Materiały do pobrania - Archiwum

Akty prawne

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie głosowania na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 

Zarządzenie w sprawie głosowania na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 

Regulamin Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego – Uchwała Rady Miasta Szczecin

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego działających w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Statut Miasta Szczecin - zadania Miasta

Zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

 

Materiały informacyjne

Ewaluacja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 - raport

Ewaluacja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 - prezentacja (streszczenie)

Karta do głosowania w ramach SBO 2021 

Ulotka głosowanie SBO 2021 A5 - ulotka SBO 2021

Ulotka głosowanie SBO 2021 A3 - ulotka SBO 2021

Formularz projektu - formularz zgłoszeniowy SBO 2021

Pule środków w obszarach lokalnych SBO 2021 Pula środków w obszarach lokalnych.jpg

Podział Szczecina na obszary SBO 2021 Obszary lokalne.jpg

Cennik Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 - cennik miejski

Lista poparcia dla projektu SBO 2021 - lista poparcia

Wzór oświadczenia właściciela o woli użyczenia nieruchomości w celu realizacji inwestycji w ramach SBO 2021 na terenie niebędącym w dyspozycji GMS 

Ochrona danych osobowych RODO

Plakat SBO 2021

Ulotka SBO 2021

Jak złożyć projekt w systemie elektronicznym SBO 2021 - Poradnik

Zgoda posiadacza praw autorskich dotycząca realizacji projektu w ramach SBO 2021

 

Pomocne serwisy

Granice oraz numery ewidencyjne działek Geoportal

Nieruchomości na sprzedaż  Miasto oferuje

Dzielnice i osiedla Szczecina osiedla.szczecin

 

Ważne dokumenty miejskie

Strategia Rozwoju Szczecina 2025

Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2020-2024

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Szczecin na lata 2016-2021

Program ochrony środowiska miasta Szczecin  na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020