LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

WYELIMINOWANIE NIEBEZPIECZEŃSTWA KOLIZJI SAMOCHODÓW Z POJAZDAMI NAPĘDZANYMI SIŁĄ MIĘŚNI LUDZKICH NA UL. PSZENNEJ OD UL. JĘCZMIENNEJ DO RONDA REGANA W SZCZECINIE

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe małe - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

Lokalizacja zadania to Prawobrzeże. Miejsce to dwa krótkie odcinki południowego pobocza ul. Pszennej jeden na wysokości od ul. Jęczmiennej w kierunku Ronda Regana drugi od Ronda Regana w kierunku ul. Jęczmiennej oraz droga bita gruntowa w Parku Leśnym Klęskowo w części bezpośrednio przylegającej do ul. Pszennej. Obrazowo lokalizacja i miejsce pokazane są na rysunkach znajdujących się na Rysunkach i fotografiach numery od 1 do 16 załączone do niniejszego Projektu Obywatelskiego.

Wnioskodawca:

Beata Roszkowska

Dodatkowi autorzy:

  • Andrzej Buciak
  • Roman Kuźbik
  • Piotr Szperka
OPIS ZADANIA:

Projektowane rozwiązanie polega na przeniesieniu ruchu rowerzystów, wózków inwalidzkich i innych pojazdów napędzanych siłą mięśni ludzkich z ulicy Pszennej odcinek od ul. Jęczmiennej do Ronda Regana na położoną tuż obok drogę gruntową w Parku Leśnym Klęskowo. Zmianę trasy drogi z istniejącej na projektowaną pokazaną na szczegółowym planie sytuacyjnym rys nr 1.

a) - w rejonie punktu 2 rys nr 2. (Projekt Obywatelski). Na odcinku 10 mb od połączenia z ul. Jęczmienną należy poszerzyć drogę do szerokości 5. Poszerzenie jest konieczne do stworzenia miejsca dla potrzeb kolumny dzieci przed przejściem przez ulicę. Całą nowoprojektowaną powierzchnię należy pokryć 10 cm mieszanki piaskowo żwirowej i zagęścić.

b) - w rejonie punktu 3 rys nr 3. Wykonać należy łącznik drogowy o szerokości 2,5 m pomiędzy istniejącą drogą pieszą i rowerową wokół Ronda Regana, a istniejącą w pobliżu drogą pieszo - rowerową w Parku Leśnym Klęskowo.

c) - roboty elektryczne polegają na wykonaniu oświetlania drogi pieszo - rowerowej zaznaczonej czerwoną linią przerywaną Planie Parku Leśnego Klęskowo Rys nr 1. Oświetlenie należy wykonać na słupach o wysokości 8 m ponad ziemią. Takie rozwiązanie utrudnia niszczenie lamp - w pobliżu znajduje się stadion piłkarski. Oświetlenie winno zapewnić minimalne natężenie 5 lux na wysokości 1m nad poziomem drogi.

W celu wykonania zadania należy wykonać poniższe roboty.

1. Roboty przygotowawcze W rejonie punktu 2 należy usunąć akację i inne krzaki samosiejki z projektowanej trasy, oraz usunąć fundament - murek z przed 1945r. Następnie przeprowadzić niwelację według projektowanej trasy. W rejonie punktu 3 należy stare pnie i krzaki usunąć z projektowanej trasy. Na całej długości trasy należy wyciąć gałęzie drzew przeszkadzające w oświetlaniu drogi pieszo - rowerowej.

2. Roboty drogowe. Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami , rozebranie starych murków, wywiezienie gruzu, humusu i nadmiaru ziemi. Wykonanie nawierzchni żwirowej. 3. Roboty elektryczne. Roboty elektryczne polegają na wykonaniu oświetlania drogi pieszo - rowerowej zaznaczonej czerwoną linią przerywaną Planie Parku Leśnego Klęskowo Rys nr 1. Oświetlenie należy wykonać na słupach o wysokości 8 m ponad ziemią. Takie rozwiązanie utrudnia niszczenie lamp - w pobliżu znajduje się stadion piłkarski. Oświetlenie winno zapewnić minimalne natężenie 5 lux na wysokości 1m nad poziomem drogi. Zasilanie oświetlenia należy wykonać kablem YAKY 4x16mm2. Wykop dla potrzeb ułożenia kabla wykonać na głębokość 60 cm. Z uwagi na gliniasty grunt przy układaniu kabla obowiązkowo zastosować podsypkę piaskową 10 cm, ułożyć kabel, następnie przykryć zasypką piaskową 10 cm, następnie 10 cm przysypać ziemią, przykryć folią niebieską i ostatecznie zasypać wykop. Przyłączenie należy wykonać z istniejącej szafki oświetlenia ulicznego znajdującej się przy Rondzie Regana. Projektuje się zastosować ochronę przeciwporażeniową w postaci zerowania. W tym celu należy ułożyć bednarkę ocynkowaną o wymiarach 25 x 4 mm o długości 20 m zakończoną sondą pionową w postaci rury stalowej ocynkowanej ф 2,5 " o długości 2,5 m wbitą w grunt. Bednarkę należy ułożyć w rowach o głębokości 60 cm równolegle do rowów kablowych w odstępie 60 cm od rowów kablowych, a sondy pionowe wbijać w dno rowów. Uuziemienie należy podłączyć do słupów nr 1, 11, 20.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Celem realizacji zadania jest wyeliminowanie niebezpieczeństwa kolizji pojazdów mechanicznych z rowerami, wózkami inwalidzkimi i innymi napędzanymi siłą mięśni na ulicy Pszennej na odcinku od ul. Jęczmiennej do Ronda Regana w Szczecinie i bardzo znaczące zwiększenie przepustowości ul. Pszennej. Ulica Pszenna na odcinku od ul Jęczmiennej do Ronda Regana nie posiada po stronie południowej chodnika i drogi rowerowej, nie posiada też drogi rowerowej po stronie północnej. Rowerzyści i inwalidzi na samobieżnych wózkach inwalidzkich z konieczności zajmują pasy drogowe obniżając prędkość poruszania się samochodów do 10 - 20 km/h. Dochodzi do częstego "przepychania" się samochodów i rowerzystów. Obecnie z dróg gruntowych w Parku Leśnym Klęskowo korzysta ok 1000 osób dziennie. Szczególnie uciążliwe jest korzystanie z dróg po zmroku, wówczas przeszkody terenowe w postaci wystających z ziemi nagich korzeni ( punkt 2, dojazd ulicą Jęczmienną do ulicy Pszennej ), murków o wysokości 40 do 60 cm ( punkt 3 wyjazd z parku na istniejącą drogę rowerową przy Rondzie Regana) stanowią duże zagrożenie dla zdrowia korzystających z przejazdów i przejść.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Beneficjentami zadania w 75% są mieszkańcy Szczecina. a 25% ludność z miejscowości leżących na wschód od Szczecina i ludność mieszkająca w kierunku Gryfina.

Beneficjenci rowerzyści i piesi:
Wyjazd, wyjście z Parku w punkcie 2 umożliwia przemieszczanie się do:

- dojazd rowerem do Przystanku szybkiego tramwaju na Osiedlu Słoneczne.
- dojazd rowerem, dojście do Osiedla Zdroje i dworca kolejowego Zdroje,
- dojazd rowerem, dojście do Supermarketu Selgros, Lidl, - dojazd, dojście do szpitala w Zdrojach, - dojazd, dojście do cmentarza w Zdrojach,
- dojazd i dojście piesze wycieczek szkolnych ze szkół nr SP 59 ul. Dąbska, SP 37 Osiedle Słoneczne, SP 37 Osiedle Majowe do atrakcyjnego punktu wycieczkowo-wypoczynkowego nad Jeziorem Szmaragdowym oraz szeregu innych atrakcyjnych obiektów turystycznych w Puszczy Bukowej Łącznik w punkcie 3 umożliwia przemieszczanie się przez Park w kierunku Ronda Regana : 
- wycieczek szkolnych ze szkół nr SP 59 ul. Dąbska, SP 37 Osiedle Słoneczne, SP 37 Osiedle Majowe,
- dojazd rowerami mieszkańców Osiedla Bukowe, Zielone Wzgórze, Zdroje do supermarketów: IntrMarche, Netto, Netto i supermarketów na Osiedlu Majowe. Dojazd do szpitala, cmentarza, dworca kolejowego w Zdrojach, dojazd do lewobrzeżnego Szczecina i powrót.

Beneficjenci kierowcy i pasażerowie: Mieszkańcy osiedli: Bukowe-Klęskowo, Kijewo, Słoneczne, Majowe, Zdroje, Podjuch, Klucz, kierowcy mieszkający na wschód od Szczecina, mieszkający przy trasie do Gryfina, pozostali mieszkańcy Szczecina.

Liczba beneficjentów korzystających z projektowanej drogi pieszo - rowerowej i korzystających z ul. Pszennej odciążonej ruchem rowerowym i wózkami inwalidzkimi stanowi ponad 50 tyś osób.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
Roboty przygotowawcze5 885,56
Roboty drogowe37 794,17
Roboty elektryczne105 307,59
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 148 987,32
ZAŁĄCZNIKI:

pobierz plik - Zdjęcia stanu faktycznego drogi pieszo-rowerowej (zał. 4_13).docx

pobierz plik - Zdjęcia stanu faktycznego drogi pieszo-rowerowej (zał. 14_16)docx.docx

pobierz plik - Roboty przygotowawcze..pdf

pobierz plik - Roboty drogowe.pdf

pobierz plik - Roboty elektryczne.pdf

ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Na podstawie treści wniosku oraz załącznika graficznego ustalono: dz. nr 4/5 obr. 4145, dz. nr 67/4 obr. 4079, dz. nr 22/2 obr. 4153, dz. nr 42 obr. 4153, dz. nr 119/8 obr. 4145, jako miejsce realizacji zadania. Działka nr 4/5 obr. 4145 ul. Jęczmienna, użytek „dr”. Działka nr 67/4 obr. 4079 ul. Pszenna, użytek „dr”. Działka nr 22/2 obr. 4153 ul. Pszenna, użytek „dr”. Działka nr 42 obr. 4153 ul. Dąbska, użytek „dr”. Działka nr 119/8 obr. 4145 ul. Dąbska, Jęczmienna, Pomarańczowa, Pszenna, m.in. użytek „dr”.

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

W całości.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

Majątek nie jest obciążony. Brak kolizji z wnioskiem SBO.

Uwagi - uzasadnienie

Wymaga opiniowania przez ZDiTM

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

brak planu uniemożliwia taka ocenę;

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

budowa drogi, budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej - oświetleniowej wymagają pozwolenia na budowę, a co za tym idzie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Ocena akceptującego WUiAB: nie spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

nie podano

Uwagi:

nie podano

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: nie podano
Koszty:

nie podano

Uwagi:

nie podano

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

nie podano

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: nie podano
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: nie podano
Uwagi:

nie podano

Wniosek nie był kierowany do jednostki podległej przez WKGiOŚ

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE