Zielone SBO 2025

Co to jest Zielone SBO?

Szczeciński Budżet Obywatelski od edycji 2024 został wzbogacony o nową kategorię: Zielone SBO, dedykowaną projektom związanym z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego. Ich realizacja ma prowadzić do poprawy stanu oraz zwiększania powierzchni terenów zieleni w Szczecinie oraz łagodzeniu skutków zmian klimatu. Projekty Zielonego SBO mogą dotyczyć nie tylko inwestycji infrastrukturalnych, ale również tych nieinfrastrukturalnych tzw. miękkich, polegających np. na działaniach edukacyjnych.

Ile środków na  Zielone SBO 2025?

Całkowita pula środków na Szczeciński Budżet Obywatelski 2025 to 17 200 000 zł.

Z tego  5 160 000 zł jest przeznaczane na Zielone projekty, co stanowi 30% całości budżetu obywatelskiego 2025. Wartość pojedynczego zadania zgłaszanego w kategorii Zielone SBO  nie może przekroczyć 50 % puli środków zaplanowanych na całe Zielone SBO. To oznacza, że maksymalna wartość jednego projektu zielonego może wynosić 2 580 000 zł. W ramach projektów Zielonego SBO dopuszcza się ujmowanie kosztów elementów projektu, które nie są wprost związane z realizacją celów Zielonego SBO, jednak pod warunkiem, że nie przekroczą one łącznie 30% wartości danego projektu.

Gdzie mogą być zlokalizowane projekty Zielonego SBO?

Projekty infrastrukturalne zgłoszone w ramach Zielonego SBO jak i pozostałe projekty SBO mogą być umiejscowione w szczególności na terenach, których właścicielem jest Miasto Szczecin albo terenem tym gospodaruje Prezydent Miasta Szczecin. Możliwe jest również umiejscowienie projektu na terenie stanowiącym przedmiot własności albo użytkowania wieczystego spółdzielni mieszkaniowej (100% własności spółdzielni), miejskiej instytucji kultury, komunalnej jednostki organizacyjnej Miasta, czy spółki, w której Miasto posiada udziały odpowiadające 100% kapitału zakładowego. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w zakładce LOKALIZACJA.

Co może być przedmiotem projektów w Zielonym SBO?

W nowym Regulaminie SBO zostały określone cele, które mają spełniać projekty Zielonego SBO. Poniżej znajdziecie kilka przykładów spełniających poszczególne cele, które zakłada regulamin:

Przykładowe działania z zakresu poprawy stanu oraz zwiększenia powierzchni terenów zieleni:

 • budowa parku kieszonkowego;
 • obsadzenie pnączami ekranów akustycznych lub ścian budynków publicznych;
 • założenie zielonego dachu na istniejącym budynku;
 • założenie łąk kwietnych np. na pętlach tramwajowych, w pasach drogowych;
 • zaprojektowanie i wybudowanie domków dla owadów zapylających;
 • tworzenie ogrodów deszczowych i innych form mikroretencji.

Przykładowe działania z zakresu zrównoważonego użytkowania zasobów przyrodniczych:

 • realizacja ścieżek edukacyjnych;
 • realizacja tablic informacyjnych o zasobach przyrodniczych z danego miejsca;
 • montaż urządzeń zachęcających do korzystania z terenu – siłownie, trampoliny itp.;
 • wykonanie ścieżek/dojść do terenów zieleni do których jest ograniczony dostęp.

Przykładowe działania z zakresu zwiększenia roli zielonej infrastruktury w łagodzeniu skutków zmian klimatu:

 • wdrażanie na terenach zieleni rozwiązań wspierających retencję np.: zasilenie terenów zieleni z istniejących zbiorników wodnych, tworzenie mikrozbiorników retencyjnych w celu zasilenia zieleni publicznej;
 • zwiększenie powierzchni zieleni na terenach ścisłej zabudowy np.: realizacja zielonych przystanków, realizacja zielonych fasad budynków użyteczności publicznej.

Przykładowe działania z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu:

 • publiczna farma fotowoltaiczna/wiatrowa;
 • budowa mikroinstalacji na cele zasilania urządzeń publicznych;
 • powtórne wykorzystanie wody i utworzenie sieci kurtyn wodnych w okresach letnich usytuowanych w sposób nawiązujący do charakterystycznych elementów miejskich;
 • przebudowa ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem wykonania zasilenia w wodę terenów zielonych.