Jak głosować w formie papierowej ?

  1. Do głosowania uprawniony jest każdy mieszkaniec Szczecina: to jest każda osoba fizyczna, które przebywa na terenie Gminy Miasto Szczecin z zamiarem stałego pobytu.
  2. Głos oddawany przez osobę niepełnoletnią musi zostać potwierdzony w karcie do głosowania przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Głosowanie na papierowych kartach odbywa się poprzez wypełnienie karty do głosowania i dostarczenie jej do Urzędu Miasta Szczecin, poprzez:

  • umieszczenie formularza w specjalnej urnie w Urzędzie Miasta Szczecin na pl. Armii Krajowej 1, lub w Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40;
  • przesłanie formularza do Urzędu pocztą tradycyjną, na adres: Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub do Filii Urzędu , na adres: ul. Rydla 39-40 70-783 Szczecin z dopiskiem na kopercie Głosowanie SBO 2022.

Pamiętaj! O oddaniu głosu w terminie decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu.

 

Punkty do głosowania organizowane przez Urząd

1. Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 

2. Filia Urzędu Miasta ul. Rydla 39-40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Punkty do głosowania organizowane w ramach Akademii SBO

1. 4-5.12.2021, godz.12:00-18:00  - Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy

2. 6.12.2021 r. godz. 15:00-20:00 - Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy

Do dyspozycji Mieszkańców jest również BUDŻETOBUS.

Kartę do głosowania na projekty zgłoszone do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 można pobrać w punktach do głosowania organizowanych przez Urząd oraz w ramach Akademii SBO, jak również z zakładce pliki do pobrania

 

Kto może głosować

Głosować może każdy mieszkaniec Szczecina, bez względu na wiek. Nie trzeba być pełnoletnim, nie trzeba być zameldowanym w  Szczecinie.

Ile głosów możemy oddać

Każdy Mieszkaniec dysponuje 5 głosami: może oddać dwa głosy na projekty ogólnomiejskie oraz trzy głosy na projekty lokalne. Na jeden projekt można oddać maksymalnie dwa głosy.

Głosowanie na projekty nie jest poddane rejonizacji. Można oddać głos lub głosy na wybrane projekty z dowolnej lokalizacji.  Można też oddać mniej niż 5 głosów.

Papierowa karta do głosowania - jak wypełnić:

Wypełnioną kartę do głosowania uznaje się za ważną jeżeli zawiera:

  • minimum jeden głos oddany na projekt SBO;
  • imię, nazwisko;
  • PESEL głosującego;
  • nazwisko panieńskie matki głosującego;
  • zatwierdzone zgody prawne.

 

KARTA DO GŁOSOWANIA BĘDZIE NIEWAŻNA W PRZYPADKU:

(Najczęściej popełniane błędy)

- braku wymaganych podpisów,

- niewypełnienia obowiązkowych pól,

- braku znaku „X” przy wybranych projektach,

- wyboru większej ilości projektów w danej kategorii,

- oddania większej ilości głosów na jeden projekt,

- adres zamieszkania jest inny niż Szczecin,

- dane są nieczytelne,

- numer PESEL jest niepoprawny.

 

Druki formularza karty podczas głosowania dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin na pl. Armii Krajowej 1 lub w Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40 oraz do pobrania.