O SBO

Idea i historia 

Szczeciński Budżet Obywatelski to szczególny rodzaj konsultacji społecznych, których celem jest włączenie mieszkańców w proces decydowania o sposobie wydatkowania części budżetu miasta. To przedsięwzięcie współtworzone przez mieszkańców i dla mieszkańców, dzięki któremu szczecinianie mogą bezpośrednio oddziaływać na miasto proponując własne pomysły inwestycji i wybierając do realizacji te, odpowiadające potrzebom lokalnych społeczności bądź całego miasta. Ważną wartością budżetu partycypacyjnego jest czynny udział i zaangażowanie mieszkanek i mieszkańców Szczecina w działania na rzecz wspólnoty samorządowej, kreowanie aktywnych postaw społecznych, budowanie tożsamości lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego. Budżet obywatelski jest dla każdego, kto ma pomysł na miasto i chce coś zmienić w swojej okolicy.  Każdy mieszkaniec Szczecina może złożyć własny projekt lub zagłosować na pomysły zgłoszone przez innych, bez względu swój na wiek i miejsce zameldowania. Wystarczy, że posiada numer PESEL i przebywa na terenie Szczecina z zamiarem stałego pobytu. Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Szczecinie została przeprowadzona w 2013 roku, wówczas mieszkańcy zdecydowali pierwszy raz bezpośrednio na jakie projekty przeznaczyć środki z miejskiego budżetu (Szczeciński Budżet Obywatelski 2014). Od tamtej pory odbyło się już 10 edycji SBO, zgłoszono  ok. 2 000 pomysłów, a mieszkańcy wybrali do realizacji prawie 200 projektów.

Zasady

Utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkiem ustawowym każdego miasta na prawach powiatu, również Szczecina. Co roku przeznacza się na ten cel co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta. Środki na budżet obywatelski w Szczecinie są podzielone na dwie pule finansowe: na projekty lokalne - zgłaszane w 22 obszarach lokalnych oraz na projekty Zielonego SBO – czyli związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego.  Prezydent Miasta Szczecin określa wysokość kwoty przeznaczonej na SBO oraz podział środków w poszczególnych obszarach i kategoriach w danym roku. Pomysły zgłoszone do SBO są weryfikowane przez właściwe merytorycznie jednostki miejskie, których pracownicy szczegółowo oceniają możliwość ich realizacji. Następnie projekty są oceniane przez grupę mieszkańców powołanych do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego, w wyniku tej pracy powstaje lista projektów, które poddaje się pod głosowanie mieszkańców. Odwołania autorów projektów od decyzji Rady rozpatruje Komisja Odwoławcza.

Zielony budżet

Zielone SBO to kategoria Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego wprowadzona od edycji SBO 2024, dedykowana projektom związanym z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego, których realizacja ma prowadzić do poprawy stanu oraz zwiększania powierzchni terenów zieleni w Szczecinie oraz łagodzeniu skutków zmian klimatu.  Projekty Zielone mogą dotyczyć zarówno konkretnego osiedla jak i całego miasta, w obszarach tematycznych takich jak np.: nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej, budowa lub przekształcenie przestrzeni rekreacyjnych, budowa parków kieszonkowych, ogrodów deszczowych, renowacja istniejących terenów zieleni, zrównoważone użytkowanie istniejących zasobów przyrodniczych, ale też gospodarowanie odpadami, a także prowadzenie działań edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych. Na projekty w kategorii Zielonego SBO przeznacza się pulę 30% wszystkich środków finansowych SBO w danej edycji. Pozostałe 70% środków zasila kategorię projektów lokalnych. Maksymalna wartość pojedynczego „zielonego zadania” nie może przekraczać połowy puli środków finansowych przeznaczonych na Zielone SBO. W ramach projektów Zielonego SBO dopuszcza się ujmowanie kosztów elementów projektu, które nie są związane z realizacją celów Zielonego SBO, jednak pod warunkiem, że nie przekroczą one wartości 30% całego projektu.

Zielone SBO oznacza dla mieszkańców Szczecina możliwość zgłaszania zadań publicznych, które przyczynią się szczególnie do zazielenienia miasta i ochrony środowiska naturalnego. Autor na podstawie tematyki i charakteru swojego pomysłu sam decyduje o tym jaką kategorię wybierze: Lokalne czy Zielone projekty. Jeden projekt można przypisać tylko do jednej kategorii. Wszystkie pomysły SBO, również te Zielone,  podlegają weryfikacji – te z nich, które przejdą ją pomyślnie są poddawane pod głosowanie mieszkańców. Liczy się suma otrzymanych głosów,  propozycje projektów z najlepszymi wynikami przeznaczone zostają do realizacji.

W Szczeciński Budżet Obywatelski zaangażować się więc może każdy, na różne sposoby. Można samodzielnie lub wspólnie z grupą przyjaciół zgłosić swój pomysł na miasto albo zagłosować na projekty innych mieszkańców zgłoszone do SBO. W ten sposób każdy z nas może zadecydować, które z zadań będą realizowane, na co zostaną przeznaczone środki z budżetu miasta i jak dalej będzie zmieniać się Szczecin.