HOŻA STREFA REKREACYJNO-SPORTOWA

Fot. pexels.com
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Żelechowa
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

W lutym 2024 r. zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zam. publ. Nie wpłynęła żadna oferta. Obecnie trwa kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wpłynęła jedna oferta, która znacznie przekracza środki przeznaczone na realizację zadania.

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

W I połowie 2024r. planowana jest realizacja robót budowlanych po wyłonieniu wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Bez zmian.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

Gmina Miasto Szczecin odstąpiła od umowy z Wykonawcą - KS Usługi Budowlane Koza Szymon-na wykonanie zadania pn.  „Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie” . Przyczyną odstąpienia był fakt, iż przedmiot umowy nie został ukończony w terminie oraz był realizowany przez Wykonawcę w sposób nienależyty. Obecnie opracowywana jest opinia techniczna na doprowadzenie zadania pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej” do stanu zgodnego z zapisami umowy nr CRU/22/0001680.
Na podstawie ww. opinii technicznej będą realizowane roboty budowlane po wyłonieniu wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

Pomimo upływu terminu realizacji umowy Wykonawca nie zakończył prac. Trwa realizacja robót budowlanych.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Trwa realizacja robót budowlanych.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

W dniu 24.06.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą na wykonanie zadania pn. „Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie”. Nastąpiło przekazanie terenu budowy dla realizacji robót na podstawie ww. umowy. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Został złożony wniosek o przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na realizację robót budowlanych pn.  „Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie” na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Obecnie trwają prace projektowe. (Realizacja wspólna jako jedno zadanie pn. Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie)

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Obecnie trwa uzgadnianie koncepcji architektonicznej dla ww. zadania. 

Stan na maj 2021 r.

Dwa zwycięskie projekty realizowane w ramach SBO, tj.: „HOŻA STREFA REKREACYJNO-SPORTOWA” z 2020 oraz „HOŻA, SPORT I ZABAWA” z 2021, zostały połączone do wspólnej realizacji, co było uzasadnione logistycznie i finansowo, gdyż dotyczą modernizacji tych samych obiektów sportowych.

Trwają działania zmierzające do wybrania autora dokumentacji projektowej, która z kolei będzie stanowiła podstawę ogłoszenia przetargu na wykonawcę robót budowlanych.

Stan na styczeń 2021 r.
W trakcie realizacji.

Stan na wrzesień 2020 r.
Przystąpiono do rozpoczęcia opracowania projektu dotyczącego ww. inwestycji, zaś wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz sama realizacja inwestycji odbędzie się w roku 2021.

Stan na lipiec 2020 r.
Trwają analizy poprzedzające przygotowanie zaproszenia do złożenia oferty cenowej, na wykonanie dokumentacji technicznej na realizację przedmiotowego zadania.

Stan na maj 2020 r.
Przygotowanie dokumentacji.

Zadanie obejmuje modernizację obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie oraz stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców naszego miasta. Zachęci to do aktywności mieszkańców we wszystkich grupach wiekowych.