LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Edukacyjny plac zabaw

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Północ

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

LOKALIZACJĄ „EDUKACYJNEGO PLACU ZABAW” MA BYĆ TEREN PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. HELENY RASZKI W SZCZECINIE PRZY UL. ZŁOTOWSKIEJ 86 ( w załączniku rzut planu).

Wnioskodawca:

Teresa Kalina

OPIS ZADANIA:

„Edukacyjny plac zabaw „ ma być przestrzenią zabaw dla dzieci – uczniów szkoły podstawowej nr 7 oraz okolicznych osiedli. Warszewo nie posiada bazy rekreacyjno-sportowej, co powoduje że w okresie weekendów, przerw w p[racy szkoły nasze place zabaw, boiska są oblegane przez mieszkańców. Teren szkoły jest otwarty zwłaszcza dla naszych dzieci. Na placu zabaw zainstalowane mają być urządzenia nie tylko do zabawy, ale i do edukacji. Ma to być mały plac naukowy.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Otwartość poznawcza dziecka, swoiste spostrzeganie świata, stawianie wielu pytań, umiejętność dziwienia się najmniejszym drobiazgiem, spontaniczność, dociekliwość – to cechy charakterystyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Niezmiernie istotnym zadaniem w tym okresie jest utrzymanie iskry zdziwienia różnorodnymi zjawiskami otaczającego świata i rozdmuchiwanie tego płomienia na coraz szersze obszary wiedzy i nauki, aby mógł wpływać pozytywnie na postawy i zachowania młodych odkrywców. Przedstawiany projekt edukacyjnego placu zabaw oparty na poznaniu wielozmysłowym ma na celu wzbudzenie wśród dzieci pragnienia nowych doświadczeń, badania i eksperymentowania z otaczającymi przedmiotami. Zakładam, że odpowiedzi dotyczące codziennych spraw i zjawisk będą podstawą dla nabycia zasobu wiedzy koniecznej do nabycia umiejętności wnioskowania i przewidywania oraz wywołują aktywność na zdobywanie nowej wiedzy, rozwiazywanie problemów i uzyskiwanie efektów twórczych. Najlepszym sposobem zaspokajania naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju uczniów. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo - skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych ucznia. I chociaż niektóre eksperymenty mogą wydawać się najmłodszym trudne, bo związane z dziedzinami, takimi jak chemia lub fizyka, to dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki, a wiedza ta i umiejętności mogą stać się pomostem do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji. Ważne jest, aby dzieciom stworzyć możliwość manipulowania przedmiotami, samodzielnego zauważania prawidłowości związanych z ich działaniem oraz podejmowania prób ich wyjaśniania. Najbardziej istotną powinna być taka sytuacja poznawcza, w której dzieci zastanawiają się, nawet jeśli nie otrzymali wprost takiego polecenia od dorosłego będąc w czasie wolnym na placu zabaw.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Z przyszkolnego „EDUKACYJNEGO PLACU ZABAW” korzystać będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. H. Raszki ( ok. 400) oraz dzieci okolicznych bloków osiedla Warszewo.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
“Czyja to twarz”6 765,00
“Eko-memoty”6 765,00
“Głuchy telefon”8 364,00
“Gong i cymbały w jednym”10 824,00
Koło młyńskie”5 658,00
“Armata powietrzna”13 530,00
Grające trójkąty”10 824,00
Kołyska Newtona16 605,00
Naukowy HEX - iluzji23 985,00
Ściana do pisania5 904,00
Panel muzyczny11 685,00
Telefon paraboliczny11 685,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 132 594,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - skan edukacyjny plac zabaw (1).pdf

pobierz plik - skan edukacyjny plac zabaw (2).pdf

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku ustalono: dz. nr 63/2, obr. 3078, jako miejsce realizacji zadania.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Jest obciążony trwały zarządem. Brak kolizji z wnioskiem SBO (jest zgoda dyrektora szkoły na to zadanie). Jest obciążony służebnością gruntową przechodu i przejazdu oraz służebnością przesyłu. Brak kolizji z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

nie podano

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Uchwała nr XXIV/616/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2008 r. "Warszewo - szkoła". Teren elementarny P.W.6001.UO o przeznaczeniu terenu: zabudowa usługowa oświaty; inwestycja celu publicznego. Dopuszczalny zakres zagospodarowania tymczasowego: obiekty i urządzenia sportu i rekreacji.

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - BIIRO

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

zadanie dotyczy mienia gminnego

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

132 594,00 zł. brutto

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: NIE
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE