LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Remont nawierzchni końcowego odcinka ul. Wiosny Ludów na odcinku od budynku nr 113 do ul. Wzgórze Arkońskie 4.

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Odcinek drogi Wiosny Ludów od budynku nr 113 do ul. Wzgórze Arkońskie 4

Wnioskodawca:

Bogusław Zarzycki

OPIS ZADANIA:

Położenie nakładki bitumicznej, chodnika dla pieszych, wyznaczenie miejsc parkingowych i ścieżki rowerowej.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Od lat 90-tych, aż dotąd, w/w odcinek drogi pozostał nieutwardzony. Wyrywkowe łatanie asfaltem co większych dziur nie rozwiązuje problemu, bo w krótkim czasie w innych miejscach powstają następne. Droga nie ma wyznaczonej jezdni i miejsc parkingowych. Brak chodnika dla pieszych. Nawierzchnia drogi generuje niesamowity kurz wzniecany przy wietrznej bezdeszczowej pogodzie i spod kół wolno jadących samochodów zmuszonych omijać niezliczone wyboje i poruszających się po niej pieszych.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Osiedla Arkońskie – Niemierzyn i Osiedla Warszewo udający się na zakupy do pobliskich sklepów, szkól, przystanków autobusowych, placówek służby zdrowia mieszczących się ul. Szopena, Broniewskiego, Wiosny Ludów i Arkońskiej.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Na to zadanie inwestycyjne jest projekt inwestycyjny ( patrz załącznik)800 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 800 000,00
LOKALIZACJA NA MAPIE:

Współrzędne: Lat: 53.4325489402 Lng: 14.5483016968

Nazwa planu: CENTRUM - ZŁOTY SZLAK

Dziennik Urzędowy: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2011/119/2011-119.pdf

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/8DD37A85B61A4C5393BFA55E95DEE680/233.pdf

PUNKT WYMAGA OŚWIADCZENIA - BRAK INFORMACJI

Współrzędne: Lat: 53.4597903121 Lng: 14.5367438236

brak Nazwy Planu - lub dane nie zostały pobrane

brak Dziennika Urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

brak Uchwały - lub dane nie zostały pobrane

Identyfikator: 326201_1.2035.8/16; Obręb: 2035; Numer działki: 8/16; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 3; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 13540; Pole powierzchni - graficzna (m2): 13529.98; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Współrzędne: Lat: 53.4606143312 Lng: 14.5377791562

Nazwa planu: WARSZEWO - DUŃSKA

brak dziennika urzędowego - lub dane nie zostały pobrane

Uchwała: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/AE326CFE87EB4C978D652FFA49D12C99/561.pdf

Identyfikator: 326201_1.2035.8/16; Obręb: 2035; Numer działki: 8/16; Typ jednostki: G; Nr Jednostki: 3; Pole powierzchni - ewidencyjna (m2): 13540; Pole powierzchni - graficzna (m2): 13529.98; Opis rodzaju własności: Własność: Gmina

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku i załączników zidentyfikowano nr działki 8/16 i nr obrębu 2035 jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Ww. działka nie jest przeznaczona na sprzedaż. Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

Wymaga analizy i opinii ZDiTM.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Bardzo malutki fragment działki nr 8/2 leży w terenie elementarnym P.W.2124.KD.L miejscowego planu "Warszewo-Duńska" (uchwała Nr XXI/561/08 z 24.04.2008 r.) Praktycznie całe zamierzenie zlokalizowane jest na terenie nie objętym planem.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zamierzenie w tym zakresie jest zgodne z planem .

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

W 2017 roku została wykonana dokumentacja projektowa na zadanie pn. "Poprawa nawierzchni ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Wiosny Ludów 113 do ul. Wzgórze Arkońskie 4 w Szczecinie". Następnym etapem po wykonaniu dokumentacji projektowej jest realizacja zadania. Zakres opracowanej dokumentacji projektowej obejmuje: - budowę układu drogowego (pieszo-jezdni) w strefie zamieszkania, z wyniesieniem nawierzchni na wjeździe do strefy, - przebudowę istniejącego układu chodnika i ścieżki rowerowej, - budowę miejsc postojowych w ciągu ul. Wiosny Ludów, - budowę zjazdów do nieruchomości, - rozbudowę wlotu przepustu, - wycinkę drzew wraz z nowymi nasadzeniami, - budowę oświetlenia i odwodnienia, - zmianę organizacji ruchu.

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

Szacunkowe koszty zadania według kosztorysu inwestorskiego wynoszą: 781.642,- zł.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

Koszty utrzymania czystości: przy założeniu oczyszczania 1 raz w tygodniu około 12,00 zł za 100 mb oczyszczanej nawierzchni.

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

nie podano

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE