LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Szczecin bez SMOGu - nasadzenia drzew i krzewów ze szczególnym uwzględnieniem WIECZNIE ZIELONYCH roślin IGLASTYCH oczyszczających powietrze wtedy, gdy jest to najbardziej potrzebne, czyli jesienią i zimą

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Całe Prawobrzeże

Wnioskodawca:

Adam Kopciński-Galik

OPIS ZADANIA:

1. Nasadzenia drzew i krzewów z położeniem znacznie większego nacisku na klasę WIECZNIE ZIELONYCH drzew i krzewów IGLASTYCH (stanowią ok. 70% drzew w polskich lasach) oraz przede wszystkim rodzimych gatunków, a nie jak dotychczas tysięcy sztuk drzew nie dość, że głównie liściastych, to jeszcze obcego pochodzenia. 2. W związku z zakwestionowaniem przez wgkioś korekty zadania w zakresie elastyczniejszego doboru proporcji drzew iglastych i liściastych na podstawie § 6 ust. 9 regulaminu sbo stanowiącego załącznik do uchwały XXI/490/16 rady miasta Szczecina „ws. zasad sbo”, akceptuję ingerencję wgkioś w treść mojego zadnia w brzmieniu: „Zaproponowana zmiana w projekcie jest do zaakceptowania, pod warunkiem zastosowania w doborze gatunków do nasadzeń, odpowiednich proporcji tj. 70% gatunków liściastych i 30% gatunków iglastych. Jednocześnie podczas opracowywania szczegółowej koncepcji, konieczne będzie bieżące modyfikowanie składu gatunkowego nasadzeń, w zależności od miejsc ich wykonania” (Informacja ws. autorów wniosku: przed skorygowaniem zadania próbowałem zasugerować wgkioś inną, bardziej elastyczną wersję ww. zmiany, nie otrzymując jednak odpowiedzi. Mając w alternatywnie odrzucenie zgłoszonego przeze mnie zadania - zdecydowałem się zaakceptować ww. zmianę, której - co chciałbym wyraźnie podkreślić - nie jestem współautorem). 3. Nowe drzewa nasadzane były dotychczas nierzadko bezmyślnie w przypadkowych miejscach (przykładowo na rurach ciepłowniczych koło Pleciugi, gdzie uschły, a wcześniej służby miejskie były o tym kilkukrotnie uprzedzane, podobnie w Podjuchach bezmyślnie nasadzono drzewa pod linią napowietrzną, gdzie po kilku latach dojdzie do kolizji z tą linią). Co więcej służby miejskie od wielu miesięcy mają ogromny problem z udzieleniem odpowiedzi, ile drzew nasadziły przez ostatnie kilka lat, nie mówiąc już o ich rozróżnieniu na gatunki rodzime i obcego pochodzenia (w prosty sposób mogli to ustalić np. na podstawie publikacji: Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Różnorodność biologiczna Polski. Instytut Botaniki PAN, Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., Kraków, 2002). Wskazuje to, że służby te prowadzą akcje nasadzeń drzew w sposób nieprzemyślany, chaotyczny, bez uwzględnienia aktualnej wiedzy naukowej, zapisów międzynarodowych konwencji oraz z bezkarnym ignorowaniem przepisów europejskiego i polskiego prawa o ochronie przyrody i bioróżnorodności. [...] W związku z koniecznością wprowadzenia zmiany w zadaniu zgodnie z wytycznymi wgkioś, z uwagi na obszerność opisu i uzasadnienia zadania, wzbogaconego m.in. o odnośniki do publikacji naukowych, dalsze szczegóły zadania znajdują się w załączonym pliku.

UZASADNIENIE ZADANIA:

W związku z koniecznością wprowadzenia zmiany w zadaniu wynikającej z ingerencji wgkioś, z uwagi na obszerność opisu i uzasadnienia zadania, wzbogaconego m.in. o odnośniki do publikacji naukowych, dalsze szczegóły zadania znajdują się w załączonym pliku.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Wszyscy mieszkańcy Prawobrzeża

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Sadzonki drzew i krzewów, ze szczególnym uwzględnieniem roślin iglastych oraz gatunków rodzimego pochodzenia1 260 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 260 000,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - Opis i uzasadnienie zadania v2.pdf

LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4395027637 Lng: 14.6389389038

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3330257433 Lng: 14.5318222046

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3535227777 Lng: 14.6375656128

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.3199024700 Lng: 14.8037338257

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4378666723 Lng: 14.7570419312

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4329580201 Lng: 14.7117233277

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: NIE
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: nie podano
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: nie podano
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Wnioskodawca ogólnikowo określił lokalizację przez wskazanie dzielnicy Prawobrzeże, stąd oceniający przyjmuje, iż uzgadnianie lokalizacji nastąpiłoby z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym prawa własności.

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Brak możliwości jednoznacznej odpowiedzi z uwagi na niejednoznaczne wskazanie lokalizacji.

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Miasto realizuje ustawowy obowiązek nasadzeń zastępczych. Brak wskazanych konkretnych lokalizacji przez wnioskodawcę może doprowadzić do kolizji w realizacji.

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Rewitalizacje skwerów, parków i zieleńców z nowymi nasadzeniami np. park Brodowski Żelechowa, zieleniec przy ul. Lubczyńskiej, Syrenie Stawy, park przy ul. Litewskiej, program Platan-nasadzenie 500 sztuk drzew i krzewów na terenie całego miasta.

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Plan wyklucza nasadzenia drzew iglastych.

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Przy założeniu właściwego doboru gatunkowego nasadzeń do warunków siedliskowych w mieście.

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

We wniosku nie podano ilości drzew do nasadzeń - brak możliwości weryfikacji kosztów.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

pielęgnacja nasadzeń

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

Miejska zieleń wpływa na mieszkańców miast w trzech głównych obszarach – społecznym, zdrowotnym i ekonomicznym. Jeśli chodzi o walory prozdrowotne miejskiej zieleni, a szczególnie drzew liściastych, to podkreślane są ich zdolności do poprawiania jakości miejskiego powietrza, co dla dużych metropolii ma niebagatelne znaczenie. • tlen- 10 metrowe drzewo (typowe liściaste miejskie drzewo alejowe) produkuje średnio 118 kg tlenu / rok. Oczywiście to jest wynik bilansu, czyli uwzględniono pobieranie tlenu przez drzewa w procesie fotosyntezy-oddychania. (Człowiek zużywa ok. 176 kg tlenu/rok) • chłodzenie – latem duże, alejowe drzewo wyparowuje do 450 litrów wody dziennie (mniejsze ok. 250 l). Efektem jest ochłodzenie powietrza oraz jego nawilżenie – istotne w warunkach miejskich. • oczyszczanie powietrza - te zdolności mają popularne rośliny doniczkowe, ale również drzewa oczyszczają miejskie powietrze głównie z amoniaku, dwumetylobenzenu i formaldehydu. • wpływ na zdrowie psychiczne mieszkańców miast – drzewa to kontakt z naturą, obniżają poziom stresu i działają wyciszająco (szum liści). Wzbogacają także miejską faunę są bowiem miejscem gniazdowania ptaków, a ich obecność również dodatnio wpływa na psychikę człowieka. Drzewa i krzewy iglaste należą do gatunków najbardziej wrażliwych na niesprzyjające warunki dla życia roślin jakie spotykamy w miastach. Główne problemy to zanieczyszczenia powietrza i zmiany jego wilgotności, zasolenie, ograniczona powierzchnia życiowa etc. Normalny, niezaburzony rozwój jest możliwy jedynie na stanowiskach z większą powierzchnią nieutwardzonej, naturalnej gleby np. w parkach. Na pozostałych siedliskach np. w pasach drogowych, gdzie ich powierzchnia życiowa jest znacznie ograniczona, rośliny te rozwijają się słabo i wcześnie zamierają. Wytrzymałość drewna na zginanie (cecha kluczowa w związku z działaniem wiatrów) jest wyraźnie niższa u gatunków iglastych. Sadząc drzewa powinniśmy częściej wybierać gatunki liściaste, które lepiej sprawdzają się w walce z globalnym ociepleniem. Drzewa iglaste szybciej nagrzewają się na słońcu, przede wszystkim z uwagi na ciemniejsze ulistnienie. Ponadto większość drzew iglastych (z rodzaju sosna, jodła, świerk, modrzew) cechuje system korzeniowy typu ekstensywnego, czyli rozległego. Drzewa iglaste są mało odporne na działanie wiatru, ze względu na płytko rozwijający się system korzeniowy oraz gęstą koronę, najczęściej o dużej średnicy, która zwiększa możliwość wywrotów. Niebezpieczeństwo to wzrasta szczególnie przy nagłym odsłonięciu drzewostanu lub jego szybkim i silnym przerzedzeniu.

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

rozwinięte uzasadnienie znajduje się w pkt 19 reasumując: przestrzeń miejska dedykowana jest dla nasadzeń gatunków głównie liściastych, warunki siedliskowe dla gatunków iglastych nie są dobre w przestrzeni zurbanizowanej - mogą poza brakiem stworzenia dla rośliny dobrych warunków rozrostu - stanowić istotne zagrożenie dla człowieka - łamliwość i częsta zdolność do wykrotów ( wywracanie drzew np pod wpływem silnego wiatru, tworzących się w wysokiej zabudowie tuneli powietrznych ).

Ocena akceptującego: nie spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE