FAQ

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to wydzielona część budżetu Miasta Szczecin. O jej wydatkowaniu zadecydują bezpośrednio szczecinianie w powszechnym głosowaniu. Głosować będzie można na projekty – pomysły zgłoszone wcześniej również przez szczecinian. Jest to proces wydatkowania części środków publicznych powierzony w całości mieszkańcom. Dzięki budżetowi obywatelskiemu każdy ma szanse na wcielenie w życie swojego pomysłu na Miasto. W Szczecinie powstało w ten sposób wiele przedsięwzięć i inwestycji.

Projekty do Budżetu Obywatelskiego mogą składać wyłącznie mieszkańcy Szczecina (osoby fizyczne), które posiadają numer Pesel. Oznacza to, że nie mogą ich składać instytucje: stowarzyszenia, szkoły, firmy. Za pomysłem zgłoszonym do SBO musi stać konkretny człowiek.

Projekty są podzielone na dwie kategorie obszarowe:

Ogólnomiejskie - takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednego obszaru lokalnego lub jeśli dotyczą całego Szczecina.

Lokalne – Gmina Szczecin została podzielona na 22 obszary lokalne.

Jeśli chodzi o tematykę projektów nie ma ograniczeń, można zgłosić dowolny, również „miękki” pomysł o ile będzie mieścił się w zadaniach własnych Gminy. Czy tak jest będą to weryfikowali pracownicy Urzędu Miasta Szczecin, do których zgodnie z charakterem pomysłu trafią projekty SBO. Krótko mówiąc można zgłaszać propozycję budowy ścieżki rowerowej czy placu zabaw, ale również wydanie książki, zorganizowanie festynu, festiwalu czy zajęć dla dzieci.

Każdy mieszkaniec Szczecina może złożyć nieograniczoną liczbę projektów.

Wszystkie projekty składane do SBO muszą należeć do zadań własnych Miasta. Mogą być to zadania: o charakterze inwestycyjnym, o charakterze nieinwestycyjnym, tzw. projekty miękkie, ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, których szacunkowy koszt nie przekracza puli środków przeznaczonej dla danego obszaru.

Jeśli pomysł ma wielu autorów można ich wszystkich wskazać w formularzu, jednak musi on zostać złożony przez jedną osobę: liderkę lub lidera, która będzie osobą decyzyjną w zakresie modyfikacji projektu i z którą w razie potrzeby będą kontaktowali się pracownicy Urzędu Miasta Szczecin w czasie weryfikacji wniosków. Pozostałe osoby powinny zostać wpisane w formularzu jako współautorzy projektu. Lider/liderka może pisemnie wyznaczyć do kontaktu osobę spośród współautorów projektu.

W portalu mogą rejestrować się tylko i wyłącznie główni pomysłodawcy projektów do SBO. Nazywamy ich liderkami lub liderami. Nie można złożyć projektu w imieniu innych osób.

W takiej sytuacji zostanie nawiązany kontakt z liderami lub liderkami projektów, którzy zdecydują o ewentualnym połączeniu projektów, bądź ich dalszym procedowaniu niezależnie od siebie.

Istotnym elementem opracowania projektu zgłaszanego do budżetu obywatelskiego jest zaplanowanie jego kosztów tak aby zmieściły się one w puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski w danym obszarze. Oszacuj koszty realizacji projektu, wymień składniki zadania i spróbuj je skalkulować, aby wiedzieć, czy mieszczą się one w pulach finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym obszarze. W celu oszacowania kosztów realizacji projektu możesz skorzystać z przykładowego cennika miejskiego. Przy oszacowaniu kosztów projektu możesz również skorzystać z pomocy urzędników w poszczególnych jednostkach miejskich.

Pamiętaj, że wskazane przez Ciebie koszty to kwoty szacunkowe i nie musisz znać dokładnych kosztów składowych swojego przedsięwzięcia, ostatecznej wyceny dokonana jednostka miejska na etapie weryfikacji merytorycznej.

Obowiązuje limit załączników, w przypadku formularza zgłoszeniowego składanego w wersji elektronicznej. Całkowita wartość załączników nie może przekroczyć 10 MB. Pamiętaj, że przesłane do Urzędu załączniki muszą zostać zanonimizowane.

W Urzędzie weryfikujemy, czy w przypadku wygranej w głosowaniu mieszkańców projekt jest możliwy do realizacji: i od strony formalnej i od strony inwestycyjnej. Pod względem formalnym musimy mieć pewność, że na etapie inwestycyjnym nie wyniknie żadna przeszkoda, która mogłaby stanąć na drodze realizacji projektu. Brak zgody jednego z właścicieli nieruchomości jest taką przeszkodą. Musimy mieć pewność, że wszyscy właściciele nieruchomości wyrażają zgodę dla realizacji projektu.

Jest to istotne, ponieważ  Gmina Szczecin jest zobowiązana ustawowo do  zrealizowania inwestycji z SBO, która została wybrana w głosowaniu mieszkańców. Obowiązek ten nakłada ustawa o samorządzie gminnym.

Nie. To jest wyłącznie dokument poglądowy dla właściciela działki. Umowa z właścicielem nieruchomości, na której ma powstać inwestycja zostanie podpisana jeśli Twój projekt wygra w głosowaniu mieszkańców. Na etapie złożenia projektu SBO w Urzędzie niezbędne jest wyłącznie załączenie podpisanego oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia nieruchomości. Oświadczenie to jest jednym z załączników do formularza projektu SBO.

 

W takiej sytuacji zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 z:

  • Biurem  Dialogu Obywatelskiego – sekretariat  91-4245-105;  e-mail  bdo@um.szczecin.pl
  • Jednostkami miejskimi weryfikującymi i realizującymi projekty SBO – baza kontaktów znajduje się w zakładce "Kontakt"

Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny:

W serwisie internetowym: sbo.szczecin.eu  wystarczy kliknąć w "zgłoś projekt" i wybrać jedną z dwóch możliwości:

- „przejdź do systemu” - zarejestrować się / zalogować i dalej postępować zgodnie ze wskazówkami,

- „pobierz druk formularza” -  wypełniony formularz należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta lub w filii Urzędu, lub też przesłać pocztą tradycyjną.

Formularze można pobrać również w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 oraz Filii Urzędu na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40 w Szczecinie.

Wszystkie wnioski złożone drogą papierową zostaną przepisane do systemu elektronicznego, do którego dostęp gwarantuje strona sbo.szczecin.eu

Formularz musi zostać wypełniony przez liderkę lub lidera we wszystkich polach obowiązkowych. Formularz elektroniczny dostępny przez stronę internetową sbo.szczecin.eu uniemożliwi pozostawienie pustego pola. Do poprawności formularza niezbędne jest również podanie prawidłowych danych tj. imienia oraz nazwiska.

Ponadto każdy mieszkaniec, będący liderem lub liderką projektu do SBO składa na formularzu zgłoszeniowym oświadczenia. Niewyrażenie zgód obligatoryjnych przez lidera lub liderkę zgłaszanego zadania spowoduje negatywną weryfikację projektu.

W ramach SBO można składać propozycje zadań zlokalizowane na mieniu Gminy Miasto Szczecin.
W tym celu, na mapie, dostępnej w formularzu zgłoszeniowym przez stronę internetową sbo.szczecin.eu, mienie Gminy zostało oznaczone kolorem żółtym. Ponadto, mapa umożliwia sprawdzenie numeru oraz obrębu działki, na której planowana jest inwestycja. Można także skorzystać z Portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin: www. geoportal.szczecin.pl. P
rzedmiotowa funkcjonalność jest narzędziem pomocniczym, a o faktycznej możliwości realizacji danego projektu decyduje weryfikacja złożonego wniosku.

W przypadku zadań zgłaszanych w wersji papierowej o kwestie dotyczące własności terenu można zapytać mailowo lub telefonicznie korzystając z danych kontaktowych dostępnych na stronie internetowej SBO w zakładce "kontakt".

Uwaga! Lokalizacja zadania na terenie niebędącym w dyspozycji Gminy wymaga przedstawienia oświadczenia właściciela o woli użyczenia nieruchomości danego terenu pod inwestycję na czas nie krótszy niż okres amortyzacji planowanych nakładów na danym terenie.

Wzór oświadczenia woli wraz ze wzorem umowy użyczenia jest jednym z załączników do formularza. Składając projekt SBO w Urzędzie nie trzeba załączać umowy. Stanowi ona wyłącznie dokument poglądowy. Jej podpisanie będzie konieczne w przypadku, gdy projekt wygra w głosowaniu mieszkańców.

Warstwa ta pozwala na zweryfikowanie terenów należących do Gminy Miasto Szczecin, uszczegóławiając działki o następujące filtry:

- własność: Gmina

- własność: Gmina, gospodarowanie zasobem: Gmina

- własność: Gmina, gospodarowanie zasobem: instytucja

- własność: Gmina, trwały zarząd: gmina

- własność: Gmina, trwały zarząd: inny podmiot gruntowy

- własność: Gmina, trwały zarząd: instytucja

- własność: Gmina, trwały zarząd: instytucja, gospodarowaniem zasobem: gmina

- własność: Gmina, trwały zarząd: Powiat

- własność: Gmina, użytkowanie: instytucja

- własność: Skarb Państwa, użytkowanie: Gmina

Dane do ww. warstwy są na bieżąco aktualizowane przez merytoryczne wydziały i mogą ulegać zmianie, zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Należy jednak zaznaczyć, że przedmiotowa funkcjonalność Portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin jest narzędziem pomocniczym, a o faktycznej możliwości realizacji danego projektu decyduje weryfikacja formalna złożonego wniosku.

MPZP można sprawdzić na Portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin (geoportal.szczecin.pl) oraz w wydziale merytorycznym tj. Wydział Architektury i Budownictwa. 

WPRS jest bezpośrednim narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Szczecina. Pozwala on usystematyzować realizację najważniejszych zadań majątkowych planowanych do wykonania przez Gminę Miasto Szczecin w szerokim horyzoncie czasowym, umożliwiającym realizację celów wyznaczonych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025. WPRS jest dokumentem kroczącym, aktualizowanym w cyklu rocznym.

Program dostępny jest Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Szczecin. Wszystkie informacje dotyczące Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina można uzyskać od Wydziału Zarządzania Projektami.