PRZYSTAŃ SZCZECIN KLUCZ

klucz
Edycja SBO
2021
Charakter projektu
Żydowce - Klucz, Podjuchy, Zdroje
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Zakład Usług Komunalnych
Kategoria
Infrastruktura

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa została wykonana. Wniosek o pozwolenia na budowę został złożony do WAiB - oczekujemy na pozwolenie na budowę.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa została wykonana. Wniosek o pozwolenia na budowę został złożony do WAiB - oczekujemy na pozwolenie na budowę.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Zawarto umowę na korzystanie z gruntów pokrytych wodami płynącymi. Trwają uzgodnienia projektu.

Stan na dzień 30 czerwca 2023 r.

Trwają prace projektowe. W dalszym ciągu oczekujemy na wydanie przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Dokumentacja w trakcie opracowania. Uzyskano decyzję  na odstępstwo od zakazu zbliżania się do wałów p. powodziowych, o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, wystąpiono o wydanie pozwolenia wodno - prawnego. Zawarto umowę z ENEA na wykonanie przyłącza ZKP

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Trwają prace projektowe.  

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Trwają prace projektowe. 

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Trwają prace projektowe. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Trwają prace projektowe. 

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Trwają prace projektowe. 

Stan na dzień 30 września 2021 r. 

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Stan na maj 2021 r.

Ustalono z Autorami zakres prac. Zadanie w  przygotowaniu.

Zadanie obejmuje modernizację i rewitalizację przestrzeni przy przystani Szczecin Klucz poprzez zagospodarowanie obszaru nad wodą nad Kanałem Kluckim i utworzenie strefy wypoczynku i rekreacji.