SBO 2022: Ostatni dzień naboru członków zespołów

Tylko do dziś, do końca dnia czekamy na zgłoszenia mieszkańców, przedstawicieli rad osiedli i organizacji pozarządowych, którzy chcieliby uczestniczyć w zespołach społecznych ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Każdy może zgłosić swoją kandydaturę.

Przypominamy. Nabór kandydatów trwa do 11 czerwca 2021r. Głównym zadaniem członków  zespołów jest opiniowanie projektów i zatwierdzanie listy do głosowania oraz rozpatrywanie odwołań. Członkowie zapoznają się z każdym projektem, obradują na zdalnych posiedzeniach,  organizowanych w dni robocze,  w godzinach popołudniowych i wykonają swoją pracę społecznie.

W skład Zespołu Opiniującego wchodzą: mieszkańcy,  przedstawiciele organizacji pozarządowych,  przedstawicieli rad osiedli – w liczbie nie więcej niż 5 osób z każdej grupy.

W skład Zespołu Odwoławczego wchodzą: autorzy zwycięskich inwestycji SBO oraz mieszkańcy posiadający doświadczenie w pracy  w Zespole Opiniującym z  ubiegłych edycji SBO - w liczbie nie więcej niż 3 osoby z każdej grupy.

Formularze dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.sbo.szczecin.eu w zakładce „do pobrania” oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje Społeczne (konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy) oraz w formie papierowej w informacji znajdującej się  w gmachu Urzędu Miasta Szczecin oraz w filii Urzędu.  

Wypełniony formularz należy:

- złożyć w siedzibie Urzędu Miasta lub w filii Urzędu,

- podpisać i przesłać z wykorzystaniem Certyfikatu Kwalifikowanego lub Zaufanego Profilu ePUAP,

- przesłać pocztą tradycyjną (o terminie decyduje data stempla pocztowego) – na adres:

Urząd Miasta Szczecin

Biuro Dialogu Obywatelskiego

Plac Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

Termin zgłaszania kandydatów upływa 11 czerwca 2021 r. Więcej o weryfikacji i zadaniach zespołów społecznych SBO znajduje się na stronie sbo.szczecin.eu w zakładce weryfikacja  https://sbo.szczecin.eu/weryfikacja-sbo-2022