LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

GRZYMIŃSKA - NAPRAWA DROGI OSIEDLOWEJ

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Północ

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Droga osiedlowa znajdują się przy ulicy Grzymińskiej w Szczecinie na działkach gruntu o numerze 14/35 i 18/3 obręb 3035, działki należą do Urzędu Miasta Szczecin.

Wnioskodawca:

Wojciech Kępka

OPIS ZADANIA:

Zadanie polega na naprawie nawierzchni drogi osiedlowej przy ulicy Grzymińskiej w Szczecinie (znajdującej się na działce numer 14/35 oraz 18/3, obręb 3035. Droga osiedlowa wymaga remontu poprzez nałożenie warstwy asfaltowej na odcinku około 300 metrów (niestety do tej pory, blisko 16 lat, od zakończenia prac deweloperskich droga osiedlowa nie doczekała się nałożenia odpowiednich nawierzchni pomimo tego, że częściowo należy do Miasta Szczecin).

UZASADNIENIE ZADANIA:

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych przy ulicy Grzymińskiej, Celem zadania jest naprawa drogi osiedlowej tym samym zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i poprawa warunków życia. Naprawa drogi przyczyni się do zmniejszenia intensywnego hałasu będącego wynikiem poruszania się samochodów po dziurawej drodze i mniejszego zakurzenia osiedla. Wykonanie prac przewidzianych we wniosku będzie zaczątkiem, impulsem do tego aby teren zielony, który częściowo należy do Gminy Miasto Szczecin też został zagospodarowany (w obecnej chwili zostały tam zasadzone drzewa z programu "drzewa dla Szczecina" i zarastają krzakami.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Z realizacji zadania skorzystają mieszkańcy osiedla położonego przy ulicy Grzymińskiej tj. około 1000 osób.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
remont drogi osiedlowej157 500,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 157 500,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4559113202 Lng: 14.5828056336

Nazwa planu: ŻELECHOWA - GRZYMIŃSKA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/4120/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/741A62CE433F4AEFB13440369C953781/889.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4554227567 Lng: 14.5826222278

Nazwa planu: ŻELECHOWA - GRZYMIŃSKA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/4120/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/741A62CE433F4AEFB13440369C953781/889.pdf

Identyfikator: 326201_1.3035.14/35; Obręb: 3035; Numer działki: 14/35; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 42; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 986; Pole powierzchni - graficzna (m2): 986.53; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Teren stanowi w całości własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Wniosek wymaga konsultacji z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

uchwała Nr XXXIII/889/17 z z dnia 12.10.2017r. "Żelechowa - Grzymińska"

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

teren elementarny P.Z.6013.MW,U - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna działka nr 14/35 obręb 3035 jest częścią drogi wewnętrznej; działki nr 14/22 nie ma w podanym obrębie. drugą część drogi stanowi działka nr 18/3 w obrębie 3035.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Szacunkowe koszty zadania: wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie betonowej na pow. około 1000 m2 na działce nr 14/35 i 18/3 obręb 3035, których właścicielem jest Gmina Miasto Szczecin o symbolu użytku „dr” określono na około 150 tysięcy zł.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: NIE
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

Zadanie przekracza wartość dla zadania dzielnicowego małego.Zadanie jest możliwe do realizacji pod warunkiem zakwalifikowania zgłoszenia do większej puli wartościowej tj. do zadania dzielnicowego dużego.

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE