Lokalizacja SBO 2024

Zgłaszając projekt SBO bardzo ważne jest, aby dokładnie określić lokalizację projektu. Pamiętaj, że jeśli na etapie weryfikacji projektu będzie trzeba dokonać zmiany lokalizacji, takiej zmiany można dokonać tylko raz!

Inwestycje infrastrukturalne można zrealizować w ramach SBO wyłącznie na terenie stanowiącym przedmiot własności albo użytkowania wieczystego Miasta; Skarbu Państwa (jeżeli terenem tym gospodaruje Prezydent Miasta); spółdzielni mieszkaniowej; komunalnej jednostki organizacyjnej; kapitałowej spółki handlowej, w której Miasto posiada udziały odpowiadające 100% kapitału zakładowego lub instytucji kultury, dla której organizatorem jest Miasto (§ 7  Regulaminu SBO).

Aby sprawdzić jak wyszukać, które działki należą do Miasta zobacz instrukcję.

Jeżeli teren nie jest w dyspozycji Miasta, wymagane będzie dołączenie do wniosku stosownego oświadczenia woli od właściciela nieruchomości lub innego uprawnionego do dysponowania terenem.
Co więcej jeśli terenem zarządza instytucja miejska - projekt wymaga współpracy instytucjonalnej, a co za tym idzie również należy uzyskać stosowne oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację zadania, chyba że jednostka ta jest jednym z weryfikatorów projektów SBO (np. ZUK, ZDiTM, ZBILK itd.). Wzory oświadczeń znajdziesz w zakładce "do pobrania". 

Przy składaniu projektu należy sprawdzić czy działka spełnia powyższe warunki i wskazać na formularzu:

  • dokładny adres realizacji zadania,
  • numer i obręb działki.

Podpowiedź: Autorzy projektów mogą w prosty sposób sprawdzić, czy wskazana przez nich lokalizacja jest właściwa, wystarczy skorzystać z mapy na Geoportalu. Na jej podstawie można określić numer oraz obręb działki, która nas interesuje oraz sprawdzić czy jest to teren na którym może powstać projekt SBO. Wystarczy wybrać warstwę:

  • Tereny rekomendowane do zielonego SBO

lub

  • Mienie gminy – do budżetu obywatelskiego.

Tereny objęte tymi warstwami są lokalizacjami sugerowanymi. Nie oznacza to, że projekty SBO nie mogą być lokalizowane w innych miejscach. 

Planowane działanie również musi być zgodne z przeznaczeniem działki zapisanym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W celu wyszukania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego możesz skorzystać z poradnika

Pamiętaj również, że lokalizacja nie może ograniczać ogólnodostępności efektu realizacji zadania, a jeśli zdecydowałeś się złożyć projekt w kategorii projekty lokalne, od lokalizacji projektu zależeć będzie obszar lokalny do którego projekt powinien zostać przyporządkowany, a co za tym idzie, także maksymalna pula środków.

obszary lokalne SBO 2024

Do pobrania:

Obszary lokalne i pule środków SBO 2024

Obszary lokalne SBO 2024

Pule środków SBO 2024