LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

PaprykArt - mural

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Północ

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Szczecin, ul. Dębogórska - elewacja ściany szczytowej kamienicy nr 10 lub elewacja ściany szczytowej kamienicy 25/26

Wnioskodawca:

Arkadiusz Lisiński

OPIS ZADANIA:

wykonanie muralu upamiętniającego miejsce produkcji słynnej konserwy "Paprykarz szczeciński"

UZASADNIENIE ZADANIA:

wzbogacenie przestrzeni miejskiej, edukacja artystyczna i historyczna, budowanie tożsamości lokalnej i miejskiej mieszkańców.

BENEFICJENCI ZADANIA:

wszyscy korzystający z ul. Dębogórskiej / Wiszesława

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
wykonanie muralu z przygotowaniem projektu i podłoża30 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 30 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4596164251 Lng: 14.5917159319

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.3031.22; Obręb: 3031; Numer działki: 22; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 66; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 2112; Pole powierzchni - graficzna (m2): 2108.5; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4598240292 Lng: 14.5911687613

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zmiana lokalizacji (obie działki były opiniowane przy poprzedniej lokalizacji): Na podstawie treści wniosku ustalono dz. nr 39 obr. 3031 oraz dz. nr 22 obr. 3031, jako miejsce realizacji zadania. Poprzednia lokalizacja: Na podstawie treści wniosku i rozmowy z wnioskodawcą ustalono: dz. nr 20/3 obr. 3031, dz. nr 20/4 obr. 3031, dz. nr 21 obr. 3031, dz. nr 39 obr. 3031, dz. nr 22 obr. 3031, jako miejsce realizacji zadania. WMiRSPN wskazał także działkę nr 20/1 obr. 3031r. Działka nr 21 obr. 3031 użytek „dr” – droga powiatowa. Wskazana we wniosku dz. nr 19/8 obr. 3031 - nie spełnia opisu zadania - budynki gospodarcze w drugiej linii zabudowy.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Nowa lokalizacja: odp. NIE Poprzednia lokalizacja: Działka nr 20/3 obr. 3031 - teren inwestycyjny. Pozostałe działki odpowiedź: NIE.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Nowa lokalizacja: Działka nr 39 obr. 3031 - użytkowanie wieczyste osoby fizyczne. Działka 39 obr. 3031 należy do WM. Wymagana zgoda WM. Koliduje z SBO. Poprzednia lokalizacja: Działki nr 20/3 obr. 3031 - przeznaczona na sprzedaż. Procedura wstrzymana do czasu uchwalenia mpzp (koniec roku). Działka nr 39 obr. 3031 - użytkowanie wieczyste osoby fizyczne. Działka 39 obr. 3031 należy do WM. Wymagana zgoda WM. Koliduje z SBO. Działka 20/1 obr.3031 -lokalizacja na murze ogradzającym "Starą Olejarnię"- przeznaczona do zbycia. Koliduje z SBO.

Uwagi - uzasadnienie

Nowa lokalizacja: Spełnia dla dz. nr 22 obr. 3031. Nie spełnia dla: dz. nr 39 obr. 3031 - opinia WMiRSPN (kolizja z SBO) - WMIRSPN | Różycki Edward | tel.: 5465. Poprzednia lokalizacja: Spełnia dla dz. nr 20/4 obr. 3031, 22 obr. 3031 i dz. nr 21 obr. 3031. Wymaga opinii ZDiTM. Nie spełnia dla: dz. nr 20/3 obr. 3031 - tereny inwestycyjne, sprzedaż wstrzymana do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - brak rekomendacji do dalszego opiniowania. Nie spełnia dla: dz. nr 39 obr. 3031, dz. nr 20/1 obr. 3031 - opinia WMiRSPN (kolizja z SBO).

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

bez uwag

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Projekt dotyczy: • Zespołu budynków dawnego młyna parowego, później olejarni, położonego przy ul. Dębogórskiej 31-33, wpisanego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego (pod nr rej. A-210, nr dec. DZ-4200/13/O/04/2005 z dnia 27.01.2005 r.) W związku z tym projekt wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Z uwagi na ścisłą ochronę konserwatorską lokalizacja w tym miejscu murala może powodować degradację zabytku. UWAGA: Wnioskuje się o wykreślenie tej lokalizacji z przedsięwzięcia. • Kamienicy położonej przy ul. Dębogórskiej 23 nie podlega ochronie konserwatorskiej na mocy gminnej ewidencji zabytków lub wpisu do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego. Nie ma konieczności opiniowania przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

brak miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego na wnioskowanym terenie

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - BPM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Po zmianie przez wnioskodawcę lokalizacji - możliwa do realizacji projektu jest ściana szczytowa przy ul. Dębogórskiej 25.

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

zadanie mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację zadań dzielnicowych małych

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: NIE
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Zgodnie z opinią ZBiLK'u zadanie mogłoby być realizowane na ścianie szczytowej kamienicy przy ul. Dębogórskiej 25

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zadanie możliwe do realizacji w jednej z podanych przez wnioskodawcę lokalizacji tj. przy ulicy Dębogórskiej 25.

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE