Jak zgłosić projekt SBO 2025

Kto może zgłosić projekt?
Każdy mieszkaniec Szczecina posiadający numer PESEL może zgłosić nieograniczoną liczbę projektów w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Za projektem powinien stać konkretny człowiek - nie może go złożyć instytucja, stowarzyszenie, szkoła czy firma. Projekt może mieć jednego autora lub być efektem jego współpracy ze współautorami. Ważne jest, aby podczas wypełniania formularza w elektronicznym generatorze projektów podać dane autora i współautorów - t.j. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, a także numer telefonu i adres e-mail - które posłużą nam do sprawnego kontaktowania się z Wami w sprawie złożonego projektu oraz do informowania o postępach weryfikacji. Osoby niepełnoletnie powinny załączyć do projektu zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w SBO.

Jak zgłosić projekt?
Projekty SBO można składać w wersji elektronicznej w systemie informatycznym. Na jednym formularzu można zgłosić tylko jeden projekt. Pracuj nad swoim pomysłem wygodnie i elastycznie on-line, korzystając z formularza elektronicznego, dostępnego w okresie naboru projektów na stronie internetowej SBO. Wystarczy założyć konto w aplikacji, by w dowolnym miejscu i czasie tworzyć i edytować swoje projekty. Pamiętaj, aby zapisać i przesłać  gotowy projekt do urzędu przed upływem terminu naboru. Jeśli nie masz urządzenia z dostępem do Internetu lub po prostu nie chcesz robić tego sam – służymy pomocą. Zapewnimy Ci potrzebne narzędzia oraz obecność asystenta. Skontaktuj się z nami!

Pomysł - Jak zacząć?
Określ czego będzie dotyczył Twój projekt, na jakie potrzeby mieszkańców będzie odpowiadał, do jakiej zmiany się przyczyni, gdzie może zostać zlokalizowany. Już na etapie tworzenia swojej koncepcji możesz konsultować się z pracownikami odpowiednich komórek urzędu i miejskich jednostek, by sprawdzić czy realizacja Twojego pomysłu będzie możliwa lub aby dowiedzieć się jak poprawnie opisać swój zamysł. Skorzystaj z naszej bazy kontaktowej.

Jakie projekty można zgłaszać?
Projekty SBO mogą dotyczyć zadań o charakterze infrastrukturalnym - tzw. „zadań twardych” (np. budowa, rewitalizacja, remont) lub o charakterze nieinfrastrukturalnym - tzw. „zadań miękkich” (np. warsztaty, festyny, usługi, wydarzenia). Inwestycje mogą mieć także charakter mieszany i łączyć w sobie zadania “twarde” oraz “miękkie”. Projekt powinien dotyczyć zadania publicznego i należeć do zadań własnych Miasta - ze środków SBO mogą być finansowane tylko pomysły spełniające ten warunek.


Co zawiera projekt? 

  • Tytuł

Nazwij swój projekt tak, aby tytuł oddawał jego treść, był atrakcyjny i zrozumiały dla pozostałych mieszkańców. Postaraj się, aby długość nazwy nie przekroczyła 150 znaków (wliczając w to odstępy i znaki interpunkcyjne).

  • Kategoria

W ramach SBO można zgłaszać projekty w dwóch kategoriach.

  1. Projekty lokalne – takie, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców jednego z 22 obszarów lokalnych. Obszary lokalne SBO składają się z jednego lub kilku sąsiadujących ze sobą szczecińskich osiedli. Zobacz mapę z podziałem obszarów lokalnych.
  2. Zielone SBO - to projekty związane z ochroną miejskiego środowiska przyrodniczego, w szczególności takie, których realizacja ma prowadzić do poprawy stanu oraz zwiększenia powierzchni terenów zieleni w Szczecinie. Więcej o projektach Zielonego SBO przeczytasz tutaj.

Autor na podstawie tematyki i charakteru swojego pomysłu sam decyduje o tym jaką kategorię wybierze. Jeden projekt można przypisać tylko do jednej kategorii. 

  • Miejsce

Projekt musi być zlokalizowany na terenie Szczecina, a wskazana lokalizacja powinna stanowić własność Miasta. W przypadku terenów niebędących w dyspozycji Miasta, konieczne jest przedstawienie oświadczenia właściciela lub zarządcy nieruchomości o woli jej użyczenia pod proponowaną inwestycję SBO. Wzory oświadczeń znajdziesz w materiałach do pobrania. Jeśli projekt wymaga współpracy instytucjonalnej również potrzebne będzie oświadczenie o wyrażeniu zgody na realizację takiego zadania. Przy ustalaniu lokalizacji użyj mapy na Geoportalu. Na jej podstawie określisz numer oraz obręb działki, którą proponujesz jako miejsce realizacji swojego pomysłu. Możesz skorzystać z instrukcji - Jak wyszukać działki pod inwestycje SBO i poradnika - Jak wyszukać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

  •  Opis

Przedstaw swój pomysł - określ cele projektu i planowany sposób jego realizacji. Uzasadnij, dlaczego warto wcielić go w życie - wskaż korzyści dla mieszkańców oraz jakie znaczenie ma projekt dla lokalnej społeczności, a także do kogo jest skierowany. Opisz co dokładnie ma zostać wykonane oraz określ główne działania związane z realizacją projektu. Pamiętaj jednak, że nie możesz wskazywać jego potencjalnych wykonawców. Zwróć uwagę, aby opis projektu był precyzyjny i zrozumiały zarówno dla pracowników, którzy będą go weryfikować, jak i dla mieszkańców zainteresowanych oddaniem na niego swojego głosu.

  • Ogólnodostępność i nieodpłatność

Pamiętaj, że projekt SBO powinien być ogólnodostępny i nieodpłatny, co oznacza, że z efektów jego realizacji będą mogli skorzystać na równych prawach wszyscy mieszkańcy Szczecina. W przypadku inwestycji infrastrukturalnych korzystanie z efektów realizacji projektu powinno być umożliwione wszystkim zainteresowanym mieszkańcom w godzinach od 8:00 do 22:00 przez co najmniej 6 godzin dziennie od poniedziałku do piątku oraz przez co najmniej 10 godzin dziennie w sobotę i niedzielę. Adresowanie działań w szczególności do konkretnych grup mieszkańców - np. dzieci, seniorów - nie ogranicza zasady ogólnodostępności. Wskaż w jaki sposób realizacja Twojego pomysłu spełnia warunki ogólnodostępności i nieodpłatności. Zadbaj o zapewnienie dostępności również dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku, gdy liczba odbiorców Twojego projektu jest ograniczona - określ sprawiedliwe warunki rekrutacji/doboru beneficjentów.

  • Koszty

Istotnym elementem opracowania projektu zgłaszanego do budżetu obywatelskiego jest zaplanowanie jego kosztów. Oszacuj koszty realizacji projektu - wymień składniki zadania i spróbuj je skalkulować, aby wiedzieć, czy mieszczą się w pulach środków finansowych przeznaczonych na projekty SBO w odpowiedniej kategorii i obszarze lokalnym. Zastanów się co jest niezbędne do wykonania Twojego pomysłu. Oprócz cen poszczególnych oczywistych elementów, które z pewnością masz w głowie, zarezerwuj również część środków na potrzebną dokumentację projektową oraz oznaczenie rezultatu projektu. Możesz skorzystać z przygotowanej listy przykładowych kosztów w projektach SBO lub z pomocy przedstawicieli jednostek miejskich zajmujących się weryfikacją projektów SBO w danym obszarze merytorycznym - to oni dokonają ostatecznej wyceny zadania, a więc ostateczny koszt Twojego projektu może się zmienić.

  • Lista poparcia

Porozmawiaj o swoim pomyśle ze znajomymi i sąsiadami - uzyskaj aprobatę innych mieszkańców. Pamiętaj, że lista poparcia podpisana przez co najmniej 10 osób - z wyłączeniem autora danego pomysłu - stanowi obowiązkowy załącznik do formularza projektu. Każdy mieszkaniec Szczecina może poprzeć nieograniczoną liczbę projektów SBO. Zbierz wymaganą liczbę podpisów, a oryginał listy poparcia zeskanuj i dodaj w formie elektronicznej do projektu w systemie. Możesz także zamiast skanu dodać wyraźne zdjęcie listy poparcia. Uważaj na dane osobowe – zadbaj o ich odpowiednią ochronę! Wzór listy poparcia pobierzesz tutaj.

  • Załączniki

Do projektów możesz dołączyć załączniki takie jak zdjęcia, mapki  lub inne materiały informacyjne opisujące Twoją propozycję zadania. Całkowita wielkość załączników nie może przekraczać 10 MB. Załączając do projektu materiały graficzne pamiętaj, aby je zanonimizować pod kątem danych osobowych oraz złożyć oświadczenie, że jesteś ich właścicielem, bądź posiadasz do nich prawa autorskie majątkowe lub inne stosowne prawa i wyrażasz zgodę na ich opublikowanie (pole do zaznaczenia w formularzu projektu). W przeciwnym wypadku załączniki nie będą publikowane.
Przypominamy, że wzory załączników obowiązkowych znajdziesz w zakładce "do pobrania" na górze strony.


Zasady SBO określa Regulamin przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.