LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

“Kijewko” - kontrapas przy ulicy Świętochowskiego

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Osiedle "Kijewko", ulica Świętochowskiego

Wnioskodawca:

Marcin Czerniak

OPIS ZADANIA:

Budowa kontrapasu rowerowego. Inwestycja na Osiedlu “Kijewko” pozwoli na bezpieczne przemieszczanie się rowerem do Puszczy Bukowej, Osiedla oraz do Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. “Puszcza”. Długość kontrapasu rowerowego od wiaduktu pod autostradą przy ulicy Świętochowskiego do ulicy Agnieszki o długości 410m. i szer. 1m.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Dzięki tej inwestycji będzie przede wszystkim bezpiecznie - dla mieszkańców Kijewka i dzieci uczęszczających do pobliskiej Szkoły Podstawowej 59 na rowerach; bezpiecznie - dla rodziców dowożących przedszkolaków na rowerach, dla rowerzystów odwiedzających często Puszczę Bukową, dla działkowców z ROD im. “Puszcza”. Zaobserwowano jeszcze bardziej wzmożony ruch mieszkańców pobliskich osiedli w kierunku Puszczy Bukowej na rowerach szczególnie w dwie Niedziele każdego miesiąca kiedy są zamknięte sklepy. Dotychczas wszyscy wymienieni wyżej beneficjenci poruszają się wąską ulicą Przechodnią gdzie jest coraz częstszy ruch samochodów osobowych oraz ciężarowych ze względu na powiększającą się liczbę mieszkańców Osiedla “Kijewko”. Jest wąsko, są dziury i nie ma chodnika ani ścieżki rowerowej.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Z kontrapasu skorzystają mieszkańcy Osiedla “Kijewko”, działkowicze należący do ROD im. “Puszcza”, okoliczni mieszkańcy Osiedla “Bukowe” i Osiedla “Na Rudzianką” odwiedzający Puszcze Bukową na rowerach.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Kontrapas rowerowy przy ulicy Świętochowskiego (D.B.5038.KD.L), na odcinku pomiędzy wiaduktem pod autostradą a ul. Agnieszki (D.B.5040.KD.L) o długości 410m, szerokości 1m (410 m2)137 500,00
Wykonanie projektu wraz z dokumentacją niezbędną do rozpoczęcia postępowania o zamówienie publiczne20 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 157 500,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.3616547693 Lng: 14.6702812696

Nazwa planu: KIJEWKO - ŚWIĘTOCHOWSKIEGO

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/116/2010-116.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/89B953B41B79421E9021E39853375B75/1375.pdf

Identyfikator: 326201_1.4157.17; Obręb: 4157; Numer działki: 17; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 33; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 6708; Pole powierzchni - graficzna (m2): 6759.09; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3613794583 Lng: 14.6708391690

Nazwa planu: KIJEWKO - ŚWIĘTOCHOWSKIEGO

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/116/2010-116.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/89B953B41B79421E9021E39853375B75/1375.pdf

Identyfikator: 326201_1.4157.23/6; Obręb: 4157; Numer działki: 23/6; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 48; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 999; Pole powierzchni - graficzna (m2): 999.21; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3624358747 Lng: 14.6747122789

Nazwa planu: KIJEWKO - ŚWIĘTOCHOWSKIEGO

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/116/2010-116.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/89B953B41B79421E9021E39853375B75/1375.pdf

Identyfikator: 326201_1.4159.1; Obręb: 4159; Numer działki: 1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 56; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 6607; Pole powierzchni - graficzna (m2): 6638.89; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.3621861787 Lng: 14.6757851625

Nazwa planu: KIJEWKO - ŚWIĘTOCHOWSKIEGO

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2010/116/2010-116.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/89B953B41B79421E9021E39853375B75/1375.pdf

Identyfikator: 326201_1.4159.3/15; Obręb: 4159; Numer działki: 3/15; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 2; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 2338; Pole powierzchni - graficzna (m2): 2337.59; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku ustalono: dz. nr 17 obr. 4157, dz. nr 23/6 obr. 4157, dz. nr 1 obr. 4159, dz. nr 3/15 obr. 4159, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

dr – nie wymaga opinii Referatu ds. Prywatyzacji Nieruchomości Gruntowych WZiON Opinia dla: dz. nr 23/6 obr. 4157 - atrakcyjny teren inwestycyjny pozostałe działki odpowiedź: NIE

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Majątek jest obciążony. Na działce nr 3/15 z obr. 4159 zostały ustanowione służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz służebność przesyłu. Brak kolizji z wnioskiem SBO. W przypadku użytków drogowych konieczna konsultacja z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Dz. nr 23/6 obr. 4157 atrakcyjny teren inwestycyjny, przeznaczona na sprzedaż, obecnie stanowi rezerwę inwestycyjną.

Uwagi - uzasadnienie

Nie spełnia dla dz. nr 23/6 obr. 4157 - atrakcyjny teren inwestycyjny, brak rekomendacji do dalszego opiniowania. Spełnia dla pozostałych działek. Wymaga opinii ZDiTM.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

1. Uchwała Nr LII/1375/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewko- Świętochowskiego” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 24 listopada 2010 r. Nr 116 poz. 2155)

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

350 000,00 zł

Uwagi:

obecnie realizowane zadania o zbliżonym charakterze wskazują, iż realna wartość finansowa projektu znacznie przekracza kwotę proponowaną przez autora projektu

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

utrzymanie czystości, odśnieżanie

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

z uwagi na szacowaną przez oceniającego wartość projektu w kategorii zadań dzielnicowych małych rekomendujemy przeniesienie zadania do dzielnicowych dużych

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE