LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w "Błękitnej" Pomorzany

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Zachód

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Boisko w ZSO Nr 3, ul. Orawska 1, 70-131 Szczecin, działka 105, obręb ewidencyjny 1056 Śródmieście 56.

Wnioskodawca:

Beata Dec

OPIS ZADANIA:

Zapotrzebowanie na rozwój aktywności sportowej przez mieszkańców Szczecina skłania miedzy innymi do ciągłej rozbudowy przyszkolnych infrastruktur sportowych służących nie tylko szkołom, ale przede wszystkim właśnie mieszkańcom i osobom niepełnosprawnym. Na terenie obiektów sportowych Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Orawskiej 1 w Szczecnie istnieje możliwość rozszerzenia wachlarza propozycji aktywnego uprawiania sportów przez mieszkańców, niezależnie od wieku. Wokół trawiastego boiska w ZSO Nr 3 znajdują się dwie bieżnie okólne z mączki ceglanej, gliny oraz utwardzonej, białej mączki. Szerokość obu bieżni, to około 6,5 m. Możliwe jest zmniejszenie bieżni do biegania i wykorzystanie 3 m szerokości bieżni na wykonanie drogi/ toru do jazdy na rolkach dla wszystkich osób lubiących ruch i tę dyscyplinę sportu. Obecnie obie bieżnie są niebezpieczne i urazowe. Na jednej z nich górna warstwa nawierzchni nigdy nie była wymieniana. W suche dni bieżnia staje się twarda i mocno pyląca, natomiast podczas deszczów staje się śliska i grząska. Tymczasem cały ten obiekt służy mieszkańcom, którzy przychodzą tu całymi rodzinami, aby w sposób czynny spędzić czas wolny. Bieżnie wykorzystywane są nie tylko w okresie wiosenno-letnim, ale również w czasie zimy. Ze względu na ogromne wykorzystanie terenów sportowych przez mieszkańców Szczecina, nie tylko dzielnicy Pomorzany, stworzenie możliwość innej formy aktywności na terenie bieżni spowoduje wzrost zainteresowania sportem mieszkańców. Nie ma wątpliwości, że bieżnia na pewno będzie realnie wykorzystywana do jazdy na rolkach, wrotkach czy hulajnogach, ponieważ mieszkańcy dzielnicy przychodzą na boisko w ramach spacerów, spotkań towarzyskich, rodzinnych. Wielką zaletą techniczną jest fakt, iż do wykonania tego zadania można wykorzystać już istniejący stan techniczny bieżni. Konieczne byłoby jedynie wyrównanie podbudowy i wykonanie właściwej nawierzchni. Położenia asfaltu jest możliwe już przy drobnych, niezbędnych pracach o charakterze drogowym. Zadanie, które należy wykonać, to adaptacja 3 m bieżni okólnej (około 400 m) na terenie boiska w ZSO Nr 3 w Szczecinie i wylanie asfaltu wraz z obrzeżami.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Liczba mieszkańców Pomorzan, to ok. 21 000 osób. Jest to dzielnica, gdzie nie tylko są stali, wieloletni mieszkańcy, gdzie uczą się dzieci i młodzież, ale również jest to miejsce, gdzie toczy się życie studenckie. Powstawanie nowych osiedli, budowanie nowych budynków pomiędzy już istniejącymi powoduje, że niezmiennie wzrasta ilości mieszkańców. Zapotrzebowanie na ruch na świeżym powietrzu jest ogromne, co jest bardzo widoczne na wszelkich otwartych obiektach sportowych, takich jak boiska szkolne. Dzielnica Zachód wymaga stworzenia nowych infrastruktur sportowych, aby dać możliwość realizacji potrzeb związanych właśnie z aktywnością fizyczną mieszkańców. Tworzenie miejsc, gdzie mogą być organizowane imprezy środowiskowe o charakterze rekreacyjnym, imprezy promujące ruch, sprawność fizyczną – to zadania, które miasto musi realizować, aby aktywować i integrować społeczeństwo. Niski standard lub wręcz niedostatek baz sportowo-rekreacyjnych stanowi główny problem na drodze rozwoju aktywności mieszkańców Szczecina. Przy odpowiednim zapleczu sportowym, stworzeniu infrastruktury dającej możliwość realizacji różnorodnej aktywności fizycznej, możliwe jest poprawienie poziomu amatorskiego uprawianych sportu, a c o za tym idzie wpłynięcie na stan zdrowia mieszkańców Szczecina. Obecnie w miejscu, gdzie mógłby powstać tor do jazdy na rolkach, mieszkańcy mogą korzystać z ogólnodostępnego boiska trawiastego do piłki nożnej oraz bieżni, które są otwarte i dostępne przez całą dobę. I rzeczywiście obiekt sportowy tętni życiem. Obserwujemy tworzące się grupy seniorów, którzy spotykają się, aby czynnie spędzić czas. Przychodzą tu również grupy młodzieżowe i rodziny, które chcą aktywnie wykorzystać chwile poza domem. Stworzenie toru do jazdy na rolkach przyczyni się do zwiększenia ilości osób korzystających z tego terenu, gdyż będzie dawało nowe możliwości rozwoju sportowego. Obecnie bieżnia służy wyłącznie do bieganie i do nordic walking, ale jej atrakcyjność bardzo wzrosłaby, gdyby również była miejscem do jazdy na rolkach. Projekt polegający na wykonaniu toru do jazdy na rolkach przyczyni się również do wyrównania szans w dostępności do infrastruktury sportowej pomiędzy mieszkańcami o różnym statusie finansowym oraz do rozwoju aktywnych form sportowo-rekreacyjnych społeczności lokalnej. Stworzenie możliwości jazdy na rolkach na tej dzielnicy będzie bardzo pożądaną alternatywą uprawiania sportu, ponieważ tak naprawdę w obrębie Pomorzan nie ma takiego ogólnodostępnego miejsca. Wiemy, że każde podjęte działanie mające wpływ na poprawę stanu zdrowia ludzi poprzez prowadzenie aktywnego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej, jest warte każdego wysiłku. Aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju oraz zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Kreowanie postaw zdrowego stylu życia towarzyszyć powinny działania zmierzające do powstania odpowiedniego zaplecza i atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego. Dlatego też zależy nam, aby poprawić standard istniejącej bazy sportowej w ZSO Nr 3 poprzez zróżnicowanej jakościowo możliwości sportowych dla mieszkańców Szczecina. Tworzenie toru przeznaczonego do jazdy na rolkach przy szkole ma również inną zaletę – bieżąca opieka nad powstałym torem będzie zapewniona przez pracowników szkoły. Korzyści, jakie płyną ze stworzenia toru do jazdy na rolkach są ogromne. Oczywiście przede wszystkim wpłynie to na uatrakcyjnienie obiektów sportowych, a co za tym idzie zachęci nową grupę mieszkańców do aktywności fizycznej. Będzie to promocja zdrowia i profilaktyczne działania w zakresie zdrowia. Realizacja projektu przyczyni się znacząco do wzmacniania i zacieśniania więzi społecznych, opartych na wspólnym uprawiania sportu dla podniesienia własnej aktywności fizycznej. Możemy też dostrzec inne, niemierzalne cele realizacji ścieżki do jazdy na rolkach na terenie ZSO Nr 3 – zostanie poprawiona estetyka i zagospodarowanie terenu z minimalną ingerencją w środowisko naturalne, a także wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez miasto Szczecin problemów z rozwojem infrastruktury sportowej w mieście. Reasumując całe uzasadnienie – stworzenie ścieżki do jazdy na rolkach na terenie ZSO Nr 3, to osiągniecie maksymalnie wysokich, pozytywnych rezultatów aktywowania mieszkańców Szczecina do uprawiania sportu w ramach wolnego czasu przy minimalnym nakładzie finansowym wspieranym wykorzystaniem istniejącego już obiektu.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy dzielnicy Zachód oraz inni mieszkańcy Szczecina, osoby w różnym wieku: dzieci, młodzież, dorośli, osoby indywidualne oraz całe rodziny, grupy, uczniowie pobliskich szkół.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Wyrównanie terenu poprzez podbudowę i wylanie asfaltu z ułożeniem obrzeży (wielkość trasy: 3 m szerokości na obwodzie boiska ok. 400 m)435 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 435 000,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - Załacznik nr 1 do wniosku sbo ZSO Nr 3.pdf

pobierz plik - Załacznik nr 2 do wniosku sbo ZSO Nr 3.pdf

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Teren, na którym miałoby być realizowane zadanie stanowi w całości własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Projekt dotyczy terenu, który nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

brak planu

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Jako część terenów sportowych przy szkole nie wymaga ustalenia warunków zabudowy

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - BIIRO

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

500,000 zł.

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

nie podano

Uwagi:

Koszty utrzymania, koszty ochrony mienia (teren placówki oświatowej)

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE