Zobacz zasady

Kto może zgłosić projekt

KAŻDY! mieszkaniec Szczecina może zgłosić nieograniczoną liczbę projektów. Za pomysłem zgłoszonym do SBO musi stać konkretny człowiek, nie mogą ich składać instytucje: stowarzyszenia, szkoły, firmy. Projekt może mieć jednego lub więcej współautorów, wśród których należy wskazać liderkę lub lidera projektu.

Jak zgłosić projekt
Projekty można składać w wersji elektronicznej lub papierowej na formularzu projektu. Na jednym formularzu można zgłosić tylko jeden projekt. Projekt zgłasza jedna osoba - liderka lub lider projektu, którzy mogą wskazać współautorów. Projekty można zgłaszać w obszarach ogólnomiejskim oraz lokalnych. W każdej kategorii można złożyć projekt inwestycyjny lub nieinwestycyjny. Pamiętaj żeby zostawić adres e-mail lub numer telefonu, aby można było się skontaktować w sprawie złożonego projektu.

Jakie projekty można zgłaszać
Projekty z każdej kategorii mogą dotyczyć zadań o charakterze infrastrukturalnym (tzw. „twardych” jak budowa, rewitalizacja, tworzenie infrastruktury) lub nieinfrastrukturalym (tzw. „miękkich” jak przedsięwzięcia, działania, akcje, wydarzenia). Pomysł powinien dotyczyć zadania publicznego i należeć do zadań własnych Miasta - ze środków SBO mogą być finansowane tylko projekty spełniające ten warunek.

Na co zwrócić uwagę

Tytuł! Nazwij swój projekt tak, aby oddawał jego treść, był atrakcyjny i zrozumiały dla głosujących mieszkańców.

Opis! Przedstaw swój pomysł, określ cele projektu, planowany sposób realizacji, uzasadnij dla czego warto go zrealizować i wskaż korzyści dla mieszkańców oraz jakie znaczenia ma projekt dla społeczności miasta i do kogo jest skierowany.

Miejsce! projekt musi być zlokalizowany na terenie Szczecina, a teren powinien być własnością gminy. W przypadku terenów niebędących w dyspozycji Miasta, konieczne jest przedstawienie oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia danego terenu pod inwestycję. Przy ustalaniu lokalizacji można skorzystać z mapy na geoportalu.

Ogólnodostępność! pamiętaj, że projekt powinien być ogólnodostępny i nieodpłatny dla mieszkańców, co oznacza zapewnienie możliwości czerpania korzyści z efektów realizacji projektu na równych prawach wszystkim mieszkańcom. Spełnienie warunków ogólnodostępności dla infrastrukturalnych i nieinfrastrukturalnych projektów są określone w wymiarze czasowym i szczegółowo opisane w Regulaminie SBO.

Koszt projektu! oszacuj koszty realizacji i uwzględnij wszelkie niezbędne nakłady, których poniesienie jest konieczne do realizacji projektu. Możesz skorzystać z przykładowego cennika miejskiego lub pomocy urzędników z jednostek miejskich zajmujących się danym obszarem merytorycznym. Ostatecznej wyceny dokonają podczas weryfikacji pracownicy jednostek miejskich, a koszt projektu może się zmienić.

Lista poparcia! skonsultuj swój pomysł, uzyskaj poparcie innych mieszkańców, dołącz listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 10 osób. Każdy mieszkaniec Szczecina może poprzeć nieograniczoną liczbę projektów nie wliczając liderki lub lidera oraz współautorów danego projektu. W zór listy poparcia stanowi obowiązkowy załącznik do formularza projektu. W przypadku projektów zgłaszanych elektronicznie oryginał listy poparcia należy zeskanować i załączyć w formie elektronicznej do wniosku.

Załączniki! Do projektów możesz dołączyć załączniki takie jak zdjęcia, mapki lub inne materiały informacyjne opisujące zgłaszany pomysł. W przypadku przesłania formularza projektu w formie elektronicznej całkowita wielkość załączników nie może przekraczać 10 MB. Załączając do projektu materiały graficzne pamiętaj, aby je zanonimizować pod kątem danych osobowych oraz złożyć oświadczenie, że jesteś ich właścicielem, bądź posiadasz do nich prawa autorskie majątkowe i wyrażasz zgodę na ich opublikowanie.

Zasady SBO określa REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.