LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

SUPERWYBIEGI DLA PSÓW - SŁONECZNE, DĄBIE, KIJEWO, BUKOWE, ZDROJE

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

1. Nad Rudzianką ul. Swojska, Nad Rudzianką, punkt nr 1 2. Bukowe Kolorowych Domów obręb 4155 działka nr 86 3. Zdroje Batalionów Chłopskich/ Bukszpanowa Działka nr 70/7 obręb 4168 4. Słoneczne, ul Jasna, punkt nr 2 5. Dąbie ul. Pucka/Goleniowska Obręb: 4033; Numer działki: 4; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 18;

Wnioskodawca:

Wojciech Dorżynkiewicz

OPIS ZADANIA:

Projekt zakłada budowę super wybiegów dla psów na naszych osiedlach. Dlaczego super? Bo będą wyposażone w pochylnie, labirynty, równoważnie, poidełka, oświetlenie urządzenia do sprzątania po swoich pupilach. Każdy z wybiegów będzie oświetlony i ogrodzony

UZASADNIENIE ZADANIA:

Koniec z psimi kupami na chodnikach i trawnikach. Nasze psy w końcu będą miały się gdzie wybiegać i pobawić

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Prawobrzeża

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Budowa SIECI SUPERWYBIEGÓW DLA PSÓW1 260 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 260 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano: nr działki 37 i nr obrębu 4154, nr działki 86 i nr obrębu 4155, nr 70/7 i nr obrębu 4168, nr działki 25/2 i nr obrębu 4079, i nr działki 4 i i nr obrębu 4033, jako miejsce realizacji zadania. Po zmianie części lokalizacji, na podst. treści wniosku i załączników wykreśla się dz. nr 37 z obr. 4154 i dz. nr 25/2 z obr.4079, a na ich miejsce, po identyfikacji, wpisuje się: dz. nt 63/5 z obr. 4156 oraz dz. nr 50/5 z obr. 4076. (odpowiedz pozostaje bez zmian).

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości. Po zmianie części lokalizacji, odp. bez zmian.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Ww. działki - zgodnie z opinią, niektóre działki n.w. stanowią tereny inwestycyjne, niezbędne są opinie Wydziału Urbanistyki Administracyjnej i Budowalnej : - działka 37 z obrębu 4154 -- TAK, - działka 86 z obrębu 4155 - wymagana opinia WUiAB, - działka 70/7 z obrębu 4168-NIE, - działka 25/2 z obrębu 4079 - wymagana opinia WUiAB, i - działka 4 z obrębu 4033- NIE. Po zmianie części lokalizacji, - wykreśla się działki 37 i 25/2, a wpisuje się uwagi: -działka nr 63/5 z obrębu 4156 -nie, -działka nr 50/5 z obrębu 4076 - nie.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Częściowo majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO. Natomiast dz. nr 25/2 - koliduje z wnioskiem SBO. Po częściowej zmianie lokalizacji: Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO. Wniosek SBO należy uzgodnić z trwałym zarządcą - dotyczy dz. nr 50/5 z obr. 4076.

Uwagi - uzasadnienie

Z wyjątkiem działki 37 z obrębu 4154 - jest to działka inwestycyjna i działki nr 25/2 koliduje z obrębu 4079 - Brak rekomendacji do dalszego opiniowania. Spełnia przy pozostałych ww. działkach (nr 86 z obrębu 4155, wymagana opinia WUiAB; działka 70/7 z obrębu 4168, działka 4 z obrębu 4033 . Po częściowej zmianie wniosku. (dot. ww. działek 63/5 i 50/5) nie stanowią terenu inwestycyjnego, Nie są majątkiem obciążonym. Brak kolizji z wnioskiem SBO. Wniosek SBO należy uzgodnić z trwałym zarządcą - dotyczy dz. nr 50/5 z obr. 4076, a także z Wydziałem Urbanistyki i Administracji Budowlanej. Rekomendacja do dalszego opiniowania.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

lokalizacja 1 uchwała nr XLII/1051/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Nad Rudzianką” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 21 stycznia 2010r. Nr 5, poz. 72) lokalizacja 2 uchwała Nr XLIII/543/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie zmiany D.01, należącej do II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy prawobrzeże (Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego Nr 10 z dnia 23 kwietnia 1998 r. poz. 61) lokalizacja 3 uchwała Nr XXXIII/950/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 września 2013 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje- Sanatoryjna” w Szczecinie (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 30 września 2013 r. poz. 3144) lokalizacja 4 Uchwała Nr III/W/342/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie zmian D.19 i D.32 na obszarze dzielnicy Prawobrzeże, należących do II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 24 z dnia 2 sierpnia 1999 r. poz. 402) lokalizacja 5 brak planu

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

lokalizacja 1 niezgodne w terenie elementarnym D.B.3018.KS,E § 24. ust.1 przeznaczenie terenu: parking dla samochodów osobowych ze stacją transformatorową. § 24. ust.3 pkt 7) zakazuje się zagospodarowania tymczasowego; zgodne w .terenie elementarnym D.B.3019.ZP,WS pod warunkiem spełnienia ustaleń planu: § 25 ust. 3 pkt 4: zagospodarowanie terenu wyłącznie jako realizacja kompleksowa; lokalizacja 2 zgodne przeznaczenie terenu 5.3. Funkcja dominująca (w rozumieniu planu) - mieszkalnictwo. wybieg dla psów będzie stanowił funkcję uzupełniającą funkcję mieszkaniową lokalizacja 3 zgodne pod warunkiem spełnienia ustaleń planu: § 38. ust 3.: pkt 1) nakazuje się kompleksowe zagospodarowanie całego terenu elementarnego (urządzenie terenu zieleni parkowej) pkt 3) ustala się zamknięcie kompozycyjne widoku od strony ul .Łozowej (poza obszarem planu) w formie kompozycji zespołu zieleni wysokiej, o przybliżonym usytuowaniu oznaczonym na rysunku planu § 6. ust 3.: pkt 1 f) ujednolicenie wysokości ogrodzeń od strony ulic oraz stosowanie ogrodzeń ażurowych, nawiązujących do form historycznych- z przęsłami stalowymi lub drewnianymi, rozpiętymi na filarach tynkowanych lub ceglanych osadzonych na niskim cokole; lokalizacja 4 zgodne pod warunkiem zarezerwowania terenu pod ciąg pieszy i ścieżkę rowerową, których umowny przebieg został zaznaczony na rysunku planu lokalizacja 5 zgodne pod warunkiem lokalizacji inwestycji na działce nr 3/2 która nie jest po ochroną konserwatorską (uwagi konserwatorskie-> patrz zadanie nr 20). Działka nr 4 z obrębu 4033 jest ujęta w Gminnej Ewidencji Zabytków.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

decyzja o warunkach zabudowy dla lokalizacji 5

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

zgodne pod warunkami określonymi w uwagach do pktu 2

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZUK

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Zgodnie z wnioskiem 1 260 000 zł

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Około 5000 - 8000 zł na obiekt rocznie (kwota uzależniona od ich powierzchni i wyposażenia).

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZUK

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

Spełnia z uwzględnieniem uwag Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej oraz Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami w zakresie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i planami inwestycyjnymi Miasta.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE