LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

SP48 Plac zabaw - bezpieczeństwo, zabawa, nauka!

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

ul.Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin

Wnioskodawca:

Polina Wierzchowiec

Dodatkowi autorzy:

  • Paweł Wierzchowiec
OPIS ZADANIA:

Powstanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie niezbędnego do funkcjonowania najmłodszej lokalnej społeczności, okolicznych mieszkańców dzieci uczestniczących do szkoły . Projekt zakłada zakup wielofunkcyjnego ogrodowego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci do 12roku życia składającego się z hustawki, zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej itp. Proponujemy także stworzenie panele w przestrzeni, które są wspaniałą okazją do nauki pracy grupowej, podjęcie wspólnej inicjatywy daje możliwość do stworzenia miejsca spotkań, które aktywizuje społeczność lokalną i zacieśnia więzi. Panele montowane w przestrzeni publicznej umożliwiające przeprowadzanie warsztatów na świeżym powietrzu (przykład w załączniku). Także proponujemy stworzenie na podłoże wzorów najbardziej popularnych gier podwórkowych (np. gra w klasy, szachy, zaplątane ścieżki (o propozycja gry dla dzieci, która pomoże w ćwiczeniu równowagi lub posłuży, jako tor w wyścigu np. kapsli.), tablica numeryczna, która pomoże w nauce liczenia, twister). Plac zabaw wykonany z elementów drewnianych, plastikowych i metalowych będzie posiadał certyfikat bezpieczeństwa. Przewidujemy wykonanie placu zabaw o powierzchni bezpiecznej. Sprzęt zostanie zamontowany na terenie wydzielonym pomiędzy boiskami szkolnymi oraz nowo budowaną halą gimnastyczną. Będą mogli z niego korzystać młodsi uczniowie, dzieci przebywające w szkolnej świetlicy oraz dzieci mieszkańców osiedla. Teren placu zabaw jak i boiska są ogólnodostępne i przynależą do SP48 w Szczecinie. Do placówki w roku szkolnym 2017/ 2018 uczęszcza ponad 700 osób.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Istnieje więc ogromna potrzeba stworzenia dla dzieci miejsca, w którym będą mogły bezpiecznie się bawić. Na terenie szkoły, obok boisk, znajduje się wydzielone, który idealnie nadaje się do tego celu. Proponowany w tym miejscu wielofunkcyjny plac zabaw, z czasem rozbudowywany o inne elementy i sprzęty, będzie idealnie służył nie tylko wychowankom szkoły, ale również innym dzieciom z okolicy. Plac zabaw będzie pełnił ważną funkcję społeczną, gdyż pozwoli dzieciom oderwanym od telewizorów i komputerów bezpiecznie i aktywnie spędzać czas wśród rówieśników, zawierać nowe znajomości, uczyć się i bawić. Placu Zabaw przeznaczonego dla dzieci, jest zarówno stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, jak i zapewnienie im wszechstronnego rozwoju. Plac Zabaw ma wykształcić u dzieci nawyk aktywnego spędzania czasu, współpracy, rywalizacji oraz polepszenia sprawności ruchowej. Sporo dzieci spędza czas pozalekcyjny na ogólnodostępnych boiskach i chętnie skorzysta z placu zabaw.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Uczniowi Szkoły Podstawowej 48 w Szczecinie (ponad 700 osób), w tym dzieci przybywające na świetlicy, okoliczni mieszkańcy.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Budowa nowego w pełni wyposażonego średniego placu zabaw ok. 400-500 m2 wraz z bepieczną nawierzchnią390 000,00
Dokumentacja placu zabaw30 000,00
Montaż placu zabaw100 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 520 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4394260733 Lng: 14.4992494583

Nazwa planu: POGODNO - SOMOSIERRY

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2013/1202/akt.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/A121528DDA0141DB8E70DF64FA15E0D6/790.pdf

Identyfikator: 326201_1.2076.167/1; Obręb: 2076; Numer działki: 167/1; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 255; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 9940; Pole powierzchni - graficzna (m2): 9937.1; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina; Trwały zarząd: Instytucja

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie miałoby być realizowane na terenie, stanowiącym w całości własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Wniosek SBO należy uzgodnić z trwałym zarządcą.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Pogodno – Somosierry ; Uchwała XXVII/790/13 ; teren elementarny Z.P.4037.UO

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgodne pod warunkiem nie zmniejszenia terenu biologicznie czynnego ( tylko na terenie już utwardzonym )

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: inne - patrz uwagi
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - BIIRO

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

500 000,00 zł.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

nie podano

Uwagi:

Bieżące utrzymanie szacuje się ok. 10 000,00 zł rocznie

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE