Zobacz zasady SBO 2023

Kto może zgłosić projekt?

Każdy mieszkaniec Szczecina posiadający numer Pesel może zgłosić nieograniczoną liczbę projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Za projektem powinien stać konkretny człowiek, nie mogą ich składać instytucje, stowarzyszenia, szkoły czy firmy. Projekt może mieć jednego lub więcej współautorów, wśród których należy wskazać liderkę lub lidera projektu. Jako liderka lub lider projektu pamiętaj, aby w formularzu wpisać  adres e-mail lub numer telefonu, żeby można było się skontaktować w sprawie złożonego projektu.

Pomysł

Określ czego będzie dotyczył Twój projekt, na jakie potrzeby mieszkańców będzie odpowiadał, do jakiej zmiany się przyczyni. Na etapie tworzenia swojej koncepcji już możesz konsultować się z pracownikami odpowiednich komórek urzędu i miejskich jednostek, by sprawdzić czy realizacja Twojego pomysłu będzie możliwa.  Kontakt do jednostek miejskich

Jakie projekty można zgłaszać ?

Projekty można zgłaszać w  obszarze ogólnomiejskim oraz w 22 obszarach lokalnych składających się ze szczecińskich osiedli.  

Projekty z każdego obszaru mogą dotyczyć zadań o charakterze infrastrukturalnym (tzw. „twardych” jak  budowa, rewitalizacja, tworzenie  infrastruktury) lub nieinfrastrukturalym (tzw. „miękkich” jak przedsięwzięcia, działania, akcje, wydarzenia). Pomysł powinien dotyczyć zadania publicznego i należeć do zadań własnych Miasta - ze środków SBO mogą być finansowane tylko projekty spełniające ten warunek.

Na co zwrócić uwagę ?

Tytuł

Nazwij swój projekt tak, aby oddawał jego treść, był atrakcyjny i zrozumiały dla głosujących mieszkańców. Postaraj się, aby tytuł nie przekroczył 150 znaków (wliczając w to odstępy).

Opis

Przedstaw swój pomysł, określ cele projektu, planowany sposób realizacji, uzasadnij dlaczego warto go zrealizować i wskaż korzyści dla mieszkańców oraz jakie znaczenie ma projekt dla społeczności miasta i do kogo jest skierowany.

Miejsce  

Projekt musi być zlokalizowany na terenie Szczecina, a teren powinien być własnością gminy.  W  przypadku terenów niebędących w dyspozycji Miasta, konieczne jest przedstawienie oświadczenia właściciela nieruchomości o woli użyczenia danego terenu pod inwestycję. Przy ustalaniu lokalizacji można skorzystać z mapy na geoportalu.

Ogólnodostępność

Pamiętaj, że projekt powinien być ogólnodostępny i nieodpłatny dla mieszkańców, co oznacza zapewnienie możliwości czerpania korzyści z efektów realizacji projektu na równych prawach wszystkim mieszkańcom. Spełnienie warunków ogólnodostępności dla infrastrukturalnych i nieinfrastrukturalnych projektów są określone w wymiarze czasowym i szczegółowo opisane w Regulaminie SBO. Pamiętaj o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Koszt projektu 

Oszacuj koszty realizacji i uwzględnij wszelkie niezbędne nakłady, których poniesienie jest konieczne do realizacji projektu. Możesz skorzystać z przykładowego cennika miejskiego lub pomocy urzędników z jednostek miejskich zajmujących się danym obszarem merytorycznym. Ostatecznej wyceny dokonają podczas weryfikacji pracownicy jednostek miejskich, a koszt projektu może się zmienić. Kontakt do jednostek miejskich

 Jak zgłosić projekt?

Projekty można składać w wersji elektronicznej lub papierowej na formularzu projektu. Na jednym formularzu można zgłosić tylko jeden projekt. Pracuj nad projektem wygodnie i elastycznie on-line,  korzystając z formularza elektronicznego,  dostępnego w okresie naboru projektów, na stronie internetowej SBO.  Wystarczy  założyć  swoje konto w  aplikacji SBO, by w dowolnym  miejscu i czasie  tworzyć i edytować swoje projekty. Pamiętaj aby zapisać i przesłać  gotowy projekt do urzędu przed upływem terminu zgłoszeń.

Możesz też wypełnić  formularz papierowy. Zadbaj o to aby  wszystkie wymagane informacje w polach wpisać w sposób prawidłowy i czytelny, w języku polskim. Zadbaj o kompletność wymaganych załączników i podpisów. Nie zapomnij o podaniu kontaktu siebie jako do lidera projektu.

Lista poparcia 

Skonsultuj swój pomysł, uzyskaj poparcie innych mieszkańców, dołącz listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 10 osób. Każdy mieszkaniec Szczecina może poprzeć nieograniczoną liczbę projektów nie wliczając liderki lub lidera oraz współautorów danego projektu.  Wzór listy poparcia stanowi obowiązkowy załącznik do formularza projektu. W  przypadku projektów zgłaszanych elektronicznie oryginał listy poparcia należy zeskanować i załączyć w formie elektronicznej do wniosku.

Załączniki

Do projektów możesz dołączyć załączniki takie jak zdjęcia, mapki  lub inne materiały informacyjne opisujące zgłaszany pomysł.  W  przypadku przesłania formularza projektu w formie elektronicznej całkowita wielkość załączników nie może przekraczać 10 MB. Załączając do projektu materiały graficzne pamiętaj, aby je zanonimizować pod kątem danych osobowych oraz złożyć oświadczenie, że jesteś ich właścicielem, bądź posiadasz do nich prawa autorskie majątkowe i wyrażasz zgodę na ich opublikowanie.

Zasady SBO określa REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

 

 

 

 

Pomocne  narzędzia – skorzystaj gdy potrzebujesz:

Określić  koszty projektu   - cennik miejski

Sprawdzić lokalizację  – geoportal

Skonsultować się z jednostkami merytorycznymi weryfikującymi projekty – lista kontaktów

Konsultacji i wsparcia dla autorów – Akademia SBO 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania – FAQ 

Wyszukać realizacje SBO z poprzednich edycji – wyszukiwarka