LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

TOR bmx (pumptrack ) na TORZE KOLARSKIM

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Tor Kolarski Wojska Polskiego 246

Wnioskodawca:

Damian Zieliński

OPIS ZADANIA:

Projekt zakłada budowę ziemnego zapętlonego toru rowerowego typu pumptrack z naturalnego budulca, idealnego do zabawy dla najmłodszych rowerzystów ale również do mniej lub bardziej profesjonalnego treningu dla dorosłych amatorów oraz zaawansowanych rowerzystów. Zapętlony tor składał się będzie z serii odpowiednio rozmieszczonych niewielkich"górek", dodatkowo z odpowiednim wyprofilowanymi zakrętami z bandami. Nieogrodzony tor dostępny będzie 24 godziny na dobę. Korzystanie z niego będzie nieodpłatne i dostępne dla rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg, deskorolek i rolek.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Niemal każdy będzie mógł korzystać z Pumptrack'a. Dzieci będą się na nim świetnie bawić, początkujący powoli i spokojnie przejeżdżać tor, wprawni rowerzyści rywalizować między sobą, a najlepsi jeździć na jednym kole. Trening na takim torze uczy płynnej jazdy i przyspieszania bez konieczności pedałowania, szlifuje technikę wchodzenia w bandy bez zwalniania oraz wyrabia ważne nawyki rowerowe jak umiejętność wybierania szybkich linii przejazdu, a także praca tułowia i kończyn górnych i dolnych. Obiekt będzie nadawał się również do organizowania różnego rodzaju zawodów i event-ów sportowych. Tego typu tory doskonale się już przyjęły w wielu miejscach w całej Polsce i na Świecie.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Tor ogólnodostępny bezpłatny dla wszystkich mieszkańców miasta

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
prace ziemne, budowa toru, formowanie60 000,00
projekt10 000,00
testowanie5 000,00
mała architektura (ławki, śmietnik, regulamin)3 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 78 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4591052692 Lng: 14.4989118490

Nazwa planu: Z.75

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/921844BB69F04F70815724794E5958F1/255_03.pdf

Identyfikator: 326201_1.2028.4/1; Obręb: 2028; Numer działki: 4/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 5; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 59534; Pole powierzchni - graficzna (m2): 59528.05; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku ustalono: dz. nr 4/1 obr. 2028, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO. Wniosek należy uzgodnić z trwałym zarządcą. Obecnie nie jest prowadzona procedura sprzedaży.

Uwagi - uzasadnienie

Teren inwestycyjny - rekomendacja do opiniowania przez właściwe jednostki.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała nr XIII/255/03 z 01.12.2003r. Z 75 ; teren elem. Z.K.07.US

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: nie podano
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WS

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zarządcą terenu jest MOSriR Szczecin

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgoda z MOSRiR - otrzymano pozytywną opinię . MOSRiR nie widzi przeszkód by realizować to zadanie na terenie toru kolarskiego jednak: 1. Należy wykonać projekt, który określi czy teren znajdujący się na torze kolarskim pod ewentualną realizację tego zadania jest wystarczający 2. Projekt ten określi szacunkowe koszty realizacji oraz technologię wykonania np. asfaltowy , betonowy, ziemny (ziemny będzie wymagał częstych napraw). Doświadczenie pokazuje że kwoty zaproponowane przez wnioskodawców na ogół są zbyt małe. Nie zawierają np. kosztów projektu, czy wykonania ogrodzenia. 3. Dostępność tego obiektu w przypadku jego wybudowania mogła by być tylko w godzinach otwarcia obiektu Tor Kolarski a nie jak we wniosku 24 godziny. 4. Należy zaplanować dodatkowe środki finansowe na bieżące utrzymanie tego toru, jak również w latach późniejszych jego naprawę. Pozdrawiam z-ca dyr. MOSRiR Marek Gąsior

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Dostępność tego obiektu w przypadku jego wybudowania mogła by być tylko w godzinach otwarcia obiektu Tor Kolarski a nie jak we wniosku 24 godziny. - inf. otrzymana z MOSRiR

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Wg. wnioskodawcy kwota 78.000,-zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Koszty bieżącej konserwacji

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE