POIDEŁKA NA TRASIE BIEGOWO - ROWEROWEJ WOKÓŁ ARKONKI

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Osów, Głębokie - Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Ochrony Środowiska

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Odebrany został komplet prac budowlanych związanych z montażem poidełka wraz z utwardzeniem nawierzchni pod poidełko. Aktualnie trwają prace związane z geodezją powykonawczą.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  przejął  plac budowy i rozpoczął prace budowlane. Zgodnie z ustaleniami ze ZWiK Sp. z o.o. Wydział Ochrony Środowiska dokonał wyłonienia wykonawców wymaganych w pozwoleniu na budowę tj. nadzoru autorskiego i kierownika budowy oraz  geodezji powykonawczej. Wydział przejął też na siebie wybór wykonawcy utwardzenia nawierzchni wokół poidełka, a wcześniej dokonał wyboru dostawcy poidełka. W trakcie wykonywania robót ZWiK Sp. z o.o. natrafił na problemy techniczne i organizacyjne (zwiększona liczba awarii, warunki atmosferyczne), które uniemożliwiły mu dalsze roboty budowlane i wystąpił do Gminy o prolongatę terminu wykonawstwa do 29.03.2024. 

Stan na dzień 30 września 2023 r.

W przygotowaniu jest porozumienie na wykonanie budowy przyłącza wodociągowego wraz z przyłączeniem do sieci wodociągowej, studzienki wodomierzowej, studzienki chłonnej, montażu stacji wody pitnej (poidełka).

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Otrzymano pozwolenie na budowę, trwa przygotowanie do przetargu.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie projektu zasilania poidełka w rejonie kąpieliska „Arkonka”.  ZWiK Sp. z o.o. wydał również warunki przyłączenia poidełka do urządzeń wodociągowych.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

W roku 2022 zostało zainstalowane przez ZWiK Sp. z o.o. pierwsze z dwóch zaplanowanych poidełek w projekcie. Instalacja drugiego poidełka w pobliżu J. Goplany wiąże się z trasowaniem przyłącza wody o długości kilkuset metrów w terenie zadrzewionym bądź w ciągu alejki pieszo-rowerowej. W związku z powyższym Autorzy projektu zaproponowali kompromis polegający na zainstalowaniu drugiego poidełka zgodnie z założeniami projektu w niewielkiej odległości od kas do kąpieliska Arkonki. 

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Uzgodniono z Autorami projektu obszar, w którym mogłoby być zlokalizowane drugie z dwóch poidełek. Pierwsze poidełko zostało wykonane przez ZWik Sp. z o.o. Uzgodnienie lokalizacji drugiego poidełka i potwierdzenie możliwości technicznych jego realizacji zapewni podjęcie prac nad jego dokumentacją techniczną oraz pozwoli na przystąpienie do prac końcowych przy zainstalowanym już poidełku przez ZWiK Sp. z o.o. (oznakowanie, utwardzenie nawierzchni oraz montaż małej architektury) oraz zrealizowanie w 100% projektu SBO w roku 2022.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

ZWiK w 2 poł. czerwca br. zainstalował poidełko przy trasie biegowej wokół Arkonki. W planach jest jeszcze oznakowanie. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Aktualnie weryfikowana jest dokumentacja. 

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Realizacja zadania zaplanowana na rok 2022.

Stan na dzień 30 września 2021 r.

W trakcie realizacji (trwają prace nad znalezieniem wykonawcy poideł).

Stan na maj 2021 r.

Prowadzone jest aktualnie uzgodnienie ze ZWiK  odnośnie miejsca podłączenia się do sieci i zastosowania konkretnego modelu poidełek.

Stan na styczeń 2021 r.
Została wykonana dokumentacja techniczna w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Stan na wrzesień 2020 r.
Wykonanie robót budowlanych zostanie zrealizowane w I półroczu roku 2021. Do końca grudnia 2020 roku zostanie przygotowana dokumentacja techniczna projektu w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Stan na lipiec 2020 r.
Uzgodniono lokalizację poidełek - w przygotowaniu zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Stan na maj 2020 r.
Trwają konsultacje z liderami projektu.

Zadanie obejmuje zapewnienie w okresie wiosenno - jesiennym oraz a szczególnie w okresie letnim - dostępu do wody pitnej. Dla osób, które w sposób aktywny korzystają z trasy biegowej/ ścieżki rowerowej wokół Arkonki: zarówno biegaczy, rowerzystów, rolkarzy, osób uprawiających nordic wallking i innych, poprzez umieszczenie przy trasie 2 fontann wody pitnej - tzw. poidełek.