LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Wykonanie kopii z piaskowca barokowej fontanny Orła Białego na Pl Orła Białego

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie ogólnomiejskie

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Kopia barokowej fontanny Orła Białego powinna zostać usytuowana w miejscu istniejącego zabytku na placu Orła Białego w Szczecinie.

Wnioskodawca:

Ewa Gwiazdowska Banaszak

Dodatkowi autorzy:

  • Lech Karwowski
OPIS ZADANIA:

Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Szczecinie wnioskuje o wykonanie w ramach SBO kopii barokowej fontanny Orła Białego i usytuowanie jej w miejscu obecnego zabytku, który powinien zostać zabezpieczony i przeniesiony w miejsce, gdzie nie będzie narażony na destrukcję. Planowanym docelowym miejscem usytuowania zabytku może być dziedziniec Muzeum Narodowego przy ul. Wały Chrobrego w Szczecinie. Kopia fontanny powinna zostać wykonana w skali 1:1 z piaskowca, w razie potrzeby z wykorzystaniem dokumentacji trój -wymiarowej, wykonanej za pomocą skaningu laserowego w 2015 r. na zlecenie Gminy Miasto Szczecin - Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Barokowa fontanna przy pl. Orła Białego należy do najcenniejszych zabytków sztuki barokowej naszego miasta. Wykonana została z delikatnego piaskowca, który w wyniku intensywnego użytkowania obiektu w poprzednich wiekach uległ zniszczeniu. Był wielokrotnie konserwowany a przedwojenne naprawy masami cementowymi przyspieszyły jego degradację a zarazem konieczność usunięcia po wojnie nieprawidłowych uzupełnień i zastąpienia ich materiałem z piaskowca. Niemniej naprawy te spowodowały, że oryginalny kamień utracił swoją spoistość i w wielu miejscach jest zwietrzały a użytkowanie zabytku zgodnie z jego funkcją może spowodować całkowite zniszczenie fontanny. Stąd nastąpiła konieczność wyłączenia fontanny z eksploatacji. Utracił na tym wiele wizerunkowo i zabytek i plac, który jest jednym z ulubionych miejsc wędrówek i wypoczynku, zarówno dla szczecinian, jak i turystów. Plac położony w centrum Starego Miasta w otoczeniu cennych zabytkowych budowli, powinien odzyskać swój najbardziej dekoracyjny a zarazem najbardziej atrakcyjny element tej przestrzeni jakim jest sprawnie działająca fontanna. Wykonanie kopii to umożliwi a jednocześnie przeniesienie zabytku w miejsce, gdzie nie będzie narażony na zniszczenie, pozwoli na zachowanie tego cennego dzieła w stanie nie pogorszonym dla przyszłych pokoleń.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Wszyscy szeroko rozumiani mieszkańcy naszego miasta , jak i odwiedzający je turyści z kraju i zagranicy.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Wykonanie kompozycji rzeźbiarskiej1 000 000,00
wykonanie kopii bezpośrednio w oparciu o inwentaryzację w 3 D wykonaną metodą skaningu laserowego
lub wykonanie kopii w oparciu o wcześniej wykonany model gipsowy.
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 1 000 000,00
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - artykuł z Kroniki Sczecińskiej.pdf

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Lokalizacja zadania to Plac Orła Białego, czyli działka nr 34/5 z obr. 1037, Własność Gmina Miasto Szczecin, numer rejestru zabytków A-1.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Lokalizacja zadania to Plac Orła Białego, czyli działka nr 34/5 z obr. 1037, Własność Gmina Miasto Szczecin. Wpisana do rejestru zabytków: A-1.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Działka nie jest terenem inwestycyjnym.

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Brak obciążeń.

Uwagi - uzasadnienie

Uwaga: Numer Rejestru Zabytków: A-1.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: TAK

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: spełnia
Uwagi:

Brak uwag.

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

TAK

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: spełnia
Uwagi:

Barokowej fontanna Orła Białego wpisana jest do rejestru zabytków ruchomych województwa zachodniopomorskiego (pod nr rej. B-205, nr dec. Kl.3-5330/12/90 z dn.04.04.1990 r.) oraz znajduje się na obszarze Starego Miasta wpisanego do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego (pod nr rej. 1, nr dec. Kl.O.I.-3/52 z dn.28.11.1952 r.) Projekt pozyskał wstępną zgodę od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie dotyczącą przeniesienia zabytku. Przed realizacją należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - BMKZ

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Wojewódzki Konserwator Zabytków, Muzeum Narodowe w Szczecinie, ZUK, ZWiK Wszystkie powyższe instytucje wstępnie zaopiniowały pozytywnie realizację w tej formie przedsięwzięcia

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

1000000 (jak określił wnioskodawca)

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

związane z użytkowaniem fontanny

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE