O SBO

Idea

Szczeciński Budżet Obywatelski to szczególny rodzaj konsultacji społecznych, których celem jest włączenie mieszkańców w proces decydowania o sposobie wydatkowania części budżetu miasta Szczecin.

To przedsięwzięcie współtworzone przez mieszkańców i dla mieszkańców, dzięki któremu szczecinianie mogą bezpośrednio oddziaływać na miasto proponując własne pomysły i wybierając do realizacji, te odpowiadające potrzebom swoich lokalnych społeczności, czy całego miasta. Ważną wartością budżetu partycypacyjnego jest czynny udział i zaangażowanie mieszkanek i mieszkańców Szczecina w działania na rzecz wspólnoty, kreowanie aktywnych postaw społecznych,  budowanie tożsamości lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego.

Budżet obywatelski jest dla każdego kto ma pomysł na miasto i chce coś zmienić w swojej okolicy.  Każdy mieszkaniec Szczecina może zgłosić projekt lub zagłosować, bez względu na wiek wystarczy że posiada numer Pesel.

Historia

Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Szczecinie została przeprowadzona w 2013 roku, wówczas mieszkańcy decydowali na jakie projekty przeznaczyć środki z miejskiego budżetu zaplanowane na rok 2014. Od tamtej pory odbyło się już 9 edycji SBO, zgłoszono ok.1700 projektów, a mieszkańcy zdecydowali już o realizacji dziesiątek pomysłów.

Jak to działa

Utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkiem ustawowym każdego miasta na prawach powiatu, również Szczecina. Co roku przeznacza się na ten cel co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta.

Środki na budżet obywatelski w Szczecinie są  podzielone na  dwie pule finansowe, odpowiednio na projekty zgłaszane w obszarze ogólnomiejskim i projekty zgłaszane w 22 obszarach lokalnych.  Prezydent Miasta Szczecin, w danym roku określa wysokość kwoty przeznaczonej  na SBO oraz środki zaplanowane w poszczególnych obszarach.

Pomysły zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego są weryfikowane przez właściwe merytorycznie jednostki miejskie, których pracownicy szczegółowo oceniają możliwość ich realizacji. Następnie projekty są oceniane przez grupę mieszkańców w tzw.  Zespołach Społecznych SBO, w wyniku tej pracy powstaje lista projektów, które poddaje się pod  głosowanie mieszkańców.

W Szczeciński Budżet Obywatelski zaangażować się więc może każdy na różne sposoby. Można samodzielnie lub wspólnie z innymi zgłosić swój pomysł, zagłosować na projekty innych mieszkańców zgłoszone do SBO. W ten sposób można zadecydować, które z nich będą realizowane przez Miasto, na co zostaną  przeznaczone środki z budżetu i zmieniać Szczecin.