorami piesi są mało widoczni dla kierowców i narażeni na utratę zdrowia i życia. Na tym przejściu zginęły w ostatnich latach 2 osoby. Przebudowa przejścia w systemie ZEBRA – Aktywne Przejście Piesze konieczna jest ze względu na bezpieczeństwo ludzi. System Zebra sprawia, iż kierowca zwraca większą uwagę na pieszego na przejściu ponieważ sygnały świetlne informują o ruchu pieszych, a nie są cały czas włączone bez względu na ruch pieszego. Proponowane rozwiązanie jest z powodzeniem realizowane w wielu polskich miastach, a uzyskana poprawa bezpieczeństwa przejścia jest potwierdzona przeprowadzanym monitoringiem skuteczności. Koszt budowy bezpiecznego przejścia w opisanym systemie Aktywnego Przejścia Pieszego jest znacząco niższy od standardowej sygnalizacji świetlnej.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy osiedla Głębokie, dzieci dojeżdżające do szkół, mieszkańcy Szczecina bez względu na wiek.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
1.Realizacja wszystkich elementów 1 szt.. Aktywnego Przejścia Pieszego np typu ZEBRA60 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 60 000,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - zał 1 i 2 do wniosku SBO 2019 foto przejście.pdf

LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4777820385 Lng: 14.4853841545

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Zgodnie z treścią wniosku, lokalizacja zadania to działka nr 121/1 z obr. 2006, ulica Emila Zegadłowicza, użytek "dr", kategoria drogi: droga krajowa, własność: Skarb Państwa.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Lokalizacja zadania to działka nr 121/1 z obr. 2006, ulica Emila Zegadłowicza, użytek "dr", kategoria drogi: droga krajowa (w granicach miasta), własność: Skarb Państwa.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Działka drogowa- nie jest terenem inwestycyjnym.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Majątek nie jest obciążony.Działka stanowi własność Skarbu Państwa.

Uwagi - uzasadnienie

Lokalizacja zadania to działka nr 121/1 z obr. 2006, ulica Emila Zegadłowicza, użytek "dr", kategoria drogi: droga krajowa (w granicach miasta), własność: Skarb Państwa.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

wydział nie ma podstaw do wydania opinii pod kątem zgodności planowanego zamierzenia z miejscowym planem

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Wskazana lokalizacja przejścia dla pieszych może zostać zrealizowana w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Należy przygotować dokumentację projektową na podstawie której będzie realizowana inwestycja.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Poprawa bezpieczeństwa.

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zdania powyżej 1 roku.

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nie dotyczy.

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Szacunkowe koszty ok. 60 000,00 zł

Uwagi:

Wartość kosztów będzie znana po opracowaniu kosztorysu inwestorskiego jako składowej dokumentacji projektowej.

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Szacunkowe koszty bieżącego utrzymania 1000-2000 zł

Uwagi:

Koszty bieżącego utrzymania w zakresie napraw i kosztów zasilenia.

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Budowa aktywnego przejścia dla pieszych w przedmiotowym rejonie wiąże się z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej elektryczno-drogowej. W przedmiotowym rejonie przede wszystkim brakuje prawidłowego oświetlenia drogowego, które znacznie poprawiłoby bezpieczeństwo.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE