Polityka prywatności

Przetwarzanie Danych Osobowych.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin; Infolinia urzędu 914245000.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail:iod@um.szczecin.pl.  Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących rozpatrzenia SBO 2022.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok oraz w celu przeprowadzenia ewaluacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok, a także dla celów archiwalnych w związku z wypełnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: Pani/Pana zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Uchwała Nr V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 2437).
 5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem rozpatrzenia Pani/Pana zadania do SBO 2022.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa oraz podmiotów działających na zlecenie administratora danych, np. podmiotu świadczącego usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych oraz podmiotu przetwarzającego dane osobowe w imieniu Administratora tj. firma dostarczająca usługę udostępnienia elektronicznego systemu internetowego do kompleksowej obsługi Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022, a poza tym członkom Zespołu Opiniującego oraz Zespołu Odwoławczego, o których mowa w Uchwale NR V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego i podmiotowi przeprowadzającemu ewaluację Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 oraz jednostkom organizacyjnym zaangażowanym w realizację projektów.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania naboru projektów, ich weryfikacji oraz głosowania mieszkańców, a w przypadku projektów wybranych do realizacji przez okres niezbędny do wykonania zadania, następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych. Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie anonimizowane.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Powierzenie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w pkt 6, odbywa się na podstawie odrębnej umowy zawartej na piśmie.
 12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pana iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  narusza przepisy RODO.
 13. Administrator nie stosuje podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym „profilowania” danych, o którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.