Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator danych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Infolinia urzędu: 91 424 5000.

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jeśli ma Pani/ Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta w Szczecinie, a także przysługujących Pani/ Panu uprawnień, może się Pani/ Pan skontaktować z IOD poprzez email iod@um.szczecin.pl. Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw.

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2024, ewaluacji konsultacji oraz realizacji zadania SBO. Podanie danych jest dobrowolne jednakże ich niepodanie będzie skutkować niemożnością wzięcia udziału w konsultacjach SBO.

Podstawa prawna:

1) art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, wynikającego z katalogu zadań własnych gminy określonego w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;

2) art. 6 ust. 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z uchwałą nr XLI/1123/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

3) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – wyrażenie zgody na przeprowadzenie ewaluacji konsultacji społecznych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowy będą przetwarzane przez:
1) podmioty zewnętrzne odpowiedzialne za dostarczenie i obsługę systemu teleinformatycznego SBO (Asseco Data Systems S.A. ul. Jana z Kolna 11,Gdańsk, 80–864),2) podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie ewaluacji procesu konsultacji, 3) członków Rady ds. Budżetu Obywatelskiego i Komisji Odwoławczej SBO 2024, 4) jednostki miejskie zaangażowane w realizację projektów.

Pani/ Pana prawa

1) prawo dostępu do danych osobowych – art. 15 RODO; 2) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO; 3) prawo do usunięcia danych- art. 17 RODO; 4) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO; 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - art. 21 RODO przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania; 6) prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

Zgoda na przetwarzanie danych

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez kontakt za pomocą poczty e-mail z Biurem Dialogu Obywatelskiego: bdo@um.szczecin.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.