Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

ZARZĄDZENIE NR 240/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 2 czerwca 2017 r.
w sprawie wysokości wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Szczecin oraz wzoru formularza zgłoszeniowego w ramach konsultacji społecznych - Szczeciński Budżet Obywatelski 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), § 4 Uchwały Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3243) oraz § 1 i § 5 ust. 3 Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3243) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. W ramach konsultacji społecznych w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, zwanego dalej SBO 2018 - na wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Szczecin przeznacza się kwotę 8.000.000 złotych (słownie: osiem milionów złotych).
 2. W ramach kwoty, o której mowa w ust. 1 przeznacza się:
  1. 2.400.000 złotych (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) na zadania ogólnomiejskie;
  2. 5.600.000 złotych (słownie: pieć milionów sześćset tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe, co oznacza, że na jedną dzielnicę przypada kwota 1.400.000 złotych (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych).
 3. W ramach puli środków na zadania dzielnicowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przeznacza się:
  1. 1.120.000 złotych (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe duże w dzielnicy Północ;
  2. 1.120.000 złotych (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe duże w dzielnicy Prawobrzeże;
  3. 1.120.000 złotych (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe duże w dzielnicy Śródmieście;
  4. 1.120.000 złotych (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe duże w dzielnicy Zachód;
  5. 280.000 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe małe w dzielnicy Północ;
  6. 280.000 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe małe w dzielnicy Prawobrzeże;
  7. 280.000 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe małe w dzielnicy Śródmieście;
  8. 280.000 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe małe w dzielnicy Zachód.
 4. Ustala się maksymalną wartość jednostkową zgłaszanego zadania, która wynosi:
  1. 2.400.000 złotych (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) w przypadku zadań ogólnomiejskich;
  2. 1.120.000 złotych (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych) w przypadku zadań dzielnicowych dużych;
  3. 140.000 złotych (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) w przypadku zadań dzielnicowych małych.

§ 2.

 1. Zadania do SBO 2018 zgłasza się w terminie od dnia 7 czerwca do dnia 5 lipca 2017 r.
 2. Mieszkaniec, jako Wnioskodawca SBO 2018 nie może zakwalifikować tego samego zadania do więcej niż jednej kategorii.

§ 3.

 1. Wzór formularza zgłoszenia propozycji zadania do SBO 2018, zwany dalej Formularzem Zgłoszeniowym, stanowi załącznik do Zarządzenia.
 2. Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny:
  1. w wersji elektronicznej w serwisie internetowym Urzędu Miasta Szczecin, zwanego dalej Urzędem, pod adresem: sbo.szczecin.eu;
  2. w wersji papierowej: w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu (Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie) oraz w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40 w Szczecinie), w godzinach pracy Urzędu oraz Filii.
 3. Wypełnione Formularze Zgłoszeniowe mieszkańcy, będący Wnioskodawcami SBO 2018 przesyłają za pośrednictwem serwisu internetowego Urzędu dostępnego pod adresem: sbo.szczecin.eu lub składają w wersji papierowej w jednym z następujących miejsc:
  1. w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu (Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie) - w godzinach pracy Urzędu;
  2. w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40 w Szczecinie) - w godzinach pracy Filii.
 4. Każdy mieszkaniec, będący Wnioskodawcą SBO 2018 składa na Formularzu Zgłoszeniowym oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na udostępnienie swojego imienia i nazwiska w serwisie internetowym Urzędu: sbo.szczecin.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących SBO 2018 oraz oświadczenie o zgodności załączników z wymogami, o których mowa w ust. 6.
 5. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, przez każdego z Wnioskodawców zgłaszanego zadania powoduje pozostawienie Formularza Zgłoszeniowego bez rozpatrzenia.
 6. Załączniki do Formularza Zgłoszeniowego składanego przez Wnioskodawcę do SBO 2018 muszą być zanonimizowane pod kątem ochrony danych osobowych. Ponadto składając je Wnioskodawca oświadcza, że posiada prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim poprzez publikację w serwisie internetowym Urzędu: sbo.szczecin.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, a ich publikacja nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in. autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu oraz prawa do wizerunku.

§ 4.

Jednostką organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro ds. Organizacji Pozarządowych.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych, Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, Dyrektorowi Biura Obsługi Interesantów, Dyrektorowi Wydziału Informatyki oraz Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta.

§ 6.

Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta do ścisłej współpracy z Dyrektorem Biura ds. Organizacji Pozarządowych w zakresie realizacji niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 8.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: konsultuj.szczecin.pl, w serwisie internetowym: sbo.szczecin.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 9.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej Urzędu: konsultuj.szczecin.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek

UCHWAŁA NR XXI/490/16

w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się przeprowadzanie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego dotyczących części wydatków z budżetu Miasta Szczecin, których celem będzie wskazanie przez mieszkańców Szczecina ważnych zadań z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnych.

§ 2.

Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego w formie regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

W uchwale Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych wprowadza się następujące zmiany:

 1. dodaje się nowy §2 w brzmieniu:
  • „§ 2. 1. Uchwały nie stosuje się do przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
  • 2. Zasady oraz tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego określi uchwała Rady Miasta Szczecin.”;
 2. § od 2 do 3 przyjmują numerację od 3 do 4.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Łukasz Tyszler

REGULAMIN

OKREŚLAJĄCY ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH
SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Przeprowadza się konsultacje społeczne w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, zwanego dalej SBO, w części wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Szczecin, których wysokość określa co roku Prezydent Miasta Szczecin, zwany dalej Prezydentem, w drodze zarządzenia.

§ 2.

 1. Regulamin wdrażania mechanizmu partycypacyjnego jakim jest SBO, obejmuje zbiór zasad, które regulują sposób i tryb prowadzenia konsultacji społecznych, których celem jest jak najszersze włączenie mieszkańców w proces współdecydowania o wydatkach finansowanych z wydzielonej części budżetu Miasta Szczecin na kolejny rok budżetowy.
 2. SBO obejmuje teren Gminy Miasto Szczecin, zwanej dalej Miastem, i mogą w nim uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Miasta.
 3. W ramach SBO składane są propozycje dotyczące wydatków na realizację zadań, mieszczące się w kompetencjach Miasta.
 4. Ze środków SBO może być finansowane zadanie należące do zadań własnych Miasta, które ma charakter inwestycyjny tj. taki, który obejmuje realizację zadania publicznego polegającego na remoncie, modernizacji, adaptacji, budowie nowych obiektów lub zakupie wyposażenia o jednostkowej wartości przewyższającej kwotę 3.500 złotych.
 5. Zadanie musi być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Miasta, a w przypadku gdy dotyczy terenu zarządzanego przez jednostkę organizacyjną Miasta lub instytucję publiczną musi być także dostępne po jej zamknięciu, zarówno w dniu robocze, jak i dni wolne od pracy.
 6. Zadanie powinno dotyczyć mienia gminnego, chyba że Miasto posiada uzgodnienie z zarządcą lub właścicielem terenu, na którym ma być realizowane zadanie, warunkujące możliwość wydatkowania środków publicznych na mienie nie będące własnością Miasta.
 7. Realizacja zadania zgłoszonego w ramach SBO winna zakończyć się w ciągu jednego roku budżetowego. W uzasadnionych przypadkach realizacja zadania może zostać wydłużona o następny rok budżetowy.
 8. W ramach SBO nie może być wykonane zadanie, którego realizacja:
  1. stoi w sprzeczności z obowiązującymi w Mieście planami, programami i strategiami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
  2. narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności,
  3. zlokalizowana jest na majątku Miasta obciążonym na rzecz osób trzecich lub przeznaczonym na sprzedaż,
  4. polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu przedsięwzięcia (zadania inwestycyjnego),
  5. wymaga współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły pisemnej zgody dotyczącej powstania na ich terenie zadania inwestycyjnego i nie wyraziły woli utrzymywania go.

Rozdział 2.
Zgłaszanie zadań

§ 3.

 1. W ramach SBO można składać propozycje zadań do zrealizowania o charakterze ogólnomiejskim (przez co rozumie się realizację zadania dotyczącego potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy Szczecina lub wówczas, gdy miejsce realizacji zadania nie jest przypisane do jednej dzielnicy Szczecina) oraz dzielnicowym (przez co rozumie się realizację zadania dotyczącego głównie potrzeb mieszkańców jednej dzielnicy Szczecina).
 2. W celu właściwego uporządkowania zgłoszonych propozycji zostanie utworzona lista zadań o charakterze ogólnomiejskim i listy zadań o charakterze dzielnicowym (dzielnica Północ, dzielnica Prawobrzeże, dzielnica Śródmieście i dzielnica Zachód).

§ 4.

 1. Kwota SBO zostanie podzielona w proporcji: 30% środków na zadania o charakterze ogólnomiejskim oraz 70% środków na zadania o charakterze dzielnicowym.
 2. W ramach puli środków przeznaczonych na każdą dzielnicę tj. po 17,5% z puli ogólnej SBO, nastąpi podział na tzw. „zadania duże” z przeznaczeniem 80% wartości tej kwoty oraz tzw. „zadania małe” z przeznaczeniem 20% wartości tej kwoty.
 3. Przez „zadania duże” rozumie się zadania, których przewidywana wartość przekroczy 10% puli środków przeznaczonych na zadania o charakterze dzielnicowym.
 4. Przez „zadania małe” rozumie się zadania, których przewidywana wartość nie przekroczy 10% puli środków przeznaczonych na zadania o charakterze dzielnicowym.
 5. Ustala się górny limit wartości jednego zgłaszanego zadania, który stanowi w przypadku:
  1. zadań o charakterze ogólnomiejskim - maksymalną wartość budżetu ogólnomiejskiego;
  2. zadań dzielnicowych „dużych” – maksymalną wartość budżetu „zadań dużych” tj. 80% wartości budżetu jednej dzielnicy;
  3. zadań dzielnicowych „małych” – 50% wartości budżetu „zadań małych” tj. 10% wartości budżetu jednej dzielnicy.

§ 5.

 1. Każdy mieszkaniec Miasta może złożyć nieograniczoną ilość propozycji zadań.
 2. Propozycję zadania do zrealizowania w ramach SBO można składać w wersji elektronicznej lub papierowej na formularzu zgłoszenia zadania, zwanym dalej Formularzem Zgłoszeniowym.
 3. Wzór Formularza Zgłoszeniowego, zasady, termin oraz miejsce jego składania, określi Prezydent w drodze zarządzenia.
 4. W przypadku gdy członek Zespołu Opiniującego jest autorem zadania zgłoszonego do SBO, podlega on wyłączeniu z prac Zespołu Opiniującego podczas opiniowania zadania, którego jest autorem.

Rozdział 3.
Weryfikacja zadań

§ 6.

 1. Pierwszym etapem weryfikacji zgłoszonych zadań jest ocena formalna dokonywana na bieżąco przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, zwanym dalej Urzędem, w miarę wpływu Formularzy Zgłoszeniowych, według następujących kryteriów formalnych:
  1. wyrażenie na Formularzu Zgłoszeniowym zgody przez autora lub autorów propozycji zadania przeznaczonego do realizacji na publikację imienia i nazwiska lub imion i nazwisk,
  2. przesłanie/złożenie Formularza Zgłoszeniowego w terminie,
  3. poprawność i kompletność Formularza Zgłoszeniowego,
  4. złożenie Formularza Zgłoszeniowego w miejscu, określonym przez Prezydenta w drodze zarządzenia,
  5. oszacowany koszt zadania w ramach kwoty nieprzekraczającej wartości, o których mowa w § 4 ust. 5.
 2. Drugim etapem jest ocena merytoryczna polegająca na zaopiniowaniu zgłoszonego zadania przez właściwe jednostki organizacyjne Urzędu lub Miasta według następujących kryteriów merytorycznych:
  1. lokalizacja zadania na terenie Miasta,
  2. możliwość realizacji zadania,
  3. czas realizacji zadania,
  4. zgodność zadania z kompetencjami Miasta,
  5. zgodność zakresu przedmiotowego zadania z własnymi zadaniami inwestycyjnymi Miasta,
  6. miejsce realizacji zadania na mieniu Miasta i w przestrzeni miejskiej,
  7. ogólnodostępność zadania dla wszystkich mieszkańców,
  8. szacunkowy koszt zadania.
 3. Trzecim etapem jest przygotowanie przez Zespół Opiniujący, powołany przez Prezydenta w drodze zarządzenia, wstępnych list zadań do głosowania o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną, o których mowa w ust. 1 i 2, a następnie po zakończeniu etapu spotkań z autorami zadań w celu naniesienia koniecznych zmian, korekt i uzupełnienia ewentualnych braków, przygotowanie przez Zespół Opiniujący ostatecznych list zadań do głosowania o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym.
 4. W przypadku niejasności dotyczących opisu zadania, jednostka organizacyjna Urzędu lub Miasta dokonująca weryfikacji zwraca się do autora zadania o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.
 5. Autorzy zadań, które uzyskają negatywny wynik oceny formalnej lub merytorycznej zostaną wezwani do naniesienia koniecznych zmian i uzupełnienia braków w Formularzu Zgłoszeniowym we wskazanym terminie.
 6. W przypadku gdy weryfikacja przeprowadzona przez jednostkę organizacyjną Urzędu lub Miasta wskaże, że zadanie nie jest możliwe do realizacji, jednostka ta zwraca się do autora zadania z propozycją dokonania zmian. Modyfikacja zgłoszenia może być dokonywana wyłącznie za zgodą autora zadania.
 7. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanowiskiem jednostki organizacyjnej Urzędu lub Miasta a stanowiskiem autora zadania, ostateczną decyzję o umieszczeniu zadania na liście zadań do głosowania podejmuje Zespół Opiniujący.
 8. Formularze Zgłoszeniowe, które nie zostaną uzupełnione w terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Ingerowanie w zakres zadań zgłoszonych do SBO, w tym zmiany miejsca ich realizacji bądź łączenia z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie za zgodą autorów tych zadań.
 10. Zadania, które przeszły pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną oraz zostały umieszczone przez Zespół Opiniujący na listach zadań do głosowania, publikowane są na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Rozdział 4.
Głosowanie

§ 7.

 1. Wyboru zadań z list zadań do głosowania dokonuje się w głosowaniu powszechnym.
 2. Głosowanie zarządza Prezydent nie wcześniej niż 7 dni od opublikowania list zadań, o których mowa w § 6 ust. 10.
 3. Kolejność zadań na listach zadań do głosowania ustalana jest w drodze publicznego losowania.
 4. Głosowanie na projekty SBO odbywa się w formie elektronicznej oraz papierowej.
 5. Listę punktów do głosowania określa Prezydent w drodze zarządzenia.

Rozdział 5.
Wybór zadań

§ 8.

 1. Zadania, które w wyniku głosowania mieszkańców uzyskały największą liczbę głosów na listach zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz dzielnicowym, zostaną przekazane do realizacji.
 2. Łączna wartość zadań przeznaczonych do realizacji z jednej listy nie może przekroczyć wartości, o których mowa w § 4 ust.1 i 2.
 3. W przypadku wyboru do realizacji zadań małych o charakterze dzielnicowym możliwa jest realizacja wyłącznie jednego zadania z tego samego osiedla. W przypadku gdy w ramach jednej dzielnicy zwycięży zadanie z danego osiedla, kolejne zwycięskie zadanie, które otrzyma największą liczbę głosów w głosowaniu musi dotyczyć innego osiedla.
 4. W przypadku, gdy w puli którejkolwiek z kategorii pozostaną niewykorzystane środki finansowe, Zespół Opiniujący udzieli rekomendacji Prezydentowi realizacji w całości kolejnego zadania z listy zadań, które uzyskały największą liczbę głosów mieszkańców podczas głosowania.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji rekomendacji, o której mowa w ust. 4, Zespół Opiniujący zarekomenduje Prezydentowi realizację w części kolejnego zwycięskiego zadania, które uzyskało największą liczbę głosów mieszkańców w ramach kwoty, która pozostała w danej kategorii, po uzyskaniu zgody autora na zmianę zakresu zgłoszonego zadania.
 6. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia zakończenia głosowania na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 7. Szczegółowe zasady obsługi głosowania, oddawania głosów oraz weryfikacji ważności głosów i uprawnień do głosowania zostaną określone przez Prezydenta w drodze zarządzenia.

Rozdział 6.
Realizacja zadań

§ 9.

Zadania, które uzyskały największą liczbę głosów na listach zadań o charakterze ogólnomiejskim oraz dzielnicowym, wybrane w głosowaniu do SBO, zostaną wpisane do projektu budżetu Miasta Szczecin na kolejny rok budżetowy.

Rozdział 7.
Ewaluacja

§ 10.

Każdorazowo po opublikowaniu wyników głosowania, o których mowa w § 8 ust. 6, do czasu rozpoczęcia następnej edycji SBO, dokonuje się ewaluacji zrealizowanych konsultacji społecznych, w szczególności pod kątem przyjęcia właściwych form, metod konsultacji, zrozumiałości przekazywanej informacji, dotarcia do właściwych grup odbiorców, pozyskania odpowiedniej ilości i jakości uwag, przeznaczenia odpowiedniej ilości czasu na konsultacje, efektów, uwzględnienia pozyskanych uwag w konsultowanym przedmiocie, a także zadań już zrealizowanych w ramach SBO. Ewaluację przygotowuje się z wykorzystaniem narzędzi opracowanych przez niezależnych od Urzędu specjalistów lub wyspecjalizowany niezależny od Urzędu podmiot i publikuje w dokumencie zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE