LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Rewitalizacja Osiedli Żelechowa i Golęcino / Gocław - budowa ścieżki spacerowej łączącej tereny rekreacyjne przy Stawach Bliźniaczych i ul. Paproci

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Północ

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Szczecin teren zielony pomiędzy ul. Widuchowską i terenem rekreacyjnym przy ul. Paproci

Wnioskodawca:

Arkadiusz Lisiński

OPIS ZADANIA:

Budowa oświetlonej ścieżki spacerowej o długości ok 200 m i szerokości 1,5 m.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Wybudowana ścieżka skomunikuje sąsiednie tereny rekreacyjne i poprawi ich dostępność dla mieszkańców.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Osiedli Żelechowa i Golęcino / Gocław.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Projekt i dokumentacja30 000,00
Budowa ścieżki75 000,00
Budowa oświetlenia48 000,00
Kosze na śmieci3 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 156 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4618393329 Lng: 14.5855522156

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.3022.10/2; Obręb: 3022; Numer działki: 10/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 5; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 3473; Pole powierzchni - graficzna (m2): 3481.5; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4616924202 Lng: 14.5868396759

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.3022.8/2; Obręb: 3022; Numer działki: 8/2; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 41; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 36289; Pole powierzchni - graficzna (m2): 36159.04; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgodnie z lokalizacją zaznaczoną na mapie, zadanie ma być zlokalizowane na działce nr 8/2 z obr. 3022 (użytek: Lz) oraz na działce 10/2 z obr. 3022 (użytek: Bp). Działki stanowią własność Gminy Miasto Szczecin.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Działki stanowią własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Teren inwestycyjny.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Majątek jest obciążony (została ustanowiona służebność gruntowa przechodu i przejazdu). Brak kolizji z wnioskiem SBO. W chwili obecnej działki nie są przygotowywane do zbycia.

Uwagi - uzasadnienie

Teren inwestycyjny, ale w chwili obecnej nie jest przygotowany do zbycia.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

brak podstaw do sprawdzenia zgodności z planem

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Opinia BS

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Opinia WUiAB

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

bez uwag

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

156 000 - 400 000 zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

5 000,00 zł

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

W ocenie WGKiOŚ całkowity szacunkowy koszt wskazany przez autora jest urealniony, natomiast składowe kształtują się następująco: projekt i dokumentacja - 20 000,00 zł; budowa ścieżki wraz z wykonaniem schodów terenowych od ul. Paproci i konieczną wycinką - 65 000,00 zł; budowa oświetlenia (8 punktów świetlnych wraz z przyłączem) - 70 000,00 zł; ustawienie koszy na śmieci na odcinku 200m - 3 sztuki zgodnie z cennikiem miejskim - 2 500,00 zł. Całkowity koszt 157 500,00 zł.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE