SBO 2024: Złóż projekt – zmieniaj Szczecin!

Dziś, punktualnie w południe, rozpoczyna się nabór projektów w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, wśród nich NOWOŚĆ - „Zielone SBO”. Zobacz jakie projekty możesz zgłosić tegorocznej edycji.

Inwestycje, działania, a może projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego? Wystarczy mieć pomysł, zebrać minimalną liczbę 10 podpisów na liście poparcia i w zgłosić swój wniosek na www.sbo.szczecin.eu. Nabór potrwa do 13 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00.

Tegoroczna pula na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego to 17 200 000 zł ( w tym projekty Zielone SBO - 5 160 000 zł,

projekty lokalne -12 040 000 zł).

Lokalizacja

Wszystkie zgłoszone projekty mogą być realizowane na terenach należących do gminy, lub spółdzielni mieszkaniowych. w przypadku terenów niebędących w dyspozycji Miasta, konieczne jest przedstawienie oświadczenia właściciela lub zarządcy nieruchomości o woli jej użyczenia pod proponowaną inwestycję SBO. Jeśli projekt wymaga współpracy instytucjonalnej również potrzebne będzie oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację takiego zadania. 

Podpowiedź: Autorzy projektów mogą w prosty sposób sprawdzić, czy wskazana przez nich lokalizacja jest właściwa, wystarczy skorzystaćmapy na Geoportalu. Na jej podstawie można określić numer oraz obręb działki, która nas interesuje oraz sprawdzić czy jest to teren na którym może powstać projekt SBO. Wystarczy wybrać warstwę:

  • Tereny rekomendowane do zielonego SBO

lub

  • Mienie gminy – do budżetu obywatelskiego.

Tereny objęte tymi warstwami są lokalizacjami sugerowanymi. Nie oznacza to, że projekty SBO nie mogą być lokalizowane w innych miejscach. 

 

Co może być „Zielone”?

Kwota przeznaczona na „Zielone SBO” stanowi 30% całości budżetu obywatelskiego 2024. Wartość pojedynczego zadania zgłaszanego w tej kategorii nie może przekroczyć 50 % puli środków zaplanowanych na całe Zielone SBO. To oznacza, że maksymalna wartość jednego projektu zielonego może wynosić 2 580 000 zł. 

W nowym Regulaminie SBO zostały określone cele, które mają spełniać projekty Zielonego SBO. Poniżej kilka przykładów spełniających poszczególne cele:

Przykładowe działania z zakresu poprawy stanu oraz zwiększenia powierzchni terenów zieleni:

- budowa parku kieszonkowego;

- obsadzenie pnączami ekranów akustycznych lub ścian budynków publicznych;

- założenie zielonego dachu na istniejącym budynku;

- założenie łąk kwietnych np. na pętlach tramwajowych, w pasach drogowych;

- zaprojektowanie i wybudowanie domków dla owadów zapylających;

- tworzenie ogrodów deszczowych i innych form mikroretencji.

 

Przykładowe działania z zakresu zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych:

- realizacja ścieżek edukacyjnych;

- realizacja tablic informacyjnych o zasobach przyrodniczych z danego miejsca;

- montaż urządzeń zachęcających do korzystania z terenu – siłownie, trampoliny itp.;

- wykonanie ścieżek/dojść do terenów zieleni do których jest ograniczony dostęp.

 

Przykładowe działania z zakresu zwiększenia roli zielonej infrastruktury w łagodzeniu skutków zmian klimatu:

- wdrażanie na terenach zieleni rozwiązań wspierających retencję np.: zasilenie terenów zieleni z istniejących zbiorników wodnych, tworzenie mikrozbiorników retencyjnych w celu zasilenia zieleni publicznej;

- zwiększenie powierzchni zieleni na terenach ścisłej zabudowy np.: realizacja zielonych przystanków, - realizacja zielonych fasad budynków użyteczności publicznej.

 

Przykładowe działania z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu:

- publiczna farma fotowoltaiczna/wiatrowa;

- budowa mikroinstalacji na cele zasilania urządzeń publicznych;

- powtórne wykorzystanie wody i utworzenie sieci kurtyn wodnych w okresach letnich usytuowanych  w sposób nawiązujący do charakterystycznych elementów miejskich;

- przebudowa ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem wykonania zasilenia w wodę terenów zielonych.