SZCZECIN POMAGA ZWIERZAKOM – WYPOSAŻENIE PRZYCHODNI TOZ

sbo2020
Edycja SBO
2020
Charakter projektu
Ogólnomiejski
Stan realizacji
W trakcie realizacji
Jednostka realizująca
Wydział Ochrony Środowiska

Stan na dzień 31 marca 2024 r.

W trakcie realizacji zamówień, uzyskano z Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, informację o zamknięciu przychodni TOZ, w związku z tym prowadzone są czynności związane z przekazaniem już zakupionego sprzętu Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie 

Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.

W trakcie realizacji zamówień, uzyskano z Zachodniopomorskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej, informację o zamknięciu przychodni TOZ. 
Obecnie, prowadzone są analizy prawne z uwzględnieniem racjonalnego wydatkowania środków finansowych Gminy Miasto Szczecin, które pozwolą na podjęcie decyzji dotyczących m.in. zapewnienia ciągłości realizacji zadania.

Stan na dzień 30 września 2023 r.

Bez zmian.

Stan na dzień 31 marca 2023 r.

W wyniku przeprowadzonej III procedury przetargowej wyłoniono wykonawców 2 z 16 części zamówienia, w związku z czym zakupione zostały stoły weterynaryjne oraz narzędzia chirurgiczne. Przygotowywany jest wniosek do BZP o przeprowadzenie IV postępowania przetargowego. Uzgodniono z autorką projektu zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia.

Stan na dzień 31 grudnia 2022 r.

W październiku 2022 r. wszczęto kolejną (trzecią) procedurę przetargową. W celu zwiększenia zainteresowania potencjalnych oferentów, zamówienie zostało podzielone na 16 części. Z  uwagi na wydłużony termin składania ofert wynikający z licznych pytań dot. przedmiotu zamówienia, konieczności uzyskania wyjaśnień od oferentów oraz prowadzonych negocjacji cen, postępowanie nie zostało zakończone do końca 2022 r. i będzie kontynuowane w 2023 r.

Stan na dzień 30 września 2022 r.

Planowany termin ogłoszenia przetargu na zakup pozostałego sprzętu: X 2022 r.

Stan na dzień 30 czerwca 2022 r.

Przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe w trybie podstawowym, w wyniku którego wyłoniony został wykonawca jednej z czterech części zamówienia. Zakupiony aparat USG został przekazany do TOZ na podstawie zawartej umowy użyczenia. Rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia trzeciego przetargu. Przygotowano propozycję podziału na części, planowanego do zakupu, sprzętu medycznego i wyposażenia przychodni, która została przedstawiona autorce projektu. Jednocześnie zwrócono się do autorki z prośbą o  ponowne przeanalizowanie opisu/parametrów kupowanego sprzętu i wyposażenia oraz o rozważenie możliwości zwiększenia zakresu parametrów, a także o zweryfikowanie zasadności wymaganych funkcji. 

Stan na dzień 31 marca 2022 r.

Zaktualizowano kosztorys oraz przygotowano dokumentację przetargową. Zadanie częściowo zrealizowane (wybrany został dostawca część sprzętu), przetarg zostanie powtórzony.  

Stan na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Z uwagi na brak ważnych ofert postępowanie zostało unieważnione. Po przeniesieniu środków finansowych do budżetu na 2022 r. zostaną ponownie podjęte próby wyłonienia wykonawcy. 

Stan na dzień 30 września 2021 r.

Przygotowanie do przeprowadzenia procedury przetargowej. 

Stan na maj 2021 r.

Przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia procedury przetargowej.

Stan na styczeń 2021 r.
W trakcie realizacji.

Stan na wrzesień 2020 r.
Przygotowana została propozycja umowy użyczenia sprzętu i wyposażenia przychodni TOZ. Umowa ta została przekazana w celu uzgodnienia do TOZ. Po uzyskaniu akceptacji warunków przekazania sprzętu, uruchomiona zostanie procedura zamówienia publicznego.

Stan na lipiec 2020 r.
Dobiega końca opracowywanie SIWZ oraz trwa uzgadnianie parametrów sprzętu z wnioskodawczynią.

Stan na maj 2020 r.
Trwają konsultacje z liderami projektu.

Zadanie obejmuje zakup sprzętu służącego do diagnozowania potrzebujących zwierząt bezdomnych, wolno żyjących oraz interwencyjnych przyjmowanych w przychodni Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie. Dzięki niemu możliwe będzie szybkie wykonanie niezbędnych badań na miejscu.