LISTA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

TYTUŁ ZADANIA:

Przystanek przesiadkowy przy Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

CHARAKTER ZADANIA:

Zadanie dzielnicowe duże - Prawobrzeże

LOKALIZACJA, MIEJSCE:

papier

Wnioskodawca:

Marek Chabior

OPIS ZADANIA:

Zadanie inwestycyjne polegać będzie na wybudowaniu murku o długości 80-90 metrów i szerokości ok. 40 cm, i zamontowaniu na nim trwałego siedziska drewnianego lub plastikowego, o długości ok. 50 m. Zostaną ponadto wybudowane dwie wiaty o długości 9-10 m każda oraz zamontowane dwie tablice informacyjne. Tablica 1 (3 m dł. i 2 wys.) - bliżej ul. Łubinowej, zawierałaby mapy Osiedli: Słoneczne, Majowe i Bukowe oraz krótkie informacje o tych osiedlach, ważniejszych obiektach oraz informację o znajdującym się tuż obok Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Osiedlu Słoneczne. Tablica 2 będzie tablicą zamykaną, gdzie będą na bieżąco umieszczane informacje Rad Osiedli: Słoneczne, Majowe, Bukowe oraz Filii Urzędu Miasta. Za utrzymanie czystości i użyteczności wybudowanych wiat odpowiadać będzie ZDiTM, a Tablic - Urząd Miasta i Rady wymienionych Osiedli. Za murek, ławki i ogrodzenie odpowiadać będzie Parafia Matki Bożej Fatimskiej, która korzystać będzie z pomocy Rady Osiedla Słoneczne. Obok wiaty bliżej ul. Rydla powstanie Miejski Regał Książkowy, odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne i chroniący znajdujące się w nim książki przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Do regału na start zostanie zakupionych kilkadziesiąt książek. Regał funkcjonować będzie w ciągu dnia i na noc będzie zamykany. Obsługę regału może zapewnić firma zajmująca się rowerem miejskim. Regał funkcjonować będzie w okresie działania roweru miejskiego. Ideą takich regałów jest swobodna i w żaden sposób niesformalizowana wymiana książek, „krążenie” książek – a na wyposażenie regału zostanie zwołana zbiórka, m.in. wśród pracowników Urzędu Miasta, rad osiedli i NGO-sów.

UZASADNIENIE ZADANIA:

Zadanie jest niezbędne dla mieszkańców Prawobrzeża, ponieważ obecnie chodnik jest zbyt wąski na potrzeby osób korzystających z tego przystanku co w godzinach szczytu stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa szczególnie osób starszych i dzieci.

BENEFICJENCI ZADANIA:

Mieszkańcy Szczecina korzystający z przystanku przy ul. Wiosenna jako ważnego miejsca przesiadkowego dojeżdżający do Kijewa, Wielgowa i innych Osiedli oraz osoby dojeżdżające do innych miast i miejscowości. Z tego przystanku korzystają także osoby przyjeżdżające do Filii Urzędu Miasta oraz do sklepów zlokalizowanych na Osiedlu Słoneczne i Majowe, dla których jest to przystanek końcowy.

SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA:
składowa zadaniakoszt
1. Wykonanie dokumentacji projektowej15 000,00
Poszerzenia chodnika na dł. 90 m i szerokości 2 m36 000,00
Wybudowanie murku i siedzisk35 000,00
Dwie tablice informacyjne. 1. Tablica z mapą i informacją o najbliższych osiedlach i Sanktuarium długości 3 metry oraz 2. Tablica ogłoszeniowa długości 2,5-3 m, na potrzeby Rad Osiedli i Filii Urzędu Miasta.10 000,00
4. Dwie wiaty przystankowe70 000,00
Opcjonalnie ogrodzenie na długości ok. 80-90 metrów zgodnie z ogrodzeniem jakie będzie miało Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.20 000,00
Miejski Regał Książkowy (zamykany w nocy i czynny w okresie funkcjonowania roweru miejskiego, może być obsługiwany przez firmę obsługującą rower miejski)8 000,00
Koszty zadania BRUTTO (łącznie): 194 000,00
ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE:

Karta OCENY:

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Ocena Formalna: spełnia
Wymaga zaopiniowania przez WZiON: TAK
Wymaga zaopiniowania przez WUiAB: TAK
Wymaga zaopiniowania przez Biuro Strategii: TAK

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Czy miejsce realizacji zadania znajduje się na działce miejskiej?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie podano

2. Czy Gmina jest właścicielem terenu w części/w całości?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

Dwie z czterech działek, na których miałoby być realizowane zadanie stanowi własność Gminy Miasto Szczecin.

3. Czy jest to teren inwestycyjny?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

4. Czy majątek, na którym ma być realizowane zadanie jest obciążony na rzecz osób trzecich lub przeznaczony na sprzedaż/ w dzierżawę / zamianę/ (inne obciążenia)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Uwagi - uzasadnienie

Zgodnie z notatką urządową wnioskodawca załączył zgodę Księdza Proboszcza na przeprowadzenie tej inwestycji na terenie Parafii. Ponadto, zgodnie z opinią WMIRSPN wniosek należy skonsultować z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w obszarze działek drogowych 5/1 i 5/5.

Ocena akceptującego WZiON: spełnia
Uwagi osoby Akceptującej

nie podano

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Wymaga zaopiniowania przez Architekta Miasta: NIE
Wymaga zaopiniowania przez Konserwatora Zabytków: NIE

Ocena Architekta Miasta

Ocena Architekta: nie podano
Uwagi:

nie podano

zakończono opiniowanie przez Architekta Miasta

NIE

Ocena Konserwatora Zabytków

Ocena Konserwatora Zabytków: nie podano
Uwagi:

nie podano

1. Czy teren którego dotyczy zadanie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

obowiązujący plan: "ulica A.Struga" uchw. RM IX/184/03 - teren elementarny D.S.0003.GP, w granicach należących do parafii - D19. uchw. RM. III/W/342/99, teren elem. D.S.01 MW

2. Czy proponowane przez Autora zadanie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

pod warunkiem spełnienia zastrzeżeń z planu : zadanie musi umożliwiać pozostawienie zieleni izolacyjnej 10m, niezakłóconego widoku na dominantę przestrzenną i zachowanie harmonijnej pierzei.

3. Czy zadanie wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego WUiAB: spełnia
Uwagi akceptującego WUiAB

nie podano

Biuro Strategii

Czy zadanie stoi w sprzeczności z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina i Strategią Rozwoju Miasta 2025?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

spełnia
Ocena akceptującego Strategia: spełnia
Uwagi:

nie podano

Jednosta Wiodąca - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - WGKiOŚ

Jednosta podległa - Ocena merytoryczna:
JEDNOSTKA - ZDiTM

1. Czy zadanie ma charakter inwestycyjny?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

2. Czy zadanie polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

3. Czy realizacja zadania może naruszać obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

działka nr 13/4 z obrębu 4072 oraz nr 5/6 z obrębu 4051 stanowią własność Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny (wnioskodawca dołączył zgodę Księdza Proboszcza na przeprowadzenie inwestycji na działkach Parafii)

4. Czy zadanie dotyczy mienia gminnego?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

działka nr 5/1, 5/5z obrębu 4051 stanowią własność Gminy Miasto Szczecin; działka nr 13/4 z obrębu 4072 oraz nr 5/6 z obrębu 4051 stanowią własność Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W.

5. Jeśli zadanie nie dotyczy mienia gminnego, czy Miasto posiada uzgodnienia z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym miałoby być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

wnioskodawca dołączył zgodę Księdza Proboszcza na przeprowadzenie inwestycji na działkach Parafii,

6. Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź planowane inwestycje (we współpracy z WIM)?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

7. Czy zadanie wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotu zewnętrznego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

lokalizacja zadania na działkach GM Szczecin (w zarządzie ZDiTM) i Parafii Rzymsko - Katolickiej P.W. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny ponadto wniosek w zakresie utrzymania obiektów zakłada dodatkowo współpracę Rady Osiedla Słoneczne i firmy zajmującej się rowerem miejskim

8. Czy ww. podmiot zewnętrzny wyraża zgodę na powstanie na jego terenie zadania inwestycyjnego oraz wyraża wolę jego utrzymania?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

Zgoda Księdza Proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny na realizację zadania na terenie Parafii i wyrażenie woli utrzymania w zakresie opisanym we wniosku (wg. opisu zadania: "za murek, ławki i ogrodzenie odpowiadać będzie Parafia Rzymsko-Katolickiej P.W. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny")

9. Czy zadanie jest już realizowane?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

10. Czy zadanie jest zaplanowane do realizacji?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

11. Czy zadanie jest zgodne z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

12. Czy realizacja zadania jest wykonalna w trakcie jednego roku budżetowego?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

13. Czy zadanie mieści się w zadaniach własnych Gminy?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

14. Czy zadanie po zrealizowaniu będzie ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

15. W przypadku, gdy zadanie dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być ono także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy. Czy zadanie wymaga zgody instytucji publicznej?

Odpowiedź: NIE
Uwagi:

nie podano

16. Czy ww. instytucja publiczna wyraża zgodę na realizację zadania również po jej zamknięciu, zarówno w dni robocze, jak i dni wolne od pracy?

Odpowiedź: OPINIA - UWAGI
Uwagi:

nie dotyczy

17. Proszę podać szacunkowy koszt zadania.

Koszt:

194 000 zł - 274 000 zł

Uwagi:

minimalny koszt realizacji wg wyceny ZDiTM : ok. 194 000zł szacunkowy koszt: wykonania dokumentacji projektowej - ok. 15 000 zł poszerzenia chodnika na dł. 90 m i szerokości 2 m - ok. 36 000 zł koszty wg aktualnych cen rynkowych: wiaty przystankowej dł 10 m - 75 000 zł/ szt. -( 2 szt. - 150 000zł ) wiaty przystankowej dł. 8 m - koszt 35 000 zł/ szt.-( 2 szt. - 75 000zł ) tablic informacyjnych - 5 000 zł/szt. (2szt. - 10 000 zł)

18. Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach?

Odpowiedź: TAK
Koszty:

nie podano

Uwagi:

2200 zł - koszt utrzymania 2 wiat (czyszczenie, mycie szyb, wymiana szyb w przypadku uszkodzenia) 720 zł (4 zł/m2) - koszt rocznego utrzymania czystości chodnika na przystanku autobusowym

19. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu:

Informacje

brak

Uwagi:

nie podano

20. Czy w odniesieniu do pomieszczonych wyżej opinii (na innych zakładkach) i informacji zadanie jest możliwe do realizacji?

Odpowiedź: TAK
Uwagi:

nie podano

Ocena akceptującego: spełnia
Uwagi:

nie podano

Akceptacja WKGiOŚ opinni wydanej przez:
JEDNOSTKA - ZDiTM

Zatwierdzono opinię przez WGKiOŚ: TAK

Uwagi:

Szacunek urealniony po korekcie i przeniesieniu zadania do puli dzielnicowych dużych.. Brak uzgodnień co do funkcjonowania regału na książki - utrzymanie, otwieranie-zamykanie.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE