Weryfikacja

Weryfikacja projektów

Projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego przechodzą kolejne etapy weryfikacji. Pomysły trafiają do właściwych merytorycznie jednostek miejskich, których pracownicy szczegółowo oceniają możliwość ich realizacji. Następnie projekty podlegają weryfikacji w Zespołach Społecznych SBO.

 

Etap I. Weryfikacja formalna

Weryfikację formalną projektów przeprowadza Biuro Dialogu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta, które sprawdza poprawność wniosków pod względem:

 • sposobu i terminu złożenia projektu,
 • poprawności i kompletności dokumentów,
 • przyporządkowania do obszaru: ogólnomiejskiego lub lokalnego pod względem zgodności lokalizacji i puli środków,
 • udzielenia zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych,
 • zgodności z zasadami dostępności dla mieszkańców.

 

Etap II. Weryfikacja merytoryczna

Weryfikacja merytoryczna ma na celu sprawdzenie możliwości realizacyjne projektów. To moment, w którym możliwe są zmiany, doprecyzowanie treści wniosków oraz kosztorysów. Projekty są poddawane szczegółowej analizie, a wszelkie konieczne zmiany konsultowane z wnioskodawcami. Ewentualne modyfikacje projektu dokonywane są w porozumieniu z liderką lub liderem projektu.

Jednostki miejskie opiniują wnioski według kryteriów merytorycznych m.in.:

 • zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 • możliwości realizacji we wskazanej lokalizacji,
 • możliwości realizacji w określonym czasie,
 • zgodności z kompetencjami miasta,
 • kosztów realizacji pomysłu,
 • zgodności ze strategiami i programami miasta,
 • zgodności z zasadami dostępności dla mieszkańców.

 

Etap III. Weryfikacja w Zespołach Społecznych SBO

Po ocenie formalnej i merytorycznej, projekty mieszkańców są przekazane Zespołom Społecznym. Ich zadaniem jest zbadanie, czy weryfikacja przebiegła prawidłowo. Członkowie Zespołu zwrócą szczególną uwagę na to, czy pomysły, które zostały zweryfikowane pozytywnie są ogólnodostępne. Zespoły społeczne SBO to: Zespół Opiniujący i Zespół Odwoławczy, które są powołane przez Prezydenta Miasta Szczecin.

Zadaniem Zespołu Opiniującego jest przygotowanie wstępnych oraz ostatecznych list zadań do głosowania o charakterze ogólnomiejskim i lokalnym w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną jednostek miejskich. Zespół Opiniujący tworzą przedstawiciele mieszkańców Szczecina, organizacji pozarządowych, Rad Osiedli Miasta Szczecin, Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin.

Zadaniem Zespołu Odwoławczego jest rozpatrywanie odwołań autorów projektów od decyzji Zespołu Opiniującego o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie przez mieszkańców. Zespół Odwoławczy podejmuje decyzję o skierowaniu projektu do ponownej weryfikacji przez wydziały i biura Urzędu, bądź decyduje o ostatecznym odrzuceniu projektu.