LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Lotnicze zdjęcia termograficzne: wykrycie strat energii cieplnej każdego budynku w mieście, barwne zdjęcia lotnicze Szczecina m.in. pod kątem 45° z 4 kier. z modelem 3D miasta: bezpłatne dowolne wykorzystanie przez mieszkańców, uczelnie, firmy) […]

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Zadanie ma charakter wybitnie ogólnomiejski, ponieważ w przeciwieństwie do dotąd składanych propozycji zadań ogólnomiejskich, realizacja zadania dotyczyć będzie w 100% przestrzeni całego miasta tzn. 300,55km2 (wcześniej realizowane zadania ogólnomiejskie dotyczyły nierzadko tylko jednego osiedla, sporadycznie kilku osiedli). Efektem inwestycji będzie m.in. zbiór danych przestrzennych (trójwymiarowego modelu miasta, opracowanych zdjęć w formie map pionowych, ukośnych itd.) możliwych do zapisania na nieograniczonej licznie nośników, których lokalizacja ze względu na charakter zadania jest nieistotna – jednak oczywiście w szczególności nośnikami tymi mogą być zlokalizowane na obszarze miasta serwery, których właścicielem jest gmina miasto Szczecin. Od lokalizacji fizycznych nośników danych w zgłoszonym zadaniu istotniejsza jest jednak możliwość nieograniczonego udostępniania informacji o danych przestrzennych dla Mieszkańców oraz Przedsiębiorców na obszarze całego miasta: m.in. w urzędzie miasta oraz jego filii na zakupionych stołach z ekranami dotykowymi, w bibliotekach miejskich, w szkołach, na prywatnym sprzęcie komputerowym, tabletach, w telefonach komórkowych (smartfonach), z terenami leśnymi oraz wodami śródlądowymi włącznie. Z większości efektów realizacji zadania można będzie także korzystać poza obszarem miasta, w tym także za granicą (np. przez przyszłych turystów lub inwestorów).

Wnioskodawca:

Adam Kopciński-Galik

OPIS ZADANIA:

W ogólności w ramach zadania powinny zostać zostać opracowane: lotnicze zdjęcia termograficzne w okresie zimowym (pokazujące m.in. straty energii w sieci ciepłowniczej i w budynkach mieszkalnych, wycieki wody, zrzuty ścieków, zagrażające środowisku naturalnemu nielegalne lub źle zabezpieczone składowiska odpadów chemicznych, zwierzęcych, niewykryte mogilniki, w których w ubiegłym wieku składowano przeterminowane środki ochrony roślin itd.), wirtualny, trójwymiarowy model miasta 3D ze wszystkimi obiektami znajdującymi się na jego obszarze (mosty, budynki, drzewa, przystanki itd.), wykonane wysokiej jakości zdjęcia lotnicze pionowe oraz tzw. zdjęcia lotnicze ukośne (pod kątem 45° z 4 stron),, wykonaniu tzw. ortofotomap pionowych i ukośnych, dostarczenie oprogramowań: do internetowej publikacji ortofotomap pionowych i ukośnych, oprogramowania do internetowej publikacji modelu trójwymiarowego miasta w technologii 3D, a także „uwolnienie danych” przestrzennych pozyskanych i wytworzonych w ramach zadania bezpłatnie do użytku niekomercyjnego i komercyjnego wszystkim zainteresowanym Mieszkańcom, Przedsiębiorcom, potencjalnym Inwestorom, instytucjom naukowym, studentom itd. (obecnie nawet w celu niekomercyjnym należy ponosić z tego tytułu korzystania z tych danych wysokie opłaty, niedozwolone jest nawet wykonanie przez Mieszkańca fotografii fragmentu mapy i jej upublicznienie). Jest to zgodne ze światowym trendem tzw. „open data” czyli „danych otwartych”, który przyjęły m.in. takie miasta jak fińskie Helsinki, czy polski Wrocław. W Polsce Szczecin mógłby zostać jednym z pierwszych miast, które wyznaczają kierunek w obszarze udostępniania informacji przestrzennej w celu ponownego jej wykorzystania przez podmioty zewnętrzne, tworzące na ich podstawie nowe, często bezpłatne, usługi oferowane społeczeństwu. Reszta szczegółów w załączonym pliku.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Celem zadania jest m.in. wykonanie nierealizowanych nigdy wcześniej w Szczecinie pionowych lotniczych zdjęć termograficznych z wielkością piksela terenowego nie większą niż 40cm (cały obszar miasta). Wykonanie lotniczych termograficznych zdjęć ukośnych w 4 kierunkach dla ok. 20-50 km2 najsilniej zurbanizowanego obszaru miasta (jedynym obiektywnym kryterium wyboru tych obszarów powinna być wyższa niż na pozostałych obszarach gęstość zaludnienia określona wg opracowanej mapy gęstości zaludnienia – wyjątek od tego kryterium może dotyczyć nie więcej niż 5km2 obszarów leżących pomiędzy ww. obszarami najsilniej zurbanizowanymi), trójwymiarowego modelu miasta 3D, lotniczych zdjęć pionowych i ukośnych (pod kątem 45°) w 4 kierunkach oraz wykonaniu na podstawie tych zdjęć tzw. ortofotomap. Efekty realizacji zadania będą dostępne bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania w zwykłej przeglądarce internetowej na monitorze, tablecie lub telefonie z dowolnego miejsca na świecie. Ponieważ obecnie nawet w celu niekomercyjnym obecnie w Szczecinie należy ponosić wysokie opłaty za wykorzystanie tego rodzaju danych (bez pozwolenia niedozwolone jest nawet wykonanie przez Mieszkańca fotografii fragmentu mapy i jej upublicznienie) – celem zadania jest także bezpłatnie udostępnienie wszystkich jego efektów do użytku niekomercyjnego i komercyjnego wszystkim Mieszkańcom, Przedsiębiorcom, instytucjom naukowym, studentom itd. Reszta szczegółów w załączonym pliku.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Beneficjentami w pierwszej kolejności byliby wszyscy Mieszkańcy miasta znajdujący się na jego obszarze lub poza nim, a ponadto w szczególności Przedsiębiorcy, architekci, studenci m.in. kierunków budowlanych, architektonicznych, informatycznych, uczelnie, straż pożarna, policja, centrum zarządzania kryzysowego. Ponadto wszyscy obywatele Polski oraz innych państw, potencjalni przyszli turyści, inwestorzy, […] Na realizacji zadania skorzystaliby także urzędnicy w jednostkach organizacyjnych urzędu miasta i spółek miejskich (np. w celach planistycznych, szacowania kosztów inwestycji, identyfikacji problemów, oceny stanu budynków i infrastruktury, analizy stanu ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym, weryfikacji lokalizacji, wielkości i opłat za powierzchnie reklamowe, weryfikacji drogowego oznakowania poziomego i pionowego itd.), bez konieczności każdorazowych, czasochłonnych i kosztownych wyjazdów służbowych w teren. Pośrednio zyskają na powyższym wszyscy podatnicy, gdyż środki publiczne będą wydawane w bardziej efektywny sposób.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Wykonanie lotniczych termograficznych zdjęć pionowych, rok 2019, piksel terenowy ≤ 30cm oraz opracowanie termalnej ortofotomapy pionowej225 000,00
000Wykonanie lotniczych termograficznych zdjęć ukośnych (dla obszaru 20-50km2, 4 kierunki, rok 2019, piksel terenowy ≤ 50cm oraz opracowanie 4 termalnych ortofotomap ukośnych500 000,00
000Wykonanie termograficznych modeli 3D dla największych i najbardziej nieefektywnych energetycznie bu-dynków w mieście (na podstawie uzyskanych danych przestrzennych z pozostałych składowych zadania)25 000,00
Opracowanie trójwymiarowego modelu miasta 3D, z teksturami, poziom szczegółów(Level of Detail ≈3)100 000,00
Pozostałe - wymienione w załączniku (nie można podać wicej niż 15 składowych)1 849 999,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 2 699 999,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - 2019.pdf

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.5249009285 Lng: 14.6403121948

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.5342883149 Lng: 14.6286392212

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.5322477557 Lng: 14.5915603638

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.5338802109 Lng: 14.5565414429

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.5228599169 Lng: 14.5558547974

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.5028527994 Lng: 14.5888137818

Nazwa planu: STOŁCZYN - BAJECZNA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/85/2011-085.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/768C065F60894533B68C8A7755D081EF/165.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4987685536 Lng: 14.5421218872

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4971347450 Lng: 14.4439315796

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4558602130 Lng: 14.4652175904

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4472733375 Lng: 14.4453048706

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4309125811 Lng: 14.4775772095

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3973533335 Lng: 14.4645309448

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3719616852 Lng: 14.5373153687

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3645870797 Lng: 14.5846939087

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3317956079 Lng: 14.5277023316

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3178515939 Lng: 14.5874404907

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3629481051 Lng: 14.6348190308

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3510636538 Lng: 14.6815109253

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3600797479 Lng: 14.7185897827

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3408157771 Lng: 14.7124099732

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3244140505 Lng: 14.7618484497

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3379459302 Lng: 14.7762680054

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3248241705 Lng: 14.8037338257

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3343583499 Lng: 14.8068237305

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3491167467 Lng: 14.7872543335

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.4204.22; Obręb: 4204; Numer działki: 22; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 19; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 11394; Pole powierzchni - graficzna (m2): 11391.81; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3511661201 Lng: 14.7632217407

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3618212735 Lng: 14.7615051270

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3747268331 Lng: 14.7347259522

Nazwa planu: SŁAWOCIESZE - STARY SZLAK

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2013/3833/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/1633E9BB07A74CD3AE7F0207D13F8F31/999.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3767749751 Lng: 14.7748947144

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3949990999 Lng: 14.7893142700

Nazwa planu: WIELGOWO - SŁAWOCIESZE - ZDUNOWO

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/D7A907B0AAE6477A8E7BA04D265D504F/1025.pdf

Identyfikator: 326201_1.4099.704/14; Obręb: 4099; Numer działki: 704/14; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 71; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 1384; Pole powierzchni - graficzna (m2): 1384.2; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4064619667 Lng: 14.7549819947

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4064619667 Lng: 14.7213363648

Nazwa planu: TRZEBUSZ - CHEŁSZCZĄCA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/5265/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/95260E2910E4455F83085EB4091DD992/950.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4400140293 Lng: 14.7618484497

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4443084178 Lng: 14.7470855713

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4265145537 Lng: 14.7110366822

Nazwa planu: KNIEWSKA

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2015/4626/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/files/711CDB23706C420B82AE0AF83A4C2849/253.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4645475461 Lng: 14.7100067139

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4784435820 Lng: 14.6962738037

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.5092846888 Lng: 14.6990203858

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.5170424946 Lng: 14.6780776978

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.5333700754 Lng: 14.6811676026

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.5362267550 Lng: 14.6615982056

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: NIE
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: nie podano
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: nie podano
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - BS

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Biuro Strategii otrzymało opinię od dysponenta tj. WGKiOŚ, który informuje, iż biorąc pod uwagę inne planowane przez Miasto zadanie "Gospodarka wodami opadowymi w Szczecinie" o podobnym zakresie rzeczowym, gdzie wstępny szacunek zadania w marcu br. ustalony został na potrzeby przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na poziomie 3 mln 252 tys., istnieje uzasadniona obawa, iż realizacja zadania z wniosku SBO nr 213 nie zmieści się w dopuszczalnych kosztach realizacyjnych przewidzianych dla puli zadań na poziomie ogólnomiejskim. Należy wziąć pod uwagę także doświadczenia z ostatniego choćby roku wskazujące iż szacunki wstępne, a nawet kosztorysy inwestorskie nie dają faktycznej kwoty realizacji gdyż rozstrzygnięcia z postępowań przetargowych kończą się ofertami rynku znacznie wyższymi od szacowanych. WGKiOŚ sygnalizuje, iż proponowane zadanie może generować bardzo duże koszty opracowania dokumentacji - map, zestawień tabelarycznych, opisów uzupełniających, wykresów itp, oznacza to, że zadanie z dużym prawdopodobieństwem nie mieści się finansowo w puli zadań SBO.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

W odpowiedzi na odwołanie wnioskodawcy od decyzji ZO: Zadanie pn. ”Szczecin bez smogu, termografia miasta m.in. wszystkich budynków oraz sieci ciepłowniczej dla wykrycia strat energii, redukcji emisji szkodliwych substancji i obniżenia kosztów co i cw, zdjęcia lotnicze pionowe i ukośne, modele 3D” zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego - edycja 2019 - wpisuje się w zapisy Strategii Rozwoju Szczecina 2025 (Uchwała XIV/320/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025), niemniej biorąc pod uwagę aspekt finansowy, na który powołuje się Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, w kompetencjach, którego znajdują się sprawy związane z ochroną przyrody i środowiska, podtrzymujemy w tym zakresie negatywną opinię Biura Strategii, co do skutecznej realizacji przedmiotowego zadania.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE