FAQ

Szczeciński Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu Szczecina. O jej wydatkowaniu decydują corocznie  szczecinianie w powszechnym głosowaniu. Pod głosowanie poddawane są pomysły zgłoszone wcześniej również przez szczecinian i zweryfikowane przez pracowników jednostek miejskich pod kątem możliwości ich realizacji. Jest to proces wydatkowania części środków publicznych powierzony w całości mieszkańcom. Dzięki budżetowi obywatelskiemu każdy ma szansę na wcielenie w życie swojego pomysłu na Miasto. W Szczecinie powstało w ten sposób już wiele przedsięwzięć i inwestycji.

Projekty do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego mogą składać wyłącznie mieszkańcy Szczecina (osoby fizyczne), które posiadają numer PESEL. Oznacza to, że nie mogą ich składać instytucje: stowarzyszenia, szkoły, firmy. Za pomysłem zgłoszonym do SBO musi stać konkretny człowiek.

Projekty są podzielone na dwie kategorie:

  • zielone SBO - kategoria tematyczna, obejmująca projekty ekologiczne i środowiskowe;
  • projekty lokalne – kategoria obszarowa; Gmina Szczecin została podzielona na 22 obszary lokalne.

Każdy projekt można przypisać tylko do jednej kategorii.

 

W SBO można składać projekty infrastrukturalne, nieinfrastrukturalne jak i mieszane. Krótko mówiąc, można zgłaszać propozycję budowy ścieżki rowerowej czy placu zabaw, ale również wydanie książki, zorganizowanie festynu, festiwalu czy zajęć dla dzieci i każdy inny pomysł zgodny z zadaniami własnymi Miasta. 

Każdy projekt musi być ogólnodostępny i nieodpłatny.

Każdy mieszkaniec Szczecina może złożyć nieograniczoną liczbę projektów.

Wszystkie projekty składane do SBO muszą należeć do zadań własnych Miasta. Mogą być to zadania o charakterze infrastrukturalnym, o charakterze nieinfrastrukturalnym - tzw. projekty miękkie, nieodpłatne, ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i takie, których szacunkowy koszt nie przekracza puli środków przeznaczonej dla danej kategorii i obszaru.

Jeśli pomysł ma wielu autorów, można ich wszystkich wskazać w formularzu projektu SBO. Musi on jednak posiadać jednego, głównego autora, będącego osobą decyzyjną w zakresie modyfikacji projektu. To z autorem, w razie potrzeby, będą kontaktowali się pracownicy jednostek miejskich w czasie weryfikacji projektu. Pozostałe osoby powinny zostać wpisane w formularzu jako współautorzy. Spośród współautorów autor może pisemnie wyznaczyć osobę do kontaktu. 

W takiej sytuacji zostanie nawiązany kontakt z autorami projektów, którzy zdecydują o ewentualnym połączeniu projektów, bądź ich dalszym procedowaniu niezależnie od siebie.

Istotnym elementem opracowania projektu zgłaszanego do budżetu obywatelskiego jest zaplanowanie jego kosztów tak, aby zmieściły się one w puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski w danym obszarze. Oszacuj koszty realizacji projektu, wymień składniki zadania i spróbuj je skalkulować, aby wiedzieć, czy mieszczą się one w pulach finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym obszarze. W celu oszacowania kosztów realizacji projektu możesz skorzystać z przykładowych szacunkowych kosztów, podanych w materiałach informacyjnych do pobrania. Przy oszacowaniu kosztów projektu możesz również skorzystać z pomocy urzędników w poszczególnych jednostkach miejskich.

Pamiętaj, że wskazane przez Ciebie koszty to kwoty szacunkowe i nie musisz znać dokładnych kosztów składowych planowanego przedsięwzięcia. Ostatecznej wyceny dokonana jednostka miejska na etapie weryfikacji merytorycznej.

Obowiązuje limit załączników. Całkowita wartość załączników nie może przekroczyć 10 MB. Pamiętaj, że przesłane do Urzędu załączniki muszą zostać zanonimizowane. Załączniki należy dodać w formie elektronicznej do wypełnianego w Systemie formularza. 

W Urzędzie weryfikujemy, czy w przypadku wygranej w głosowaniu mieszkańców projekt jest możliwy do realizacji: i od strony formalnej i od strony inwestycyjnej. Pod względem formalnym musimy mieć pewność, że na etapie inwestycyjnym nie wyniknie żadna przeszkoda, która mogłaby stanąć na drodze realizacji projektu. Brak zgody jednego z właścicieli nieruchomości jest taką przeszkodą. Musimy mieć pewność, że wszyscy właściciele nieruchomości wyrażają zgodę dla realizacji projektu.

Jest to istotne, ponieważ Gmina Szczecin jest zobowiązana ustawowo do zrealizowania inwestycji z SBO, która została wybrana w głosowaniu mieszkańców. Obowiązek ten nakłada ustawa o samorządzie gminnym.

Nie. To jest wyłącznie dokument poglądowy dla właściciela działki. Umowa z właścicielem nieruchomości, na której ma powstać inwestycja zostanie podpisana, jeśli Twój projekt wygra w głosowaniu mieszkańców. Na etapie złożenia projektu SBO w Urzędzie niezbędne jest wyłącznie załączenie podpisanego oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia nieruchomości. Oświadczenie to jest jednym z załączników do formularza projektu SBO.

Mogą to być mieszkańcy całego miasta. Na liście poparcia konkretnego projektu nie może podpisać się jednak jego autor.

Nie, projekty składa się drogą elektroniczną, lecz bez potrzeby używania podpisu elektronicznego.

 

W takiej sytuacji zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 z:

  • Biurem  Dialogu Obywatelskiego – sekretariat  91-4245-105;  e-mail  bdo@um.szczecin.pl
  • Jednostkami miejskimi weryfikującymi i realizującymi projekty SBO – baza kontaktów znajduje się w zakładce "Kontakt"

Formularz projektu jest dostępny w serwisie internetowym: sbo.szczecin.eu, gdzie wystarczy kliknąć przycisk "zgłoś projekt". Następnie należy zarejestrować się lub zalogować i dalej postępować zgodnie ze wskazówkami.

 

Formularz musi zostać wypełniony przez autora we wszystkich polach obowiązkowych. Formularz wypełniany jest elektronicznie, poprzez stronę internetową sbo.szczecin.eu. System uniemożliwi pozostawienie pustego pola. Do poprawności formularza niezbędne jest również podanie prawidłowych danych tj. imienia nazwiska oraz danych kontaktowych.

Ponadto każdy mieszkaniec, będący autorem projektu do SBO składa na formularzu zgłoszeniowym oświadczenia. Niewyrażenie zgód obligatoryjnych przez autora zgłaszanego zadania spowoduje negatywną weryfikację projektu.

W ramach SBO można składać propozycje zadań zlokalizowane na mieniu Gminy Miasto Szczecin.
W tym celu, na mapie dostępnej w formularzu zgłoszeniowym mienie Gminy zostało oznaczone kolorem żółtym. Ponadto, mapa umożliwia sprawdzenie numeru oraz obrębu działki, na której planowana jest inwestycja. Można także skorzystać z Portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin: www. geoportal.szczecin.pl. P
rzedmiotowa funkcjonalność jest narzędziem pomocniczym, a o faktycznej możliwości realizacji projektu w danej lokalizacji decyduje weryfikacja złożonego wniosku.

O kwestie dotyczące własności terenu można również zapytać mailowo lub telefonicznie, korzystając z danych kontaktowych dostępnych na stronie internetowej SBO w zakładce "kontakt".

Uwaga! Lokalizacja zadania na terenie niebędącym w dyspozycji Gminy wymaga przedstawienia oświadczenia właściciela o woli użyczenia nieruchomości danego terenu pod inwestycję na czas nie krótszy niż okres amortyzacji planowanych nakładów na danym terenie. Wykaz podmiotów, gospodarujących terenami pod inwestycje z SBO znajduje się w Regulaminie SBO. 

Wzór oświadczenia woli wraz ze wzorem umowy użyczenia jest jednym z załączników do formularza. Składając projekt SBO w systemie nie trzeba załączać umowy. Stanowi ona wyłącznie dokument poglądowy. Jej podpisanie będzie konieczne w przypadku, gdy projekt wygra w głosowaniu mieszkańców.

Warstwa ta pozwala na zweryfikowanie terenów należących do Gminy Miasto Szczecin, uszczegóławiając działki o następujące filtry:

- własność: Gmina

- własność: Gmina, gospodarowanie zasobem: Gmina

- własność: Gmina, gospodarowanie zasobem: instytucja

- własność: Gmina, trwały zarząd: gmina

- własność: Gmina, trwały zarząd: inny podmiot gruntowy

- własność: Gmina, trwały zarząd: instytucja

- własność: Gmina, trwały zarząd: instytucja, gospodarowaniem zasobem: gmina

- własność: Gmina, trwały zarząd: Powiat

- własność: Gmina, użytkowanie: instytucja

- własność: Skarb Państwa, użytkowanie: Gmina

Dane do ww. warstwy są na bieżąco aktualizowane przez merytoryczne wydziały i mogą ulegać zmianie, zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Należy jednak zaznaczyć, że przedmiotowa funkcjonalność Portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin jest narzędziem pomocniczym, a o faktycznej możliwości realizacji danego projektu decyduje weryfikacja merytoryczna złożonego wniosku.

MPZP można sprawdzić na Portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin (geoportal.szczecin.pl) oraz w wydziale merytorycznym tj. Wydziale Architektury i Budownictwa. 

WPRS jest bezpośrednim narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Szczecina. Pozwala on usystematyzować realizację najważniejszych zadań majątkowych planowanych do wykonania przez Gminę Miasto Szczecin w szerokim horyzoncie czasowym, umożliwiającym realizację celów wyznaczonych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025. WPRS jest dokumentem kroczącym, aktualizowanym w cyklu rocznym.

Program dostępny jest Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Szczecin. Wszystkie informacje dotyczące Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina można uzyskać od Wydziału Zarządzania Projektami.