Jak można się dowiedzieć czy dany teren należy do Miasta?

W ramach SBO można składać propozycje zadań zlokalizowane na mieniu Gminy Miasto Szczecin.
W tym celu, na mapie dostępnej w formularzu zgłoszeniowym mienie Gminy zostało oznaczone kolorem żółtym. Ponadto, mapa umożliwia sprawdzenie numeru oraz obrębu działki, na której planowana jest inwestycja. Można także skorzystać z Portalu Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin: www. geoportal.szczecin.pl. P
rzedmiotowa funkcjonalność jest narzędziem pomocniczym, a o faktycznej możliwości realizacji projektu w danej lokalizacji decyduje weryfikacja złożonego wniosku.

O kwestie dotyczące własności terenu można również zapytać mailowo lub telefonicznie, korzystając z danych kontaktowych dostępnych na stronie internetowej SBO w zakładce "kontakt".

Uwaga! Lokalizacja zadania na terenie niebędącym w dyspozycji Gminy wymaga przedstawienia oświadczenia właściciela o woli użyczenia nieruchomości danego terenu pod inwestycję na czas nie krótszy niż okres amortyzacji planowanych nakładów na danym terenie. Wykaz podmiotów, gospodarujących terenami pod inwestycje z SBO znajduje się w Regulaminie SBO. 

Wzór oświadczenia woli wraz ze wzorem umowy użyczenia jest jednym z załączników do formularza. Składając projekt SBO w systemie nie trzeba załączać umowy. Stanowi ona wyłącznie dokument poglądowy. Jej podpisanie będzie konieczne w przypadku, gdy projekt wygra w głosowaniu mieszkańców.