Materiały do pobrania

Akty prawne

Regulamin Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego obwiązujący od stycznia 2023 - Uchwała Rady Miasta Szczecin

Zarządzenie Nr 91/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025

Rada ds. Budżetu Obywatelskiego i Komisja Odwoławcza

Zarządzenie Nr 257/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zasad losowania i naboru do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Komisji Odwoławczej, ogłoszenia naboru oraz regulaminu funkcjonowania Rady i Komisji

Regulamin funkcjonowania Rady i Komisji 

Formularz zgłoszeniowy do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego 

Formularz zgłoszeniowy do Komisji Odwoławczej 

Zarządzenie Nr 281/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Rady ds. Budżetu Obywatelskiego i Komisji Odwoławczej działających w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Zarządzenie Nr 362/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 lipca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady ds. Budżetu Obywatelskiego i Komisji Odwoławczej działających w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

 

Załączniki do projektu SBO 2025

Lista poparcia

Oświadczenie właściciela/ innego podmiotu uprawnionego do dysponowania terenem niebędącym w dyspozycji Gminy Miasto Szczecin o woli użyczenia nieruchomości w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025

Wzór umowy użyczenia dla inwestycji udostępnianych mieszkańcom bezpośrednio przez Gminę Miasto Szczecin

Wzór umowy użyczenia dla inwestycji na nieruchomości pozostającej w dyspozycji Użyczającego

Oświadczenie właściciela/ innego podmiotu uprawnionego do dysponowania terenem niebędącym w dyspozycji Gminy Miasto Szczecin o woli udostępnienia nieruchomości w celu realizacji inwestycji nieinfrastrukturalnej w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025 

Oświadczenie o zapewnieniu współpracy instytucjonalnej w zakresie realizacji inwestycji w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział osoby niepełnoletniej w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim 2025

 

Materiały informacyjne

Podział Miasta na obszary lokalne

Pule środków w obszarach lokalnych

Jak wyszukać działki pod inwestycje SBO - instrukcja

Jak wyszukać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - poradnik 

Katalog mebli miejskich 

Katalog nawierzchni 

Przykładowe koszty występujące w projektach SBO 2025

Kontakty do jednostek miejskich weryfikujących i realizujących projekty SBO

 

Pomocne serwisy

Granice oraz numery ewidencyjne działek Geoportal

Nieruchomości na sprzedaż  Miasto oferuje

Dzielnice i osiedla Szczecina osiedla.szczecin

 

Ważne dokumenty miejskie

Statut Miasta Szczecin - zadania Miasta

Strategia Rozwoju Szczecina 2025

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2024-2028

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

 

Materiały promocyjne

Plakat promujący nabór projektów SBO 2025

Ulotka informacyjna o naborze projektów SBO 2025

Baner z informacją o naborze projektów SBO 2025

Grafika główna - żarówka 

Logo SBO 

Kod QR do strony sbo.szczecin.eu